Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Dipòsit a la vista
Quantitat de diners a la disposició dels seus dipositants en qualsevol moment. El constitueix el saldo dels comptes corrents.
Dipòsit a termini
Quantitat de diners constituïda amb el compromís per part dels dipositants de no disposar-ne fins a una data determinada (venciment), amb la contrapartida de rebre uns determinats interessos estipulats entre les parts.
Dipòsit bancari
Quantitat de diners que un client diposita en una entitat bancària a canvi d'un rendiment econòmic. Les modalitats són: dipòsit a la vista, dipòsit a termini i dipòsit d'estalvi.
Tipus d'interès
Percentatge que cobra una entitat bancària com a compensació per un préstec concedit.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".