Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Mossos d'Esquadra
Cos de forces policíaques de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes metodològics

El cos legal que desenvolupa l'activitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra és força extens i específic. Va ser creada per la Llei 19/1983. Es tractava aleshores de la refosa d'una policia que adoptava com a nucli inicial el Cos de Mossos d'Esquadra, denominació històrica que es conserva. D'aquesta manera s'establia el vincle de continuïtat amb un cos que data de finals del segle XVII i que va ser la primera força de policia professional a Catalunya i pionera a tot l'Estat.

El desplegament es va iniciar l'any 1994 i se'n va tenir la cobertura a tot el territori català l'any 2008.

Es poden distingir quatre àmbits d'actuació principals: seguretat ciutadana, administració, investigació o judicial i trànsit.

Els Mossos tenen com a funcions pròpies protegir les autoritats, els edificis, les instal·lacions i dependències pròpies de la Generalitat de Catalunya; tenir cura de la seguretat ciutadana i l'ordre públic; actuar com a policia administrativa; actuar com a policia judicial i de trànsit interurbà.

Es presenta una taula d'efectius, per les diferents graduacions: comissari, intendent, inspector, sotsinspector, sergent, caporal i agent. El nivell territorial és l'àmbit del Pla territorial i el total de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".