Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

6.1. Classificacions i codis territorials

En l'àmbit de les classificacions, durant l'any 2019 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • Adaptació catalana de l'edició 2019 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2019).
 • Participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per actualitzar les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions.
 • Actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes (PRODCOM-EIP-2018).
 • Oficialització de la Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019)

Amb relació als codis territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • Actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius de l'estadística oficial a Catalunya.
 • Finalització de la revisió de l'evolució temporal dels municipis de Catalunya.
 • Finalització de la revisió de les correspondències entre municipis i territoris postals.
 • Finalització de la revisió de les correspondències entre entitats territorials inframunicipals i territoris postals.

Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa d'establir el sistema viari integrat, a partir de la unió de la Base de dades municipal d'adreces de Catalunya (aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) i les bases de dades de carreteres i camins. El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • Idescat
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
 • Autoritat del Transport Metropolità
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Direcció General de Carreteres
 • Alguns municipis
Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Nomenclatura combinada 2019 (NC-2019) Adaptació catalana de l'edició 2019 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2018 (PRODCOM-EIP-2018) Actualització de l'adaptació catalana
Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019) Oficialització d'aquesta classificació en l'estadística catalana

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits a persones físiques i jurídiques del Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció d'onze nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2019 al Registre de fitxers estadístics.

Fitxers estadístics
Fitxers estadístics Actuació
Registre de fitxers estadístics Inscripció d'onze fitxers de l'Idescat

Amb l'addició d'aquests fitxers als 107 que ja hi havia al final de l'any 2018, s'arriba a un total de 118 fitxers registrats.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics
Nom (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Enquesta d'estructura salarial Parcial32.898
Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat Parcial 66.045
Estadística estructural d'empreses del sector industrial Parcial 13.234
Enquesta de consums energètics Parcial 1.383
Estadística estructural d'empreses del sector comerç Parcial 9.112
Estadística de productes del sector serveis Parcial 5.184
Estadística de productes del sector comerç Parcial 9.112
Estadística estructural d'empreses del sector serveis Parcial 12.754
Enquesta de consums intermedis Parcial 4.861
Indicadors de confiança empresarial Parcial3.159
Enquesta demogràfica 2007 Parcial27.911
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a tota la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.