Saltar al contingut principal

Activitats administratives i serveis auxiliars. Principals resultats. Per branques

Activitats administratives i serveis auxiliars. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Act. de lloguer Act. relacionades amb l'ocupació Agències viatges i operadors turístics
Empreses (nombre) 2.918 1.232 2.730
Establiments (nombre) 3.484 1.623 3.138
Persones ocupades (nombre) 10.366 60.658 11.155
Ingressos d'explotació 2.484.109 1.746.795 4.072.226
Volum de negoci 2.395.723 1.738.392 3.991.517
Treballs realitzats per a l'actiu 8.267 1.005 7.678
Subvencions a l'explotació 8.475 3.536 2.222
Resta d'ingressos d'explotació 71.644 3.863 70.809
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 58.284 33 915
Variació existències productes acabats i en curs 2.859 154 -3.005
Despeses d'explotació 2.255.663 1.663.392 3.931.629
Consum de mercaderies 172.520 486 2.395.414
Consum de primeres matèries i altres proveïments 414.230 10.736 10.748
Treballs realitzats per altres empreses 174.779 22.291 586.131
Despeses de personal 314.688 1.477.362 350.757
Sous i salaris 248.333 1.113.425 276.197
Càrregues socials i altres despeses de personal 66.354 363.937 74.560
Despeses en serveis exteriors 634.832 141.569 495.530
Dotacions per a amortitzacions 520.888 4.777 23.684
Resta de despeses d'explotació 23.726 6.171 69.365
Inversió bruta en actius materials 560.707 7.272 9.950
Inversió bruta en actius intangibles 6.415 7.798 10.025
Resultat de l'exercici 101.414 35.531 78.673
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats administratives i serveis auxiliars. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Act. seguretat i investigació Serveis a edificis i activitats jardineria Act. adm. oficina i auxiliars Total
Empreses (nombre) 579 7.464 18.108 33.032
Establiments (nombre) 676 8.559 19.025 36.505
Persones ocupades (nombre) 23.072 122.595 80.235 308.082
Ingressos d'explotació 813.134 3.540.450 4.467.770 17.124.485
Volum de negoci 782.974 3.422.463 4.277.338 16.608.407
Treballs realitzats per a l'actiu 18.506 2.117 9.027 46.601
Subvencions a l'explotació 2.289 85.301 95.339 197.162
Resta d'ingressos d'explotació 9.365 30.570 86.065 272.315
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 626 3.280 1.323 64.461
Variació existències productes acabats i en curs 1.494 1.089 5.478 8.069
Despeses d'explotació 845.372 3.129.623 4.256.803 16.082.481
Consum de mercaderies 44.993 46.725 91.177 2.751.316
Consum de primeres matèries i altres proveïments 38.747 317.902 377.967 1.170.332
Treballs realitzats per altres empreses 41.182 185.039 584.962 1.594.383
Despeses de personal 579.441 2.069.896 1.664.922 6.457.067
Sous i salaris 437.480 1.576.218 1.288.688 4.940.341
Càrregues socials i altres despeses de personal 141.961 493.678 376.234 1.516.726
Despeses en serveis exteriors 106.254 431.029 1.257.133 3.066.347
Dotacions per a amortitzacions 19.982 59.551 170.150 799.032
Resta de despeses d'explotació 14.771 19.480 110.491 244.003
Inversió bruta en actius materials 13.529 62.016 100.150 753.625
Inversió bruta en actius intangibles 8.281 8.660 60.802 101.982
Resultat de l'exercici 30.699 75.295 581.486 903.099
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.