Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Centre de culte
Edifici o local de concurrència pública, de titularitat pública o privada, reconegut, declarat o certificat per l'església, la confessió o la comunitat religiosa respectiva reconeguda legalment d'acord amb la Llei orgànica de llibertat religiosa, i destinat principalment i de manera permanent a l'exercici col·lectiu d'activitats de culte.

Aspectes metodològics

En el marc del dret fonamental a la llibertat religiosa, i amb la finalitat de garantir l'aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, confessions i comunitatsreligioses a establir centres de culte, el Decret 94/2010, de 20 de juliol, garanteix l'exercici d'aquest dret i estableix plans d'ordenació urbanística municipal que prevegin sòls amb laqualificació de sistema d'equipament comunitari on s'admetin els usos de caràcter religiós. L'obertura de locals de culte és un dret pel qual han de vetllar les administracions.

Els centres de culte de concurrència pública han de tenir les condicions materials i tècniques necessàries per garantir la seguretat dels usuaris i la higiene de les instal·lacions, i evitar molèsties a terceres persones. Aquestes condicions han de ser adequades i proporcionades, per tal de no impedir ni dificultar l'activitat que es realitza en aquests centres.

No es consideren centres de culte els llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris, així com els situats en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats principals.

Les Esglésies, confessions i comunitats religioses que duguin a terme la seva activitat a Catalunya i que vulguin obtenir la llicència municipal hauran d'estar inscrites en el Registre estatal d'entitats religioses.

Les dades del 2013 són a 1 de gener de 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".