Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Edat mitjana al matrimoni
Expressa el calendari mitjà d'accès al matrimoni considerant les taxes específiques per edat, i equival a l'edat mitjana en casar-se d'una generació fictícia que s'haguès casat amb les intensitats de nupcialitat per edat observades en un any determinat.
Edat mitjana al primer matrimoni
S'aplica la mateixa definició de l'edat mitjana al matrimoni, però restringint-nos als primers matrimonis o matrimonis de solters.

Aspectes metodològics

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques de matrimoni de les unions de persones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".