Saltar al contingut principal

5. Estadístiques d'empresa i ocupació

L'Àrea d'Empresa i Ocupació s'encarrega de dissenyar i produir les estadístiques de l'activitat empresarial i laboral que corresponen a l'Idescat.

La producció estadística empresarial inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses i les estadístiques de sectors específics, com ara el sector exterior, el cultural, el turístic, el sector TIC, l'R+D i la innovació, amb un enfocament orientat també a la competitivitat i la sostenibilitat.

Pel que fa a l'estadística laboral, les actuacions inclouen la dimensió i la caracterització de la força de treball, l'obtenció del nombre d'afiliats i afiliacions segons la residència padronal, l'Estadística de salaris, l'Estadística de cost laboral i l'Estadística longitudinal de vides laborals.

També ha d'elaborar el Registre estadístic d'entitats com a nucli d'integració, fonamentalment, de la informació administrativa i estadística d'empreses i establiments, i la seva relació amb els registres estadístics de població i de territori.

L'any 2019, l'Àrea d'Empresa i Ocupació ha destinat els recursos a les línies d'actuació següents:

 1. Anàlisi de viabilitat per a la innovació de productes i de processos de producció estadística.
 2. Manteniment i ampliació de la producció estadística de la qual és responsable, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística del 2019.
 3. Foment de la cooperació educativa mitjançant l'estada d'estudiants en pràctiques.

Pel que fa a la innovació de la producció estadística, el 2019 s'ha donat continuïtat a projectes iniciats en períodes anteriors i s'han posat en marxa projectes nous.

Així, s'ha continuat treballant en els projectes següents:

 • En l'àmbit de la comptabilitat mediambiental, i en relació amb el Compte de fluxos de materials de l'economia catalana, s'han difós els resultats per al període 2000–2015. Aquesta actuació estadística té com a objectiu presentar de forma sistemàtica, comparable i detallada els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques, fent una adaptació de la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya. El desenvolupament d'aquesta estadística ha generat una ponència a les VIII Jornades d'Anàlisi Input-Output a Santiago de Compostel·la i la presentació d'un pòster a la conferència New Techniques and Technologies for Statistics 2019, organitzada per la Comissió Europea a Brussel·les.
 • S'han conclòs els treballs per a l'elaboració del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, que té per objectiu obtenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes i classificacions del manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme elaborat per l'Organització Mundial del Turisme, per conèixer l'impacte econòmic del turisme, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.
 • S'ha finalitzat l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb altra informació administrativa i estadística, i s'ha començat a implementar la metodologia definida. L'objectiu principal és estimar les taxes d'inserció laboral dels anys en què no es du a terme l'Enquesta, de periodicitat triennal.
 • S'ha participat en un grup estatal de treball a l'empara del Comitè Interterritorial d'Estadística, amb l'objectiu d'intercanviar experiències metodològiques sobre l'elaboració dels indicadors de l'Agenda 2030 i el seguiment dels Objectius.
 • S'ha continuat amb els treballs per a l'ajust dels efectes de calendari i estacional de diverses sèries d'indicadors de conjuntura, amb l'objectiu de millorar la informació estadística conjuntural, d'acord amb les recomanacions europees i el programari JDemetra+.

Quant als nous projectes, cal destacar els següents:

 • En el context de l'obtenció d'indicadors d'avaluació de la sostenibilitat, d'acord amb el Pla nacional per a la implementació a Catalunya de l'Agenda 2030 de Nacions Unides i en col·laboració amb el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, s'ha dut a terme l'estudi per constituir un marc d'indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels Objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.
 • S'ha dut a terme l'estudi de viabilitat per elaborar l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat i se n'ha definit el pla de tabulació. Aquesta Estadística té com a objectiu principal obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconegut i que resideix en habitatges familiars principals.
 • S'ha dut a terme la definició conceptual del Sistema estadístic integrat d'informació laboral, amb l'objectiu de desenvolupar un sistema interconnectat dels registres estadístics d'informació laboral disponibles amb els registres estadístics de població (REP), entitats (REE) i territori (RET).
 • S'ha definit el pla de tabulació de l'Estadística sobre filials de les empreses estrangeres a Catalunya a partir d'una explotació específica de l'Estadística estructural d'empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l'objectiu de conèixer-ne les característiques estructurals més rellevants.
 • Pel que fa a les accions vinculades amb el desenvolupament de la Plataforma Cerdà, suport tecnològic del Sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat, durant l'any 2019 s'ha fet el següent:
  • S'han dut a terme els treballs per a la migració a aquesta Plataforma de la producció i difusió de les estadístiques de comerç amb l'estranger.
  • S'han definit els processos estadístics i d'estimació associats a la despesa de l'excursionisme estranger a Catalunya.
  • S'ha analitzat la viabilitat de desenvolupar a la Plataforma les estadístiques d'ocupació d'allotjaments turístics.

En relació amb les actuacions estadístiques consolidades, el 2019 s'ha caracteritzat per la continuïtat i l'actualització de la informació i el plantejament de l'ampliació de plans de tabulació.

En l'àmbit de la producció estadística d'empreses i sectors de caràcter estructural, s'han portat a terme les actuacions següents:

 • S'han dut a terme els treballs de recollida de la informació de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars 2019.
 • S'ha ampliat la difusió de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya amb la tabulació dels Mòduls d'actualitat empresarial des del primer trimestre del 2018. Aquests mòduls recullen trimestralment preguntes sobre temes d'actualitat econòmica, d'interès en l'entorn empresarial, que complementen les preguntes bàsiques de l'Enquesta adreçades a conèixer la situació i evolució del negoci.
 • S'ha ampliat la tabulació de l'Estadística sobre recerca i desenvolupament fent una explotació detallada per a Catalunya de l'Estadística sobre activitats d'R+D de l'any 2017.
 • En relació amb les estadístiques estructurals d'empreses, s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que han afectat la informació de l'any 2017. Cal esmentar la introducció d'un nou indicador que mesura el grau de participació femenina en el personal assalariat de cada branca d'activitat dels tres grans sectors: indústria, comerç i serveis.

Pel que fa a l'estadística laboral, cal destacar les actuacions següents:

 • S'ha millorat l'automatització dels processos de càlcul i de càrrega dels resultats a la web de l'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
 • En relació amb l'Enquesta de població activa, s'ha iniciat la publicació trimestral de la població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia, amb dades des del primer trimestre del 2005.
 • S'ha proporcionat assistència tècnica a l'Observatori del Treball i Model Productiu en l'elaboració de la mostra per a l'Enquesta de qualitat i condicions de treball.

Finalment, en relació amb la línia de cooperació educativa, el 2019 s'ha comptat amb l'estada d'una alumna en pràctiques per col·laborar en el projecte de càlcul i avaluació comparativa d'estimadors compostos de petita àrea en l'àmbit de les enquestes TIC a les llars.

Actuacions estadístiques d'empresa i ocupació 2019

Enquesta de clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades.

Per a tots els trimestres del 2019, s'han publicat els resultats per al conjunt de Catalunya i per a cada sector d'activitat econòmica:

 • indústria
 • construcció
 • comerç
 • hostaleria
 • resta de serveis

A més, s'han publicat els resultats referents als Mòduls d'opinió d'actualitat de cada trimestre del 2018 i del primer i segon del 2019.

A partir d'aquesta estadística s'obtenen tabulacions específiques per a les demarcacions de les cambres de Lleida-Tàrrega, Terrassa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual i s'han dut a terme els treballs per a la migració a la Plataforma Cerdà de la producció i difusió d'aquesta estadística.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: contínua

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2018 segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

El 2019 s'ha continuat proporcionant resultats per municipis i comarques per atendre peticions d'explotació a mida. També s'ha actualitzat el directori afegint l'any de referència 2018, i així es disposa de resultats des del 2012 fins al 2018, a 1 de gener.

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya; Institut Nacional d'Estadística; Ministeri de Foment; Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Índexs de comerç al detall

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador mensual que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya, a través de la variable volum de negoci, segons el tipus de producte.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat, el sector d'activitat econòmica i les principals característiques demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat).

També es difonen dades de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri, amb encreuaments per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat, i dades del grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

El 2019 s'ha millorat l'automatització dels processos de càlcul i de càrrega de resultats a la web.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2017 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials.

El 2019 s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis en els resultats de l'any de referència 2017. Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació.

També s'ha introduït un nou indicador que mesura el grau de participació femenina en el personal assalariat de cada branca d'activitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2017dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector comerç.

El 2019 s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis en els resultats de l'any de referència 2017. Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació.

També s'ha introduït un nou indicador que mesura el grau de participació femenina en el personal assalariat de cada branca d'activitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització per al 2019 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística.

S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya i per condició jurídica i estrats de nombre d'assalariats.

S'han introduït diversos canvis en el sistema de difusió en incloure els resultats d'aquesta operació en la base de dades multitemàtica, fet que permet obtenir taules de sèries temporals.

Aquesta actuació no s'ha pogut dur a terme pel canvi de calendari que l'INE ha introduït com a conseqüència de la reformulació del concepte d'empresa com a unitat estadística en les dades a 1 de gener de 2019. A partir d'aquest any de referència, aquesta Estadística es difondrà durant el primer trimestre de cada any.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'estructura salarial

Periodicitat: anual

Actuacions: El 2019 s'han difós els resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2017, que ofereix informació dels salaris segons les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i segons les principals característiques de l'ocupació (sector d'activitat, tipus d'ocupació, tipus de contracte i tipus de jornada).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de costos laborals

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i de l'Enquesta anual de cost laboral, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força de treball desagregat per components.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre activitats en R+D

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució i els recursos humans que s'hi destinen.

L'any 2019 s'han difós els resultats corresponents a l'any 2017. En aquesta edició s'ha fet una ampliació dels resultats obtinguts per a Catalunya.

Com cada any, el 2019 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i amb l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'Institut Nacional d'Estadística i que constitueix la base de l'operació.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en càmpings corresponent a l'any 2019, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural corresponent a l'any 2019, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació per marques turístiques i origen geogràfic.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2019, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

El 2018 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: anual

Actuacions: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per conèixer l'evolució de la producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

L'any 2019 s'ha publicat la informació relativa al 2017.

Altres organismes participants: Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Departament de Cultura; Departament de la Presidència; Institut Català de les Empreses Culturals; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre innovació a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses per a l'any 2017, a partir del fitxer facilitat per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses, tant tecnològica com no tecnològica.

Per motius de gestió pressupostària aliens a l'INE, la mostra de l'Enquesta ha estat força inferior a l'habitual. Per aquesta causa, només s'han difós alguns indicadors bàsics, atès que la resta no oferien la qualitat necessària.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població activa

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa trimestrals i anuals.

El 2019 s'ha publicat per primera vegada informació de la població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia, a partir de l'any 2005.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CUCI-Rev. 4 i CCAE-2009) i per àrees geogràfiques i països.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual, però també s'ha seguit treballant en diferents aspectes per a la migració a la Plataforma Cerdà de la producció i difusió d'aquesta Estadística.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del turisme dels residents de Catalunya

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges dels residents de Catalunya amb destinació a Catalunya, a la resta de l'Estat i a l'estranger.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística dels visitants estrangers

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2019 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i l'Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la despesa dels visitants estrangers

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2019 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer la despesa del turisme estranger a Catalunya.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual. També s'han definit els processos estadístics i d'estimació associats a la despesa de l'excursionisme estranger a Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Actuacions: L'any 2019 s'ha conclòs l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb altra informació administrativa i estadística. L'objectiu d'aquesta nova fase del projecte ha estat començar a implementar la metodologia definida per estimar taxes d'ocupació i altres indicadors relacionats amb la qualitat i el temps en l'ocupació els anys que no es du a terme l'Enquesta, atès el seu caràcter triennal.

Altres organismes participants: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Estadística i comptes de les empreses culturals

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la grandària econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

El 2019 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2017.

S'han introduït diversos canvis en el sistema de difusió en incloure els resultats d'aquesta operació a la base de dades multitemàtica, fet que permet obtenir taules de sèries temporals.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística i comptes de les empreses del turisme

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que fa possible un seguiment multidimensional del sector del turisme amb periodicitat anual, des de la perspectiva empresarial, i que inclou la publicació dels resultats empresarials bàsics i d'altres indicadors rellevants.

El 2019 s'ha actualitzat aquesta Estadística amb dades referides a l'any 2017.

S'han introduït diversos canvis en el sistema de difusió en incloure els resultats d'aquesta operació a la base de dades multitemàtica, fet que permet obtenir taules de sèries temporals.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi de periodicitat anual que, mitjançant la recopilació d'informació estadística de diverses fonts, pretén il·lustrar la situació de les empreses del sector TIC segons la delimitació del sector proposada per l'OCDE.

El 2019 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2017.

S'han introduït diversos canvis en el sistema de difusió en incloure els resultats d'aquesta operació a la base de dades multitemàtica, fet que permet obtenir taules de sèries temporals.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística estructural d'empreses de la indústria

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2017 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants per branques d'activitat de les empreses del sector industrial.

El 2019 s'ha continuat introduint els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis en els resultats de l'any de referència 2017. Les millores metodològiques estan relacionades amb la simplificació i homogeneïtzació dels qüestionaris, el disseny mostral, la utilització de fonts d'origen administratiu i els processos d'estimació.

S'ha introduït un nou indicador que mesura el grau de participació femenina en el personal assalariat de cada branca d'activitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística industrial de productes

Periodicitat: anual

Actuacions: Treballs necessaris per a l'actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial de productes corresponent a l'any 2018 (provisionals) i 2017 (definitius). Aquests treballs s'han centrat fonamentalment en les modificacions introduïdes en la llista PRODCOM, que codifica els productes investigats per l'Enquesta.

L'objectiu és obtenir informació detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes que cobreixen la major part del sector industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística longitudinal de vides laborals

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació anual específica per a Catalunya dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals 2018, per obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o hagin rebut alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Es difonen resultats per a Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants.

Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les empreses amb seu a Catalunya del fitxer de microdades corresponent a l'any 2018–2019 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les llars catalanes del fitxer de microdades corresponent a l'any 2019 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Periodicitat: biennal

Actuacions: Realització del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2019. Aquesta operació té caràcter biennal.

Els resultats d'aquesta operació complementen la informació proporcionada per l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Índex de preus industrials

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions, en la primera etapa de la seva comercialització.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de producció industrial

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions (és a dir, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus). També es fa el càlcul dels grans sectors industrials corregits d'efecte calendari.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de vendes en grans superfícies

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

Durant el 2019 s'han dut a terme treballs per a l'ajust dels efectes de calendari i estacional de les sèries.

Índex de volum de negoci a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador de confiança empresarial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Per a tots els trimestres del 2019, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis). També es difon l'índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Periodicitat: mensual i trimestral

Actuacions: Elaboració de dos indicadors del sector serveis: Indicador d'activitat del sector serveis per volum de negoci (IASSVN) i l'Indicador conjuntural de producció del sector serveis (IPROSS). L'IASSVN reflecteix l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per a la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte de l'activitat de l'empresa. Pel que fa a l'IPROSS, s'elabora un indicador per conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als dos darrers trimestres del 2018 i als dos primers del 2019 per mesurar la competitivitat del sector industrial català, que tenen en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR), per marques turístiques i categories dels establiments.

El 2019 s'ha continuat amb la producció habitual i s'ha realitzat la publicació anual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Actuacions: L'any 2019 s'ha ajornat la continuació del desenvolupament de l'estudi de viabilitat per obtenir indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.

Aquesta actuació estadística no s'ha dut a terme.

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants, el Registre d'aturats registrats i el fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social, per obtenir indicadors territorials d'activitat, ocupació i atur en l'àmbit municipal i comarcal mitjançant tècniques de modelització estadística.

Durant el 2019 s'ha continuat avançant en la investigació de models alternatius als calculats fins al moment per obtenir els indicadors territorials.

Registre estadístic d'entitats

Periodicitat: contínua

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del Registre d'empreses de Catalunya en el qual, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de registres administratius i de diferents operacions d'enquesta.

El 2019 s'ha seguit actualitzant l'inventari de fonts, s'ha aprofundit en el conjunt de requeriments necessaris per construir el Registre i s'ha continuat amb els treballs de delimitació de la informació del Registre que es pot difondre, preservant el secret estadístic i les dades de caràcter personal.

Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants de les filials d'empreses estrangeres localitzades a Catalunya.

Durant el 2019 s'ha definit el pla de tabulació.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Compte de fluxos de materials

Periodicitat: anual

Actuacions: Aquesta estadística mostra de forma sistemàtica, comparable i detallada els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental (CMA).

El 2019 s'han publicat les taules referides a la sèrie 2000–2015, a partir d'una adaptació de la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya.

Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l'àmbit de la indústria

Actuacions: Revisió periòdica del perímetre vigent, a nivell estadístic i analític, de les activitats econòmiques que formen part de l'àmbit de la indústria, que permeti tenir una visió de futur del sector que inclogui els serveis d'alt valor afegit i d'alt contingut tecnològic. Aquesta actuació està inclosa en el Pacte nacional per a la indústria, un acord programàtic derivat de la resolució del Parlament 251/XI, de 13 de juliol de 2016.

Aquesta actuació estadística no s'ha dut a terme.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement.

Estadística territorial d'empreses i establiments

Actuacions: Distribució per municipis del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, segons diversos criteris de classificació (sectors d'activitat, grandària, condició jurídica, etc.), a partir de la informació del Registre estadístic d'entitats (REE) i de diversos registres administratius que es detallen en l'actuació estadística d'elaboració del REE.

Aquesta actuació estadística no s'ha dut a terme.

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

Actuacions: L'any 2019 s'ha dut a terme l'estudi de viabilitat per elaborar l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat i se n'ha definit el pla de tabulació. Aquesta Estadística té com a objectiu principal obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconegut i que resideix en habitatges familiars principals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Compte satèl·lit del turisme

Actuacions: Elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Els resultats s'obtenen mitjançant l'elaboració de síntesis i anàlisis a partir de diverses fonts estadístiques.

L'any 2019 s'han conclòs els treballs per a l'elaboració del Compte.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement.

Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible

Actuacions: L'any 2019 s'ha dut a terme l'estudi per constituir un marc d'indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels Objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

Altres organismes participants: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.