Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Conreu herbaci
Espai de terra compost per plantes que tenen la seva part aèria de consistència herbàcia. S'hi inclouen també les superfícies ocupades per guarets i hortes familiars.
Guaret
Terra que ha estat en descans, és a dir, sense cap conreu durant el període de referència, però que ha rebut algun tractament. S'inclou en el grup de les terres de secà.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".