Saltar al contingut principal

El municipi en xifres

Selecció de dades bàsiques de cadascun dels municipis i comarques de Catalunya.

Estadístiques de l'Idescat

Estadístiques de l'Idescat
Codi Denominació i detall geogràfic
PMHPadró municipal d'habitants. 2021. Seccions censals2021
Estadístiques complementàries
CodiDenominació i detall geogràfic
CENSPHCens de població i habitatges. 2011. Seccions censals2011
EDEnquesta demogràfica. 2007. Municipis2007

Informació relacionada

La nota explicativa Quines xifres de població publica l'Idescat? presenta un resum de cada una de les fonts i explica la relació que existeix entre aquestes.

Biblioteca de l'Idescat

Fons documental sobre població estrangera