Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

El Registre de la Propietat, dependent del Ministeri de Justícia, té per objecte la inscripció o anotació dels actes, contractes i resolucions judicials o administratives que afecten la propietat i altres drets sobre béns immobles, ja siguin de titularitat pública o privada, així com de determinades resolucions judicials que afecten la capacitat de les persones.

El Registre de la Propietat fa públics els fets, actes i drets inscrits per a aquells que tinguin interès legítim a conèixer-los. Aixímateix, proporciona seguretat jurídica als drets inscrits, afavoreix la seguretat i agilitat del tràfic jurídic i estalvia despeses de transacció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".