Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

10.1. Sistemes d'informació estadística

En l'àmbit dels sistemes estadístics, cal destacar que la Plataforma Cerdà ha continuat sent un objectiu estratègic al llarg del 2019. S'ha desenvolupat una eina per gestionar automàticament les tabulacions de les estadístiques publicades a través d'aquesta nova plataforma i que els usuaris poden visualitzar mitjançant el web de l'Idescat. També s'ha continuat amb les tasques per completar els registres estadístics bàsics de Població i de Territori amb uns nous subregistres estadístics. Una altra millora assolida el 2019 ha estat l'adaptació del Gestor d'enquestes Idescat perquè es puguin fer enquestes accessibles des de dispositius mòbils.

Plataforma Cerdà

El 2019 s'ha continuat desenvolupant el projecte estratègic Plataforma Cerdà amb les actuacions següents:

 • Estadístiques
  • S'ha preparat la publicació de les estadístiques Comerç amb l'estranger i Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
 • Eines de gestió
  • Gestab administració: nova aplicació per introduir la metainformació dels cubs de dades creats a la Plataforma.
  • Gestab difusió: nova aplicació per poder publicar les tabulacions al web de l'Idescat.
 • Registres estadístics
  • Registre estadístic de població

   S'ha continuat millorant el registre amb procediments iteratius de validació i correcció:

   • S'ha millorat el diccionari de noms per perfeccionar el procediment de fusió.
   • S'han implementat procediments de depuració de possibles duplicats.
   • S'ha fusionat amb noves fonts de dades.
   • S'ha utilitzat per a la realització de comandes de recerca.
  • Registre estadístic de territori
   • S'ha treballat en la validació de la seva qualitat contrastant-lo amb altres fonts.
  • Registre estadístic d'entitats
   • S'ha creat el Sistema integrat d'informació laboral (SIL), amb la introducció del Registre d'afiliats i afiliacions i el Registre dels centres de cotització.

Base de dades multitemàtica (BDMT)

 • S'ha implementat a la BDMT el nou catàleg de gràfics de Visual, amb gràfics de dispersió i de barres amb dues variables.
 • S'ha implementat la gestió de la càrrega múltiple de taules.
 • S'ha implementat l'opció de donar visibilitat a les dades a partir del codi d'operació estadística.
 • S'ha habilitat la funcionalitat de visualitzar una taula en la presentació de l'estadística.

Dades obertes

 • S'ha continuat la implementació de l'API de la Plataforma Cerdà i la de la Base de dades multitemàtica (BDMT).

Metadades

 • S'ha adaptat el Catàleg de variables i mètriques (CAVA) perquè inclogui la referència a les variables classificatòries, territorials i temporals. Amb aquest sistema es preveu un únic punt d'entrada a qualsevol variable.

Enquestes

Enquestes fetes durant el 2019 amb el Gestor d'enquestes Idescat:

 • Enquesta de clima empresarial i trimestrals corresponents
 • Enquesta de condicions de vida
 • Programa anual d'actuació estadística
 • Estadística de biblioteques

Comandes a mida

Comandes a mida elaborades. 2017–2019
Any Nombre
2019 41
2018 66
2017 57

Comandes de recerca

El 80% de les comandes de recerca han implicat tasques de fusió del REP (Registre estadístic de població) amb el REALUC (Registre estadístic d'alumnes universitaris) i amb el REALC (Registre estadístic d'alumnes).

Comandes de recerca. 2019
Any Nombre
2019 10

10.2. Serveis tecnològics

Les actuacions de millora més destacades del 2019 en aquest àmbit han estat la renovació dels commutadors (switches) de les plantes baixa, segona, tercera, quarta i setena i la migració de les dades des de la cabina de discos antiga a la nova cabina 3PAR.

Actualitzacions del maquinari

 • 29 ordinadors personals nous
 • 15 ordinadors personals reciclats
 • Servidor de SAS

Actualitzacions del programari

 • Actualització de versió de SAS
 • Actualització de versió del sistema virtual VMWARE
Gestió de bases de dades. 2017–2019
2019 2018 2017
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 137 132 127
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 128 122 37
Servidors web amb gestió compartida 14 14 14
Aplicacions web gestionades 42 40 35
Taules publicades a la Base de dades multitemàtica (BDMT) 5.109 5.077 3.168
Espai ocupat segons els sistemes de gestió. 2017–2019
Bases de dades 2019 2018 2017
Oracle (producció) 855,61 560,90 390,00
Oracle (desenvolupament) 1.407,00 800,00 610,00
Programari estadístic SAS 309,00 565,00 517,00
Total 2.571,00 1.925,90 1.517,00
Unitats: GB.
Equipament informàtic i de comunicacions. 2017–2019
2019 2018 2017
Ordinadors personals 168 168 158
Servidors físics 27 29 29
Servidors virtuals 38 41 37
Impressores 40 40 40
Programari de gestió 10 10 10
Programari estadístic 6 6 6
Programari de base de dades 3 3 3
Tallafocs 2 2 2
Commutadors de xarxa 20 20 20
Línies telefòniques 152 152 152
Commutadors de xarxa telefònica 3 15 15

10.3. Serveis lingüístics

La tasca dels Serveis lingüístics és vetllar per la qualitat de la producció escrita de l'Idescat. La llengua de referència de l'Idescat és el català, però també es té en compte la resta de llengües d'ús del web (castellà, anglès i, en menor mesura, l'occità aranès). Per això, una de les feines dels serveis lingüístics és assegurar que els textos del web de l'Idescat es publiquin amb un estil de llengua clar, concís i referencial. A més, els serveis lingüístics vetllen per la utilització d'uns criteris lingüístics coherents en les diverses llengües d'ús de l'Idescat.

Pel que fa als criteris, durant el 2019 s'han actualitzat diversos apartats dels Criteris lingüístics i ortotipogràfics de l'Idescat (traducció de noms, adaptació d'estrangerismes, usos de majúscules, etc.) i s'han donat a conèixer al personal de l'Idescat per mitjà d'una sessió de formació. També s'han actualitzat els Criteris sobre referències temporals, que són pautes per escriure la data, el mes, el trimestre, etc. segons el context (en el títol d'una taula, un desplegable, una novetat, etc.). Els diferents aspectes que componen els Criteris lingüístics i ortotipogràfics, usats coherentment, repercuteixen en la qualitat de la comunicació institucional.

D'altra banda, s'ha actualitzat l'espai de la intranet dels Serveis lingüístics, que conté recursos lingüístics per al personal de l'Idescat. En aquest sentit, durant el 2019 s'han introduït prop de 30 termes al Vocabulari estadístic d'equivalències (català, castellà i anglès) i s'ha penjat una nova versió dels Criteris lingüístics i ortotipogràfics de l'Idescat.

Pel que fa a les accions per incorporar la llengua occitana, aranès a l'Aran, al web (en compliment de l'Acord del Govern d'11 de març de 2019, pel qual s'impulsa l'ús de la llengua occitana, aranès a l'Aran, en l'àmbit institucional digital de la Generalitat de Catalunya), l'Idescat ha començat a implementar l'occità a les pàgines estàtiques del web, especialment les adreçades a la ciutadania (com ara els qüestionaris sobre consultes estadístiques, certificats, suggeriments, etc.).

Finalment, en l'àmbit de la cooperació educativa, els Serveis lingüístics han acollit l'any 2019 les pràctiques acadèmiques d'un estudiant del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB. L'objectiu de l'estada és completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit al Postgrau per proporcionar a l'estudiant una formació completa i integral.

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2019
Actuació Format Nombre
Pla editorial de l'Idescat Publicació en PDF o paper 9
Enquestes de l'INE Qüestionari 69
Formació i promoció Idescat Pòster 2
Bàners trilingües Bàner 43
Infografia per a premsa Gràfic d'acompanyament a les notes de premsa 87
Recull fotogràfic Banc fotogràfic de l'Idescat 256
Calendari laboral 2018 Cartell i sobretaula 200
Intervencions Twitter Imatge i infografia 463
Plantilles i documents Document 16
Disseny de cobertes Publicació en PDF o paper 9
Enquadernacions Revista de la biblioteca 75