Saltar al contingut principal

3. Estadístiques de població i territori

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

L'Àrea de Població i Territori és responsable de la producció d'estadística demogràfica i de territori a l'Idescat. L'objectiu és obtenir una estadística de base territorial amb la màxima qualitat i exhaustivitat que proporcioni la informació sobre les variables bàsiques de la població resident a Catalunya, pel que fa a la seva estructura, creixement i distribució en el territori.

Les fonts sobre l'estructura de la població són les Estimacions de població, les Projeccions de població, el Padró municipal d'habitants i el Cens de població i habitatges. Aquesta darrera font també informa sobre les llars, les famílies i els habitatges amb periodicitat decennal, mentre que l'Enquesta contínua de llars proporciona aquest tipus d'informació anualment, si bé amb una desagregació territorial molt més limitada.

L'estadística demogràfica inclou la informació sobre els fluxos de creixement de la població: el moviment natural (naixements, defuncions i matrimonis) i el moviment migratori, que s'obté a partir de l'Estadística de variacions residencials. L'Estadística de matrimonis es completa amb informació sobre separacions, nul·litats i divorcis i, en relació amb el fet migratori, s'ofereix informació complementària sobre estrangeria (permisos de residència, naturalitzacions i adquisicions de nacionalitat).

La producció estadística de l'Àrea de Població i Territori també inclou les estadístiques de la mobilitat obligada dels estudiants, que es basen en l'explotació dels registres de matrícula dels estudiants universitaris i no universitaris, i les Estimacions de població estacional, que mesuren les càrregues de població que suporten els municipis i que inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps.

Un dels principals reptes de les estadístiques que elabora l'Àrea de Població i Territori és que donin resposta a les demandes d'informació que genera el canvi demogràfic i, molt especialment, a les desigualtats associades a l'edat i el gènere. Amb aquesta finalitat s'ofereixen estadístiques de síntesi (com la Taula de vida, els Indicadors demogràfics i de territori i l'Índex d'igualtat de gènere), que són eines que faciliten l'anàlisi de la situació actual de la població catalana.

  • L'any 2019 s'ha treballat en l'ampliació de l'abast temporal, territorial i conceptual de les estadístiques de població i territori i en la seva millora metodològica. S'ha incorporat informació sobre la relació amb l'activitat econòmica de la població a les Sèries històriques, basada en els censos demogràfics dels segles XIX i XX.
  • Els resultats de l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris i de l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris es presenten arrodonits a valors múltiples de 5, d'acord amb els criteris de protecció del secret estadístic. Aquest canvi s'aplica al curs actual i als cursos anteriors, de manera que tota la sèrie és homogènia.
  • S'han publicat els resultats de la cinquena edició de les Projeccions de població (base 2018), que inclou algunes novetats respecte de l'edició anterior: l'horitzó temporal de Catalunya s'ha ampliat fins al 2061 i el dels resultats territorials s'ha establert en el 2038. També s'ha augmentat el nivell de desagregació per edat, que ara arriba fins als 105 i més anys. La difusió s'ha completat amb una publicació de la metodologia i els principals resultats (PDF). Els resultats s'han presentat en roda de premsa al Departament de la Vice-presidència i d'Economia i Hisenda. La publicació d'aquesta estadística ha generat diverses presentacions: a l'Idescat, al Departament d'Educació, a l'Institut Català de les Dones i a la Diputació de Barcelona, pel 25è aniversari de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local.

En la nova producció iniciada l'any 2019 destaquen les Projeccions de població municipals (base 2018), de les quals s'han dut a terme els treballs metodològics, s'han establert les hipòtesis i s'han calculat les poblacions projectades per a tots els municipis de Catalunya en el període 2018–2033. El 2019 s'han donat per tancats els treballs de producció i anàlisi, i els resultats es publicaran a principis de 2020.

L'any 2019 s'ha completat el càlcul dels 31 indicadors de desigualtat entre homes i dones, agrupats en sis dimensions (treball, diners, coneixement, ús del temps, poder i salut), com a pas previ al càlcul de l'Índex d'igualtat de gènere. La metodologia utilitzada és l'establerta per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, que permet comparar els indicadors de Catalunya amb la Unió Europea i amb els diferents països que la integren. L'estat d'avançament dels treballs d'aquesta estadística s'ha presentat en el 4t plenari de l'Observatori de la Igualtat de Gènere de l'Institut Català de les Dones.

L'any 2019 s'ha aprofundit en l'aprofitament estadístic dels registres administratius, dins del nou paradigma d'integració de la informació estadística i administrativa, en el marc del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

Pel que fa al Registre estadístic de població (REP), s'ha consolidat la implantació del Registre en la nova plataforma tecnològica. S'ha treballat en diverses actuacions per millorar la qualitat de les dades: s'ha perfeccionat el mètode de fusió per evitar enllaços incorrectes (falsos positius), s'ha integrat població que apareixia repetidament al Registre de població però que no estava present al Registre estadístic de població, i s'han detectat i depurat els duplicats.

Pel que fa al Sistema integrat de dades demogràfiques, l'any 2019 s'han actualitzat les taules de correspondències del Registre estadístic de població amb els registres estadístics especialitzats en l'àmbit educatiu (fitxers d'alumnes i centres educatius, universitaris i no universitaris). L'indicador territorial del nivell socioeconòmic de la població, calculat a partir del Sistema integrat, s'ha incorporat en algunes comandes d'investigadors de microdades anonimitzades com a variable proxy del territori. Dins del marc del Sistema integrat de dades demogràfiques, un altre projecte que s'ha iniciat és l'Estadística del coneixement del català, que s'elaborarà a partir de l'explotació de registres administratius. L'objectiu és continuar les sèries censals sobre el coneixement del català de la població, de les quals es disposa d'informació a Catalunya des del 1981.

L'estadística Estudis de la població té com a objectiu proporcionar informació anual del nivell d'instrucció i els estudis en curs de la població resident a Catalunya per a qualsevol detall territorial, fins i tot a nivell inframunicipal. L'any 2019 s'han enllaçat els registres estadístics especialitzats en l'àmbit educatiu amb el Registre estadístic de població, per determinar el nivell d'instrucció assolit per cada persona. A partir de les taules de correspondències entre les diferents classificacions, i establint criteris d'imputació, s'han traduït els valors de les diferents fonts a una classificació homogènia (classificació CCED-A adaptada). Els resultats d'aquesta estadística es publicaran l'any 2020.

En aplicació de l'objectiu d'utilitzar l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques, s'han atès peticions a mida amb finalitats científiques, sol·licitades per centres de recerca, relatives a microdades anonimitzades provinents de diverses fonts estadístiques.

En relació amb el Registre estadístic de territori (RET), s'ha avançat en la definició i els procediments del projecte tècnic. S'ha fet una prova dels procediments de geocodificació i validació de les adreces del Registre de població de tots els municipis de Catalunya. En aquesta, s'ha obtingut un 96% d'èxit en la geocodificació i en un 80% dels casos l'adreça vertical s'ha pogut validar amb la referència cadastral del bé immoble corresponent.

Els treballs per incorporar informació nova al Registre estadístic de territori s'han concretat en la geocodificació de la informació territorial de diferents registres, com ara el Registre estadístic d'alumnes no universitaris de Catalunya (REALC), el Registre estadístic de centres escolars (RECE) i una mostra del fitxer d'afiliació de la Tresoreria de la Seguretat Social. D'altra banda, s'ha desenvolupat una API per consumir els serveis web que proporciona el Model d'adreces de l'Administració General de l'Estat, per contrastar els resultats obtinguts en la validació de l'adreça vertical. Pel que fa als Sistemes de georeferenciació, s'ha dissenyat una eina amb llenguatge de programació SQL per avaluar el canvi interanual de les seccions censals en funció del canvi de les geometries. Els límits geogràfics de les seccions no són inamovibles (al contrari: és habitual que una secció censal es divideixi en dues, o que dues seccions censals es fusionin en una) i això fa que el mapa del seccionat canviï cada any.

La feina sobre el Registre estadístic de territori i els sistemes de georeferenciació ha donat lloc a dues ponències en congressos d'estadística oficial: una d'àmbit espanyol (Alcoi) i una d'àmbit internacional (Brussel·les).

Finalment, en el marc de la transferència de coneixements, des de l'Àrea de Població i Territori s'ha impulsat la formació interna en geoestadística i en el tractament de dades espacials (curs de 20 hores sobre el tractament de GDB amb POSTGRESQL/POSTGIS i el model SFSQL i explotació amb clients SIG, dut a terme al gener-febrer de 2019).

Actuacions estadístiques de població i territori 2019

Estadística del Padró municipal d'habitants

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació estadística del Padró per obtenir les xifres de població, la distribució de la població per sexe i edat, lloc de naixement i nacionalitat, de l'any 2018.

Actualització de la base de dades, derivada de l'explotació estadística del Padró a 1 de gener del 2018, que proporciona les característiques demogràfiques bàsiques de la població estrangera, amb comparacions en el temps i el territori.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població resident a l'estranger

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació del Padró d'habitants residents a l'estranger, actualització de les dades d'estructura corresponents a l'1 de gener de l'any 2019 i de les noves inscripcions registrades en el curs de l'any 2018.

Actualització de la base de dades, derivada de l'explotació estadística del Padró d'habitants residents a l'estranger, que proporciona les característiques demogràfiques bàsiques amb comparacions en el temps i el territori.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estimacions de població

Periodicitat: anual

Actuacions: Obtenció de les xifres de població i la distribució per sexe i edat, a 1 de juliol de 2018 i 1 de gener de 2019, a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. També s'ha fet un avanç de la xifra de població estimada.

Estimació de la població centenària

Periodicitat: anual

Actuacions: Obtenció de les xifres de població centenària, per sexe i edat fins a 105 anys i més. S'han ofert dades per a l'any 2017 i s'han actualitzat les dades del període 2003–2016.

Projeccions de població (base 2018)

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: Obtenció de les xifres de població i la distribució per sexe i edat, a 1 de gener del període 2018 a 2061 per a Catalunya i a 1 de gener del període 2018–2038 per a les províncies, els àmbits del Pla territorial, les comarques i Aran i el municipi de Barcelona. També s'ha elaborat una publicació (PDF) amb la metodologia i els principals resultats.

Sèries històriques de la població catalana

Periodicitat: contínua

Actuacions: Publicació de la informació estadística relativa a la variable Relació amb l'activitat econòmica dels censos de població del segle XIX i del segle XX fins a l'any 1910.

Indicadors demogràfics

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització d'un sistema d'indicadors demogràfics de llars i famílies, estructura de la població (distribució per sexe i edat) i fluxos de població (fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement) a partir de diverses fonts. S'han obtingut els indicadors de fluxos corresponents a l'any 2018 i d'estructura de la població de l'any 2019.

Sistema integrat de dades demogràfiques

Periodicitat: contínua

Actuacions: Establiment de taules de correspondència amb el Registre estadístic de població i els fitxers censals (anys 2001 i 2011) i amb els registres estadístics especialitzats en l'àmbit educatiu.

Estadística dels estudis de la població

Periodicitat: contínua

Actuacions: Elaboració del projecte metodològic i construcció de la taula de correspondències entre les diferents classificacions educatives. Enllaç dels registres estadístics especialitzats en l'àmbit educatiu amb el Registre estadístic de població i traducció de tots els valors a la Classificació catalana d'educació 2019 (adaptada).

Censos de població i habitatges

Periodicitat: decennal

Actuacions: Participació en els treballs preparatoris del Cens de població i habitatges 2021. Atenció de sol·licituds d'explotacions a mida del Cens de població.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Enquesta contínua de llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge, amb data de referència 1 de gener de 2018.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de matrimonis

Periodicitat: anual

Actuacions: Creació i explotació de l'arxiu provisional de matrimonis de l'any 2018 i explotació de l'arxiu definitiu de matrimonis de l'any 2017.

Publicació de les dades de cònjuges i matrimonis segons les principals característiques demogràfiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats de residents a Catalunya, procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials. Les dades publicades corresponen a l'any 2018.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de naixements

Periodicitat: anual

Actuacions: Creació i explotació de l'arxiu provisional de parts de l'any 2018 i explotació de l'arxiu definitiu de parts de l'any 2017.

Publicació de les dades de parts, nascuts vius i nascuts morts, segons les principals característiques demogràfiques.

Explotació estadística dels noms dels nadons de l'any 2018.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Departament de Salut.

Estadística de defuncions

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu definitiu de defuncions de l'any 2018.

Publicació de les dades de defuncions segons les principals característiques demogràfiques.

S'ha actualitzat la taula de vida i la taxa de mortalitat estàndard amb les dades dels anys 2013–2017.

Altres organismes participants: Institut Nacional de Estadística.

Estadística de moviments migratoris

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de variacions residencials de l'any 2018. S'ha ampliat retrospectivament la tabulació de les migracions dels anys 1998–2004.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d'estada

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de la informació referida a les naturalitzacions i als permisos de residència per treball i estudi de l'any 2018. Actualització de l'estadística Adquisicions de nacionalitat espanyola de residents a Catalunya, a partir del fitxer de l'INE (any 2018). També s'han actualitzat les sol·licituds d'asil.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

Periodicitat: anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada en estudis no universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Educació.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis. S'han obtingut les dades del curs 2018/2019. A partir d'aquest curs (i retrospectivament) els resultats es presenten arrodonits a múltiples de 5, en aplicació de criteris de protecció del secret estadístic.

Altres organismes participants: Departament d'Educació.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments universitaris

Periodicitat: anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada en estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe. S'han obtingut les dades del curs 2017/2018. A partir d'aquest curs (i retrospectivament) els resultats es presenten arrodonits a múltiples de 5, en aplicació de criteris de protecció del secret estadístic.

Altres organismes participants: Secretaria d'Universitats i Recerca.

Estimacions de població estacional

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització de les càrregues de població que suporten els municipis, mesurades en equivalència a temps complet anual. S'han calculat els resultats corresponents al 2018.

Projeccions de població base 2018

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: S'han publicat les projeccions de població per Catalunya, segons tres escenaris d'evolució, amb horitzó temporal 2061 per a Catalunya i 2038 per a resultats territorials (províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipi de Barcelona).

Projeccions de població municipals base 2018

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: S'han dut a terme els treballs metodològics, s'han establert les hipòtesis i s'han calculat les poblacions projectades per a tots els municipis de Catalunya en el període 2018–2033.

Registre estadístic de població

Periodicitat: contínua

Actuacions: Implantació del Registre a la nova plataforma tecnològica. Perfeccionament del mètode de fusió, detecció i tractament de duplicats i millores en l'exhaustivitat del Registre estadístic de població a partir de contrastos amb el Registre de població.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de territori

Periodicitat: contínua

Actuacions: Actualització del projecte tècnic, seguiment de la implementació a la plataforma tecnològica del model de dades, construcció de taules d'equivalències entre adreces INE i adreces de la Direcció General del Cadastre, geocodificació de la informació territorial del Registre estadístic d'alumnes no universitaris de Catalunya i del Registre estadístic de centres escolars.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Gerència Regional del Cadastre a Catalunya.

Registre de població de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Sistemes de georeferenciació

Periodicitat: contínua

Actuacions: Disseny d'una eina amb llenguatge de programació SQL per avaluar el canvi interanual de les seccions censals en funció del canvi de les seves geometries.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Índex d'igualtat de gènere

Periodicitat: anual

Actuacions: Càlcul de l'Índex d'igualtat de gènere, i dels índexs corresponents a les 6 dimensions i les 14 subdimensions que l'integren, així com dels 31 indicadors bàsics.

Altres organismes participants: Institut Català de les Dones.