Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Consulta (SG)
Sol·licitud d'informació que efectuen les persones, les entitats o les institucions legitimades davant del Síndic de Greuges.
Queixa (SG)
Sol·licitud que té per objecte instar el Síndic de Greuges a investigar els actes en què l'activitat o la inactivitat atribuïble a les administracions, els organismes, les empreses o les persones pugui haver vulnerat drets o llibertats constitucionals o estatutaris.
Síndic de Greuges
Institució que s'encarrega de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Té facultats de supervisió de l'activitat de l'Administració pública de la Generalitat i dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal. El Síndic és també, mecanisme de prevenció de la tortura i dels tractes o penes cruels, inhumans o degradants (Protocol facultatiu de la Convenció de Nacions Unides).

Aspectes metodològics

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones. Atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".