Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Consum d'energia primària
Agregació de la producció local amb el saldo d'importació/exportació d'energia, tenint en compte les variacions d'estocs i els búnquers.
Producció d'energia primària
Quantitat local produïda de les diverses formes d'energia.
Saldo d'importació/exportació d'energia
Diferència entre el consum brut d'energia de fonts primàries o equivalents més la variació d'estocs i búnquers, i la producció local d'energia primària.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.
Transformació d'energia
Quantitat d'energia consumida en els processos de transformació del sector energètic.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".