Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Hores treballades habituals
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 460,8 54,7 515,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 2.148,4 201,4 2.349,8
45 hores setmanals i més 66,4 178,0 244,4
Sense horari habitual 35,3 82,5 117,8
Total 2.711,0 516,5 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles