Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Girona. 1999
    Valor
Agricultura 13,0
Indústria 59,7
Construcció 28,7
Serveis 149,1
Total 250,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.