Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

11.1. Protecció de dades i Esquema Nacional de Seguretat

En matèria de protecció de dades, l'Idescat ha portat a terme diverses actuacions d'adequació a les exigències derivades del nou marc jurídic constituït pel Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679-RGPD) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

En concret, s'ha treballat en l'adequació i normalització del contingut de les clàusules d'encàrrec de tractament dels contractes de serveis, de les clàusules de protecció de dades dels convenis per a l'intercanvi d'informació estadística, de les clàusules informatives de diversos tractaments de dades personals que es porten a terme i en l'actualització del contingut del Registre d'Activitats de Tractament.

D'altra banda, s'han fet activitats formatives adreçades al personal de l'Idescat que participa en les operacions de tractament de dades.

Respecte al contingut de l'apartat del web que informa sobre protecció de dades personals, s'ha adequat per incloure-hi les referències a la LOPDGDD, ja que aquesta norma va entrar en vigor el desembre del 2018.

Pel que fa a l'Esquema Nacional de Seguretat, s'ha mantingut l'esforç en l'establiment de criteris de seguretat que permetin protegir adequadament la informació que gestiona l'Idescat a través dels seus sistemes d'informació, i en particular aquella que implica tractament de dades personals, per tal de garantir-ne la confidencialitat, integritat i disponibilitat, i per adaptar els criteris de determinació del risc a les exigències de la normativa de protecció de dades.

11.2. Actuacions de caràcter organitzatiu

Pel que fa a l'adopció de noves solucions d'administració electrònica, l'Idescat ha incorporat el Tramitador d'ajuts i subvencions, que és un model que integra totes les fases del procediment administratiu d'atorgament de subvencions i ajuts i que facilita el compliment de la Llei de transparència i bon govern.

D'altra banda, ha completat els treballs preparatoris i ha fet la formació oportuna per a la incorporació, a 1 de gener del 2020, del Gestor electrònic d'expedients de contractació, que és una eina de gestió interna que aporta els circuits de tramitació per a les diverses tipologies i procediments recollits al text refós de la Llei de contractes del sector públic, incorpora la signatura electrònica i la gestió documental de l'expedient de contractació i integra el gestor d'expedients amb la resta de sistemes corporatius de la Generalitat, en particular amb el sistema econòmic financer.

També ha incorporat el tramitador genèric per a la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública formulades en el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finalment, ha estat donat d'alta al portal Participa gencat. Aquest portal preveu la participació ciutadana en l'elaboració normativa mitjançant les consultes públiques prèvies.

L'Idescat ha publicat i ha fet el seguiment en el portal de dos projectes de decret, impulsats en el marc de la nova Llei d'estadística:

 • Projecte de decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques.
 • Projecte de decret d'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic.

Sol·licituds d'accés a la informació pública

En relació amb la gestió de sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes, l'Idescat n'ha rebut onze: de dues n'ha estimat parcialment la sol·licitud d'informació; sis han estat denegades per raons vinculades a la protecció de dades de caràcter personal i/o risc de vulneració del secret estadístic i tres més han estat derivades al Servei d'atenció d'usuaris de l'Idescat en tractar-se de comandes d'informació estadística específica que tenen una regulació procedimental específica subjecta a taxa.

Iniciatives legislatives populars

En el marc de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular (ILP), l'Idescat ha actuat en la ILP de modificació de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya per acreditar la certesa de la inscripció en un Padró municipal d'habitants de Catalunya dels fedataris designats per la comissió promotora de la ILP i de totes les persones que s'han adherit a la iniciativa, en un nombre superior a 50.000.

Altres mesures organitzatives

L'Idescat ha mantingut la tasca d'actualitzar l'arxiu documental. En destaquem tres iniciatives:

 1. Conversió progressiva de la unitat compartida o de xarxa en arxiu electrònic, a partir de la utilització de la codificació de les carpetes digitals segons el Quadre de classificació del protocol de gestió de documents electrònics.
 2. Gestió de la documentació en suport paper de la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals dipositada als arxius de gestió i a l'arxiu central de l'Idescat. Aquesta gestió ha comportat:
  • La destrucció de 15 caixes, amb la consulta prèvia a les taules d'accés i avaluació documental i amb el vistiplau de l'arxiu central del Departament d'adscripció.
  • La tramesa als nous departaments d'adscripció de 28 expedients de personal que prestava serveis a l'Idescat i de 27 expedients més a la Direcció General de la Funció Pública que corresponen a persones que han cessat en el servei per raó de jubilació.
 3. Accés a l'aplicació Gestió d'expedients de l'arxiu central, que permet una gestió unificada i coherent de les tasques bàsiques de la gestió documental (transferències, préstecs, etc.) a partir de la unificació i automatització de les eines que es feien servir de manera independent.

  En el cas de l'Idescat, que compta amb el seu propi arxiu documental, aquest salt tecnològic permet el control de les eliminacions de documents mitjançant una relació directa amb la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, adscrita al Departament de Cultura.

11.3. Prevenció de riscos

Les actuacions més destacades desenvolupades per l'Idescat durant el 2019 en matèria de prevenció de riscos són les següents:

 • Instal·lació en règim de lloguer d'un nou aparell desfibril·lador extern automàtic (DEA), de darrera generació, en substitució del que hi havia fins ara. Aprofitant aquesta circumstància i de manera complementària, s'ha fet un curs d'actualització de coneixements de suport vital bàsic i ús del nou DEA adreçat a aquelles persones dels equips de primera intervenció amb funcions de primers auxilis.
 • Revisió i actualització del Pla d'autoprotecció de l'edifici de Via Laietana, 58, a conseqüència de la supressió definitiva de les portes que connectaven aquest edifici amb l'edifici del costat i que feia que es mantingués, per al personal d'aquest segon edifici, una via secundària d'evacuació que passava per l'edifici de Via Laietana, 58.
 • Nova avaluació de riscos laborals associats a l'activitat pròpia, que es fa de manera periòdica.
 • Formació d'actualització dirigida als equips d'emergència.
 • Realització d'un simulacre d'evacuació de l'edifici, que ha posat en relleu un bon funcionament coordinat dels equips d'emergència i de primera intervenció i uns temps d'evacuació de l'edifici que cal considerar adequats en relació amb la configuració de l'edifici i el volum de persones que hi treballen.

11.4. Gestió econòmica

Pressupost

L'exercici pressupostari del 2019 es va iniciar amb la pròrroga del pressupost del 2017, en aplicació del Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

Durant l'exercici no es van aprovar els pressupostos del 2019 i, per tant, s'ha treballat tot l'any amb el pressupost prorrogat.

Tot i així, s'han dut a terme diversos projectes, entre els quals destaquen millores en el web i en el Twitter de l'Institut, l'adaptació del Gestor d'enquestes Idescat per tal que es puguin fer enquestes accessibles des de dispositius mòbils, i s'han completat els registres estadístics bàsics de població i de territori.

Destaquen les noves publicacions de les Projeccions de població de Catalunya, de l'Enquesta de condicions de vida 2018 i el Compte de fluxos de materials 2000–2015. També s'han completat els càlculs per a l'elaboració de l'Índex d'igualtat de gènere i s'ha treballat en el desenvolupament de l'aplicació Qualitas i en els registres de població.

L'evolució del pressupost de despeses en els tres darrers exercicis ha estat la següent:

Pressupost inicial de despeses. 2017–2019
Capítol 2019 2018 2017
I. Remuneració de personal 5.370.307,59 5.370.307,59 5.370.307,59
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.765.617,44 1.765.617,44 1.765.617,44
IV. Transferències corrents 1.100,00 1.100,00 1.100,00
VI. Inversions reals 19.000,00 19.000,00 19.000,00
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total 7.176.025,52 7.176.025,52 7.176.025,52

L'execució del pressupost de l'any 2019 ha estat condicionada per diversos factors.

L'Ordre VEH/165/2019, d'1 d'agost, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari del 2019, ha limitat l'adquisició de nous compromisos de despesa fins a final d'any, tret d'algunes excepcions, per assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

En matèria de remuneració de personal, durant l'exercici pressupostari hi ha hagut un increment retributiu del 2,25%, més un 0,25% addicional amb efectes de l'1 de juliol de 2019 d'acord amb l'evolució del PIB, tal com es preveia al Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb aquest mateix Decret, al mes de març es va pagar un 10% de la paga extraordinària del 2013 a tot el personal que l'ha meritat. Aquest pagament va anar acompanyat d'una transferència del Departament d'adscripció de l'Idescat per import de 19.543,97 euros. I al mes d'octubre es va satisfer un altre 30% de la mateixa paga extraordinària del 2013.

D'altra banda, l'entrada en vigor del nou Pla general comptable ha comportat un esforç per a l'adaptació als nous requeriments a l'hora de crear els comptes anuals de l'exercici 2018.

Seguint la línia dels darrers anys per avançar en l'Administració electrònica, a l'exercici 2019 s'ha començat a utilitzar l'aplicació del portasignatures digital per a algunes comunicacions amb la Intervenció Delegada; el sistema de tramitació dels ingressos s'ha automatitzat mitjançant la implantació de l'aplicació GIDECAT i s'han realitzat els treballs preparatius i la formació pertinent per a l'entrada en funcionament del gestor d'expedients de contractació GEEC 2.0., que s'ha d'adoptar plenament a partir de l'1 de gener de 2020.

El premi Planter i el premi Student, que fins al 2018 es tramitaven com a aportació amb el suport d'un conveni, per a l'exercici 2019 s'han tramitat com a subvenció, i per aquest motiu ha estat necessari adaptar ambdues convocatòries a la normativa sobre subvencions. Per a la gestió s'ha utilitzat per primera vegada el tramitador electrònic TAIS, que ha calgut configurar d'acord amb el detall de cada una de les dues convocatòries.

Pressupost 2019. Estat de les despeses
Capítol Pressupost definitiu Pressupost executat a 31.12.2019 % execució
I. Remuneració de personal 5.389.851,55 5.090.448,42 94,45%
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.548.126,89 1.201.461,28 77,61%
IV. Transferències corrents 1.100,00 1.100,00 100,00%
VI. Inversions reals 341.000,00 307.496,30 90,17%
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 7.288,99 36,45%
Total 7.300.078,44 6.607.794,99 90,52%

Els crèdits del pressupost definitiu han estat per un import de 7.300.078,44 euros, dels quals s'han executat 6.607.794,99 euros, xifra que representa una execució total del 90,52%.

Els crèdits definitius del capítol I (Remuneració de personal) han estat de 5.389.851,55 euros i representen gairebé un 74% del pressupost total de les despeses. L'execució d'aquest capítol ha estat del 94,45%.

El capítol II és el segon capítol amb més pes dins el pressupost (21%) i ha tingut una execució del 77,61%. Cal tenir en compte que la repercussió de les despeses comunes de subministraments i serveis compartits dels edificis de Via Laietana, 58 i 60, amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda s'ha compensat a través d'una minoració de 180.000 euros en les aportacions del Departament. Si aquesta quantitat s'hagués transferit al VEH en comptes de compensar-la, l'execució del capítol II del pressupost de despeses arribaria a un 89,23% i l'execució del total del pressupost seria del 92,98%.

Destaquem algunes modificacions de crèdit. Així, s'han efectuat dues transferències de crèdit del capítol II al capítol VI. Una d'elles per un import de 12.000 euros a fi d'adquirir nous commutadors de xarxa (switches) i un nou servidor del programari SAS, degut a l'obsolescència del servidor actual. També s'han transferit 310.000 euros de diverses partides del capítol II a les partides del capítol VI relatives a les operacions estadístiques considerades com a inversió. Aquesta última modificació pressupostària fa referència al canvi de criteri de la Intervenció en relació amb les operacions estadístiques, ja que al 2017 s'imputaven a la partida de treballs tècnics del capítol II, però ara cal imputar-les al capítol VI com a immobilitzat immaterial. Aquest fet encara no es reflecteix al pressupost inicial a causa de la pròrroga pressupostària.

Tant el pressupost de despeses com el pressupost d'ingressos s'han vist incrementats respecte al pressupost inicial per valor de 104.509,45 euros, degut a la tramitació de tres generacions de crèdit. Més concretament, els ingressos provenen de dues transferències de crèdit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 40.000 euros cada una, una per a l'Enquesta de condicions de vida i l'altra per a l'Enquesta del servei d'atenció domiciliària. El tercer ingrés, de 24.509,45 euros, prové de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit per a l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida.

En l'elaboració del pressupost 2020 ja s'han previst els ingressos procedents de les entitats signants del conveni per a l'Enquesta de condicions de vida i, per tant, ja no caldrà efectuar les generacions de crèdit per poder disposar d'aquests imports.

Pressupost 2019. Estat dels ingressos
Capítol Pressupost Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
III. Taxes, béns i altres ingressos 83.300,00 113.223,49 112.825,07 398,42
IV. Transferències corrents 7.053.715,02 6.893.258,99 6.485.449,46 407.809,53
V. Ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00 0,00
VII. Transferències de capital 19.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 9.389,19 9.389,19 0,00
Total 7.176.025,02 7.074.871,67 6.666.663,72 408.207,95

Al llarg de l'exercici 2019 s'han recaptat tots els drets liquidats del capítol VII (Transferències de capital) i del capítol VIII (Variació d'actius financers).

A 31 de desembre de 2019 han quedat pendents de recaptar drets del capítol III (Taxes, béns i altres ingressos) per valor de 398,42 euros, que corresponen a un lloguer de sales i a una comanda a mida encarregades a finals de l'exercici 2019. Del capítol IV (Transferències corrents) han quedat drets pendents de cobrar per valor de 407.809,53 euros, quantitat que correspon a les aportacions corrents del mes de desembre del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

La diferència entre els ingressos pressupostats i els drets liquidats respon a diversos factors. Pel que fa al capítol III (Taxes, béns i altres ingressos), s'han ingressat 113.223,49 euros, quantitat superior a la prevista (83.300 euros). Això es deu al cobrament de drets previstos per a l'any 2018, però fets efectius a l'any 2019: l'ingrés del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (40.000,00 euros) en relació amb el conveni de l'Enquesta de condicions de vida (signat a l'any 2018), i l'ingrés de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona (70.026,99 euros) en relació amb el conveni de les estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida 2018.

Així mateix, s'han cobrat les aportacions de les set universitats coeditores de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT) establertes als convenis dels anys 2018 i 2019.

Pel que fa al capítol IV (Transferències corrents), el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha minorat les aportacions corrents en 180.000 euros per compensar les despeses esmerçades a contractar i pagar els serveis i subministraments comuns dels edificis de Via Laietana, 58 i 60.

D'altra banda, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha transferit 19.543,97 euros per fer front a la devolució parcial de la paga extraordinària del 2013.

La diferència de 40.000 euros que hi ha al capítol VII (Transferències de capital) respon a l'ingrés del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies derivat de la signatura del conveni per a l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida de l'exercici 2019.

Els ingressos per serveis de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat han disminuït un 7% respecte a l'any anterior, però han arribat als 7.761,15 euros. A més, la recaptació per l'emissió de certificacions oficials s'ha incrementat fins als 573,30 euros (un 16% més que l'any anterior). La recaptació per lloguer de sales ha estat de 3.154 euros, xifra que ha augmentat un 230% respecte a l'any 2018, increment considerable si tenim en compte, a més, que a l'any 2017 no es va llogar cap espai en tot l'exercici.

Contractació

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2019
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (€)
Oberts 8 0 8 632.631,60
Negociats 0 0 0 0
Menors/factures directes 120 0 117 334.335,70
Total 128 0 128 966.967,30

Durant l'any 2019 l'Idescat ha adjudicat contractes menors a diverses empreses del tercer sector per un import total de 29.175,80 euros, d'acord amb l'article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

El detall dels contractes formalitzats es pot consultar al Perfil del contractant del web de l'Idescat i al Registre públic de contractes.

Comptabilitat analítica

El sistema de comptabilitat analítica o de costos permet obtenir informació sobre l'ús que es fa dels recursos i el cost que suposa produir cada un dels béns i serveis que ofereix.

Des de l'any 2013, en què es van obtenir les primeres dades de costos referents a l'exercici 2012, s'han fet ajustos successius i s'ha racionalitzat el sistema per aconseguir unes dades que reflecteixin la realitat amb la màxima precisió possible.

D'altra banda, la formació rebuda per les persones encarregades del seguiment comptable ha permès una autonomia més gran en la gestió, el manteniment i l'explotació de les dades de costos recollides.

En aquest marc, aquest any 2019 s'han desenvolupat i executat les següents fases del procés comptable: actualització de les tarifes anuals, definides tenint en compte l'àrea de treball de cada persona i els grups delimitats per rang salarial; actualització dels centres de cost i subsumpció d'aquests en centres de cost ja definits perquè s'imputin correctament quan s'executin els cicles de distribució; càrrega de la dada dels costos imputats a la comptabilitat analítica de totes les persones al servei de l'Idescat i comprovació i correcció d'errors.

Totes aquestes millores han permès una execució completa dels cicles de distribució i l'obtenció del detall de la dedicació horària i dels costos imputats per a cada persona i de les hores i costos de cada centre de cost per al conjunt de persones integrades en una mateixa Sub-direcció General.

D'altra banda, s'han fet els primers treballs per implementar un nou sistema de recollida de les hores de dedicació al treball de les persones per a cada centre de cost i la seva conversió en costos. Aquest nou sistema, que haurà de ser accessible mitjançant la intranet de l'Institut, el portal Àgora, haurà de permetre simplificar l'extracció de dades i la seva obtenció al marge de la càrrega anual.

I a fi d'assolir més autonomia en la gestió de les dades de costos, s'han definit per escrit els processos de manteniment, càrrega i extracció d'aquestes. Concretament, s'ha definit el procés per calcular i actualitzar les tarifes anuals, el procés per fer la càrrega i el manteniment de les dades dels centres de cost, el procés per carregar anualment les dades recollides als Time Reports de les persones i el procés per executar els cicles de distribució complets, que permet finalment conèixer les dades definitives del cost de les activitats finalistes que desenvolupa l'Idescat.

11.5. Instal·lacions

Pel que fa a les accions realitzades durant l'any 2019 en espais i instal·lacions de l'edifici, destaquem, d'una banda, els esforços per fer una gestió pròpia de la facturació elèctrica, desvinculada com fins ara del Departament d'adscripció i, d'una altra, el manteniment de pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

Dins del primer bloc, s'ha encarregat un projecte executiu que descrigui les accions a emprendre perquè l'Idescat consti finalment com a titular dels comptadors elèctrics que serveixen l'Institut i n'assumeixi directament el consum propi, la qual cosa revertirà en una disminució de la factura elèctrica. Algunes d'aquestes accions ja s'han començat a executar, i així s'han donat de baixa dos comptadors, s'ha rebaixat la potència en dos més i s'ha instal·lat un autotransformador que unifica els serveis de llum i força. Tot plegat permetrà de manera immediata un estalvi que previsiblement superarà els 40.000 euros a l'any.

En el segon paquet d'actuacions, s'ha consolidat l'estalvi iniciat uns anys abans en la despesa de gas i, amb la compra i substitució de material elèctric de baix consum (substitució de més de 600 làmpades per tecnologia LED), també en la despesa elèctrica. El volum de recollida selectiva de residus s'ha mantingut en els mateixos nivells que els anys anteriors (més de 1.950 quilos de paper, 410 de plàstic i tots els tòners de les impressores) i s'ha millorat l'equipament de l'edifici amb la compra i instal·lació de tres fonts d'aigua per a ús de les persones, que ha de permetre de retruc una reducció dels envasos de plàstic.

Accessibilitat

Pel que fa a l'accessibilitat de les instal·lacions, s'han fet diverses intervencions. Així, s'ha substituït la porta d'entrada de l'edifici des del carrer per una d'obertura automàtica que s'activa en advertir la presència de persones, s'ha col·locat una botonera als ascensors en un punt de l'interior de la cabina més baix per facilitar-ne l'ús a persones amb cadira de rodes, s'ha instal·lat un bucle magnètic per a persones sordes i identificadors de planta amb escriptura Braille a l'exterior dels ascensors per a persones cegues.

11.6. Recursos humans

A finals d'any s'ha reprès la política de consolidació de llocs de treball i de promoció professional de les persones. Així, es va publicar la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió definitiva de tres llocs de treball, de tipologia singular, que es tancaran a principis del 2020. Es tracta d'un lloc d'estadístic/a responsable de projectes, d'un lloc d'estadístic/a responsable d'operacions —adscrits tots dos a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació— i d'un lloc de responsable de gestió de personal, adscrit a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Pel que fa a la provisió de llocs amb caràcter temporal per atendre necessitats urgents o conjunturals, s'han gestionat sis processos selectius, publicats tots ells al portal corporatiu ATRI i al web de l'Idescat, per cobrir un nombre igual de llocs de treball (un, adscrit a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació; quatre, a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació, i un altre, a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals).

Cinc d'aquests processos ho han estat per cobrir llocs d'estructura que han quedat vacants a fi de rellevar persones que, per raons diverses, han deixat l'Institut. La darrera de les contractacions ha estat per excés o acumulació de tasques, en feines de suport administratiu a la supervisió i inspecció dels treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida.

A més, i en el marc del procés per a la constitució d'un substrat de llocs d'estadístic base amb nivell A23, iniciat fa uns anys amb la progressiva conversió de llocs B20 en llocs A23, aquest any s'han iniciat cinc processos de selecció per a la cobertura temporal de cinc d'aquests llocs, quatre adscrits a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació i un a la Sub-direcció General d'Informació i Comunicació. La resolució d'aquests processos i la incorporació de personal es resoldrà a començaments de l'any 2020.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2019
Nombre
Expedients de reconeixement d'antiguitat i de triennis 30
Situacions administratives 0
Expedients de jubilació 1
Sol·licituds tramitades per ATRI 3.433
Permisos per assumptes personals 2.098
Vacances 378
Absències (*) 712
Altres permisos (**) 537
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 11
Llocs proveïts per oferta d'ATRI 11
Expedients de concessió de bestretes al personal 3
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 50
Tramitació d'expedients d'incapacitat permanent 0
(*) Inclou indisposicions sense baixa mèdica i absències per flexibilitat horària recuperable.
(**) Inclou el permís per flexibilitat horària recuperable, el permís per malaltia o hospitalització d'un familiar i el permís per deures inexcusables, entre d'altres.
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2019, per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 2 1 3
Sub-direcció General de Producció i Coordinació 27 18 45
Sub-direcció General d'Informació i Comunicació 19 19 38
Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals 7 4 11
Total 55 42 97
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2019, per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 1 0 0 0 2 0
Sub-direcció General de Producció i Coordinació 0 27 12 5 1 0
Sub-direcció General d'Informació i Comunicació 0 18 14 4 1 1
Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals 0 5 3 2 1 0
Total 1 50 29 11 5 1
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2019, per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 1 2 0 0 0 3
Sub-direcció General de Producció i Coordinació 0 25 12 5 3 45
Sub-direcció General d'Informació i Difusió Estadística 0 20 4 7 7 38
Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals 0 8 2 1 0 11
Total 1 55 18 13 10 97
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2019, per grups d'edat
Grup d'edat Nombre de persones % del total
Fins a 40 anys 15 15,46
De 41 a 50 anys 18 18,55
Majors de 51 anys 64 65,97
Total 97 100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'any 2019 es va fer una detecció de necessitats mitjançant un formulari adreçat a tot el personal de l'Idescat, accessible des de la intranet.

El formulari constava de 12 activitats, amb indicació de la seva durada, que s'havien de marcar segons l'interès professional i personal de cada persona.

A partir de les respostes dels 36 qüestionaris es va elaborar un pla de formació amb 10 activitats, ordenades en 5 línies formatives:

 • Comunicació i habilitats (4 activitats):
  • Taller de conversa en llengua anglesa, nivell intermedi (10 hores)
  • Taller de conversa en llengua anglesa, nivell avançat (16 hores)
  • Gestió de l'estrès mitjançant Mindfulness (15 hores)
  • Eines per a la millora de la productivitat personal (Getting Things Done) (15 hores)
 • Formació jurídica (1 activitat):
  • La nova regulació de protecció de dades (4 hores).
 • Formació econòmica (1 activitat)
  • Contractes del sector públic (6 hores)
 • Tecnologies de la informació (3 activitats):
  • Com preparar l'examen d'acreditació del nivell 2 d'ACTIC (15 hores)
  • Píndola d'Access: disseny d'informes (3 hores)
  • Píndola d'Excel: taules dinàmiques (3 hores)
 • Administració electrònica (1 activitat)
  • Noves eines d'Administració digital i gestió documental (PICA, eNotum, eCòpia, EACAT, trameses genèriques o específiques) (4 hores)

Una de les activitats previstes en aquest pla, la píndola d'Access (disseny d'informes), finalment no es va fer, perquè no hi va haver prou inscripcions. A canvi, es va ampliar la durada de la píndola d'Excel (taules dinàmiques).

Aquest any, a conseqüència de relleus de persones que formen part dels equips de primera intervenció, s'ha format dues persones en Tècniques de protecció contra incendis. D'aquesta manera, tots els membres dels equips d'intervenció han rebut aquesta formació.

En la línia d'actualització, s'ha impartit formació en diversos programes corporatius: GEEC 2.0 (gestor d'expedients de contractació), tramitador genèric, GIDECAT (sistema de gestió d'ingressos), nous mòduls del TAIS (gestió d'ajuts i subvencions) i en les noves eines de treball col·laboratiu OneDrive i One Note.

En tots els cursos del Pla de formació 2019 es van passar qüestionaris de satisfacció i els resultats obtinguts són molt satisfactoris. El grau de satisfacció global ha obtingut una mitjana de 3,4 sobre un màxim de 4 punts.

Gràfic sobre la formació de l'Idescat, per curs i grau de satisfacció (2019)
Gràfic sobre la formació de l'Idescat, per curs i valoració del professorat (2019)

11.7. Organigrama

Junta de Govern
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Pere Aragonès Garcia
Vocals
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Albert Castellanos Maduell
Secretària d'Economia Natàlia Mas Guix (des del 5 de febrer)
Director de l'Idescat Frederic Udina Abelló (fins al 27 de maig)/ Xavier Cuadras Morató
Representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya
 • César Velasco Muñoz (des del 31 de juliol)
 • Josep Ginesta Vicente
Secretària Mercè Perelló Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Frederic Udina Abelló (fins al 27 de maig)/ Xavier Cuadras Morató
Sub-directora general de Producció i Coordinació Cristina Rovira Trepat
Àrea d'Economia i Societat Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació Carme Saborit Vidal
Àrea d'Estàndards i Qualitat Josep M. Martínez López
Sub-director general d'Informació i Comunicació Josep Sort Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió Josep Jiménez Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació Estela Tonzán Orio
Sub-directora general d'Administració i Serveis Generals Mercè Perelló Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2019

Joan Abril | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Sergio Álvarez | Josep Aparicio | Encarna Ariza | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Núria Baluda | Susanna Ber | Anna Bernaus | Núria Bové | Elisabeth Cañellas l Anna Carbó | Anna Castanyer | Araceli Cazorla | Gabriel de la Coba | Roser Condal | Antoni Contel | Xavier Cuadras | Miquel Delgado | Rosana Díaz | María José Domènech | Mireia Farré | Àngels Ferrando | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Jordi Galter | M. Isabel García | Mònica Gasulla | Xavier Gatell | Josep Gil | Àngela Gil | Ignacio González | César González | Marcos González | Pat Gràcia | Núria Guasch | Roser Güell | Cristina Guisande | Arístides Gutiérrez | Marià Herrero | Elisabeth Hueso | Daniel Ibáñez | Josep Jiménez | Teresa Junqueras | Francesc Linares | Juan Francisco López | | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Eulàlia Márquez | Xavier Martín | Josep M. Martínez| Víctor Martínez | Isabel Martos | Verònica Mata | Conxita Mompeó | M. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Rubén Nieto | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Rosario Peláez | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Mònica Reyes | Marta Ribalta | Enric Ripoll | Anna Isabel Rodríguez | Eva Roldán | M. Victòria Rovira | Alejandra Rovira | Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Carme Saborit | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Cristina Serret | Carme Solsona | Albert Soria | Josep Sort | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva