Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

Aquesta memòria està pendent d'aprovació per la Junta de Govern.

1.1. Òrgans institucionals

Els òrgans col·legiats establerts en el Decret 24/2014, del 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, han fet les reunions següents:

 • Junta de Govern de l'Idescat (28 d'octubre de 2019)
 • Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (28 d'octubre de 2019)
 • Consell Català d'Estadística (7 de maig i 22 de novembre de 2019)

Junta de Govern de l'Idescat (28 d'octubre de 2019)

Foto de la reunió de la Junta de Govern de l'Idescat (28 d'octubre de 2019)

La Junta de Govern de l'Idescat s'ha reunit en sessió ordinària el dia 28 d'octubre de 2019.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda ha donat la benvinguda als tres nous membres de la Junta: la secretària d'Economia, el director de l'Idescat i el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

A banda de repassar els resultats de la gestió ordinària de l'Idescat, el director ha destacat les accions més rellevants desenvolupades durant el 2019 (algunes sota el mandat del seu predecessor en el càrrec, Frederic Udina), que ha resumit de la manera següent:

 • Pel que fa a l'execució del Pla estadístic 2017–2020, destaca la millora i ampliació de la base informativa i assenyala un seguit d'actuacions estadístiques per la seva rellevància: l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària (de caràcter experimental), l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars, l'Enquesta de condicions de vida 2019, la publicació dels resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya 2018, el Compte satèl·lit de turisme de Catalunya, la publicació dels mòduls trimestrals d'actualitat empresarial dins de l'Enquesta de clima empresarial, la publicació de les Projeccions de població de Catalunya base 2018, els primers treballs de les Projeccions de població municipals de Catalunya, la integració dels Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la publicació del Compte de fluxos de materials sèrie 2000–2015, l'ampliació de resultats de l'Enquesta contínua de llars, la conclusió dels treballs de viabilitat per al càlcul de la inserció laboral de graduats universitaris a partir de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 i altres registres de naturalesa administrativa, l'Índex d'igualtat de gènere, i la integració de les estadístiques estructurals d'empreses dels sectors industrial, comerç i serveis.
 • Explicació sobre les diverses accions de millora en el marc de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya (SEC) que correspon a l'Idescat, desenvolupament de diferents projectes —Plataforma Cerdà, servei Opinar, adreçat a usuaris, o disseny d'una aplicació per a la gestió de sol·licituds d'informació estadística— i adopció de diferents solucions corporatives de gestió, entre altres.
 • En matèria de registres estadístics, informació actualitzada del Registre estadístic de territori i dels sistemes integrats d'informació laboral i demogràfica.
 • En relació amb l'activitat normativa, els treballs relatius als dos projectes de decret que despleguen previsions de la Llei d'estadística de Catalunya —accés a registres administratius i estadístics a càrrec de l'Idescat amb finalitats estadístiques i accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic— i la conclusió dels treballs preparatoris del decret de classificació catalana d'educació 2019.

En l'apartat dels objectius 2020 el director, a més del compromís que els dos decrets esmentats vegin la llum, ha posat l'èmfasi en l'elaboració del Pla estadístic de Catalunya 2021–2024 a partir d'un procés de reflexió, amb consulta als òrgans del SEC i dels representants de la societat civil a través del Consell Català d'Estadística.

Així mateix, ha destacat l'acord per a l'avantprojecte de pressupost 2020, que incorpora un increment del crèdit dels capítols 1 i 2 del pressupost de despeses per consolidar la construcció progressiva d'un equip d'estadístics base amb nivell A23 i per reforçar algunes àrees de treball amb estadístics superiors.

Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (28 d'octubre de 2019)

Foto de la reunió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (28 d'octubre de 2019)

En la sessió ordinària del 2019 s'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2020, que correspon al quart programa que executarà el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. Durant la sessió, el director de l'Idescat, Xavier Cuadras, ha destacat algunes novetats de les actuacions estadístiques que es duran a terme l'any 2020, que són les següents:

Per primera vegada es disposarà de resultats estadístics de les Projeccions de població municipals de tots els municipis de Catalunya, de l'Índex d'igualtat de gènere i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) en el marc de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

Així mateix, es destaquen les actuacions següents:

 • Estadística de serveis socials d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles: s'explotarà la informació de la Xarxa d'atenció integral a les dones que pateixen violència masclista.
 • Nova edició de l'Enquesta econòmica dels serveis socials, per oferir informació de l'abast econòmic d'aquests serveis.
 • Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat, amb informació relativa a l'activitat d'aquest col·lectiu.
 • Projeccions de llars, amb resultats del nombre i la grandària de les llars de Catalunya.
 • Participació en els treballs dels Censos de població i habitatge 2021.
 • Preparació de la propera edició de l'Enquesta de l'ús del temps, que permet obtenir informació sobre la dedicació de les dones i els homes a la cura de persones o a les feines de la llar sense rebre remuneració.

En l'àmbit dels comptes econòmics, es farà la revisió i actualització de tota la sèrie comptable 2000–2019 dels Comptes anuals i trimestrals de Catalunya i es publicaran nous resultats estadístics del Compte satèl·lit del turisme i del Compte de fluxos de materials, amb l'actualització de la sèrie disponible.

Així mateix, s'informa que durant el 2020 també s'obtindran resultats de l'Estadística d'R+D a les universitats i centres de recerca, de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'any 2019, de l'Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris i de l'Enquesta de qualitat i condicions de treball.

En darrer terme, s'han explicat els treballs de camp d'enquestes de mobilitat quotidiana com l'Enquesta de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, l'Enquesta de participació cultural, l'Enquesta de mobilitat en dia feiner i l'Enquesta de seguretat pública, així com els treballs preparatoris de l'Enquesta de mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran.

D'altra banda, en el decurs de la sessió, el director de l'Idescat ha exposat algunes reflexions sobre l'avantprojecte de la propera llei del Pla estadístic de Catalunya, que serà el setè Pla quadriennal d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat.

Finalment, la sub-directora de Producció i Coordinació, Cristina Rovira, ha presentat l'informe sobre el compliment del PAAE 2018 i la proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019).

Consell Català d'Estadística (7 de maig i 22 de novembre de 2019)

Foto de la reunió del Consell Català d'Estadística (22 de novembre de 2019)

Durant el 2019, s'han fet dues sessions del Consell Català d'Estadística, una d'ordinària i una altra d'extraordinària.

La primera sessió del Consell Català d'Estadística, extraordinària, ha tingut lloc el 7 de maig de 2019, amb un únic punt a l'ordre del dia: el dictamen del Consell sobre la proposta de nomenar Xavier Cuadras Morató director de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La sessió ha estat presidida per Anna Cabré Pla i el Consell ha emès un dictamen favorable a la proposta de nomenament presentada.

La segona sessió del Consell Català d'Estadística, ordinària, s'ha celebrat el 22 de novembre de 2019. La reunió ha estat presidida per Guadalupe Gómez Melis, que ho feia per primera vegada des que va ser nomenada presidenta del Consell mitjançant l'Acord GOV/138/2019, en substitució en el càrrec d'Anna Cabré Pla. D'altra banda, la reunió també ha comptat per primera vegada amb Xavier Cuadras Morató, que va ser nomenat director de l'Idescat mitjançant el Decret 120/2019, en substitució en el càrrec de Frederic Udina i Abelló.

En aquesta sessió ordinària el Consell ha pres els acords següents:

 • Emetre un dictamen favorable a la proposta del PAAE 2020.
 • Donar-se per assabentat de l'informe sobre el compliment del PAAE 2018; del pla de treball previst per preparar l'avantprojecte de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2021-2024, i de la proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019).

1.2. Visites i actes institucionals

Visites i actes institucionals

Comitè de Direcció i Seguiment del Projecte Big Data FP

Data: 28 de març de 2019

Lloc: Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director

Grup de treball Gencat-Driven Management

Data: 9 de maig de 2019

Lloc: Idescat. Barcelona

Assistent: Frederic Udina, director

Visita institucional de l'INE

Data: 24 de maig de 2019

Lloc: Idescat. Barcelona

Assistents: Frederic Udina, director de l'Idescat; Juan Manuel Rodríguez Po, president de l'INE; Miguel de Castro, director general de Coordinació Estadística de l'INE

Sessió plenària del Comitè Interterritorial d'Estadística

Data: 25 de setembre de 2019

Lloc: Ministeri d'Economia i Empresa. Madrid

Assistent: Xavier Cuadras, director

Patronat del Consell del Centre d'Estudis Demogràfics

Data: 22 de novembre de 2019

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra

Assistent: Xavier Cuadras, director