Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

Durant l'any 2019 s'han desenvolupat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen les línies d'àmbit transversal següents:

 • Registre estadístic de territori
 • Sistema integrat de metadades (Qualitas)

D'altra banda, l'Idescat ha dedicat recursos a les línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical següents:

 • Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'Índex de vendes en grans superfícies
 • Índex d'igualtat de gènere
 • Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris
 • Estadística sobre les activitats en R+D a les empreses
 • Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de l'Estadística de la despesa de l'excursionisme estranger a Catalunya
 • Estudi de viabilitat per al desenvolupament a la Plataforma Cerdà de les estadístiques d'ocupació d'allotjaments turístics
 • Projecte de migració de l'Estadística de comerç amb l'estranger i de l'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic a la Plataforma Cerdà
 • Projecte per a la integració en l'estadística oficial dels indicadors sobre els Objectius de desenvolupament sostenible
 • Estadística sobre filials de les empreses estrangeres a Catalunya
 • Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

També s'han fet millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, que es detallen a l'apartat corresponent.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Registre estadístic de territori

Objectiu: Construcció de taules d'equivalències entre adreces de l'INE i adreces de la Direcció General del Cadastre (DGC), amb la normalització de les adreces verticals (escala, planta i porta). S'han creat patrons d'ordenació de variables, amb consultes a la seu electrònica del cadastre i aplicació d'algoritmes. Els resultats obtinguts s'han validat amb informació facilitada per l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.

Sistema integrat de metadades (Qualitas)

Objectiu: Desenvolupar i millorar l'actual sistema integrat de metadades: millorar l'aplicació de gestió de la documentació de les metadades dels processos estadístics, continuar elaborant els informes metodològics estandarditzats, en el marc del model GSIM (Generic Statistical Information Model) i de l'SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange), i documentar les variables associades als processos estadístics, a càrrec de l'Idescat.

Línies d'àmbit vertical

Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'Índex de vendes en grans superfícies

Objectiu: Estandarditzar la metodologia i l'entorn d'execució del tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals que elabora l'Idescat per millorar la informació estadística conjuntural.

Índex d'igualtat de gènere

Objectiu: Calcular un indicador compost multidimensional per mesurar i avaluar el nivell d'igualtat entre dones i homes. L'índex es basa en 31 indicadors estructurats de forma jeràrquica en 6 dimensions (treball, diners, coneixement, temps, poder i salut), que alhora es divideixen en 14 subdimensions. Els resultats de l'Índex d'igualtat de gènere i dels seus components (dimensions i subdimensions) es presenten en una escala adimensional, en un interval que va de l'1 al 100, on 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total.

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Objectiu: Concloure l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 amb altra informació administrativa i estadística, per estimar les taxes d'ocupació dels anys en què no es du a terme l'Enquesta, de caràcter triennal.

Estadística sobre les activitats en R+D a les empreses

Objectiu: Analitzar les possibilitats d'explotació i redefinir el pla de tabulació de l'Estadística sobre les activitats en R+D, per aprofitar exhaustivament la informació de l'Enquesta en l'àmbit de Catalunya.

Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de l'Estadística de la despesa de l'excursionisme estranger a Catalunya

Objectiu: Desenvolupar els processos estadístics i d'estimació associats a la despesa de l'excursionisme estranger a Catalunya utilitzant el programari desenvolupat per la Plataforma Cerdà.

Estudi de viabilitat per al desenvolupament a la Plataforma Cerdà de les estadístiques d'ocupació d'allotjaments turístics

Objectiu: Analitzar la viabilitat de desenvolupar els processos estadístics i d'estimació associats a les estadístiques d'ocupació d'allotjaments turístics utilitzant el programari desenvolupat per la Plataforma Cerdà.

Projecte de migració de l'Estadística de comerç amb l'estranger i de l'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic a la Plataforma Cerdà

Objectiu: Definir el projecte per migrar els processos estadístics i d'estimació associats a l'Estadística de comerç amb l'estranger i a l'Estadística de comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic utilitzant el programari desenvolupat per la Plataforma Cerdà.

Projecte per a la integració en l'estadística oficial dels indicadors sobre els Objectius de desenvolupament sostenible

Objectiu: Elaborar l'estudi de viabilitat per a la constitució d'un marc d'indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels ODS de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

Estadística sobre filials de les empreses estrangeres a Catalunya

Objectiu: Desenvolupar els processos estadístics i d'estimació associats a una explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants de les filials d'empreses estrangeres localitzades a Catalunya.

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

Objectiu: Desenvolupar un estudi de viabilitat per tal de determinar els processos estadístics i d'estimació necessaris per dur a terme l'explotació de l'Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat per a l'àmbit de Catalunya, l'objectiu de la qual és obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconegut i que resideix en habitatges familiars principals.

9.2. Projecte DataResSS

En el marc del projecte DataResSS (Dades per a la recerca en ciències socials), que impulsen l'Idescat i la Fundació Barcelona Graduate School of Economics per promoure l'estadística en relació amb la recerca en les ciències socials, aquest any 2019 no s'han presentat projectes.

9.3. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

L'any 2019 és el dissetè de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), publicació científica internacional coeditada per l'Idescat i set universitats catalanes, orientada a la recerca aplicada en l'àmbit de l'estadística, la investigació operativa, la bioestadística i l'estadística oficial.

Des del 2007 la revista SORT està indexada a les bases de dades del Science Citation Index Expanded. L'any 2018 el factor d'impacte es va situar a 1,125.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2014–2018
Any 2018 2017 2016 2015 2014
Factor d'impacte 1,125 1,344 0,812 0,414 1,333

Durant l'any 2019 s'han publicat els dos números del volum 43 i s'ha continuat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos a revisió ha estat de 98, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat.

D'altra banda, el nombre de pàgines publicades ha estat molt superior al de l'any anterior (407 pàgines per 278 l'any 2018), amb un total de setze articles entre els dos números del volum 43.

Números de SORT publicats el 2019
Títol Data
Volume 43, Number 1, January–June 2019 Juny del 2019
Volume 43, Number 2, July–December 2019 Desembre del 2019