Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Conciliació col·lectiva
Procediment de resolució de conflictes que afecten els interessos generals dels treballadors, susceptibles de ser solucionats globalment pel col·lectiu. Poden ser resolts amb avinença, si hi ha acord entre les parts; sense avinença, si no hi ha acord; intentades sense efecte, si no es presenta la part demandada.
Conciliació laboral
Procediment obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre els treballadors i les empreses, amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials.
Judici de conciliació
Acte en el qual compareixen les parts davant un jutge municipal, comarcal o de pau amb la finalitat d'aconseguir una avinença abans d'iniciar un procediment posterior.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".