Saltar al contingut principal

Variació d'existències de productes acabats i en curs

Variació d'existències de productes acabats i en curs Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total -90.362 z 82.737
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 312 -317 26.948
Venda vehicles de motor 780 -37 10.253
Manteniment i reparació vehicles de motor -1.085 99 4.643
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 469 -257 11.645
Venda i reparació motocicletes i recanvis 148 -122 407
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 8.328 17.769 98.257
Intermediaris comerç 673 381 -755
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls -137 ~ 20
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria -183 -6 61
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir ~ ~ -56
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 763 ~ -740
Intermediaris especialitzats venda altres productes 230 388 -41
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 6.890 1.344 12.255
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 6.472 1.382 11.225
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 418 -38 1.031
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 4.405 7.565 4.669
Comerç engròs fruites i hortalisses -33 53 299
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 6.335 -993 -3.467
Comerç engròs begudes -2.129 -1.780 7.092
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau -16 4.071 690
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 268 6.115 5
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac -20 99 50
Comerç engròs articles d'ús domèstic -7.963 -5.462 44.841
Comerç engròs tèxtils -624 1.047 10.929
Comerç engròs peces de vestir i calçat -1.633 -591 10.365
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió -384 -2.411 2.937
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja ~ 68 60
Comerç engròs perfumeria i cosmètica -530 304 1.047
Comerç engròs productes farmacèutics -2.457 -2.194 16.425
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic -2.335 -1.685 3.078
Comerç engròs equips per a les TIC -535 1.270 2.552
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes -10 522 763
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions -525 748 1.789
Comerç engròs altra maquinària i equips -813 4.497 18.926
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles -539 236 -208
Comerç engròs màquines eina 198 -1.370 533
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.172 112 1.049
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 277 272 1.285
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips -1.922 5.246 16.267
Altres tipus comerç engròs especialitzat 5.967 8.330 15.684
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 4 5 -889
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics -823 89 -1.924
Comerç engròs fusta i materials construcció 799 3.525 -1.622
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.586 78 6.709
Comerç engròs productes químics 5.230 3.385 3.104
Comerç engròs altres productes semielaborats -1.270 1.236 1.949
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 441 11 8.357
Comerç engròs no especialitzat -297 -155 84
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.810 -1.506 28.905
Comerç detall establiments no especialitzats ~ ~ 7.168
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats ~ ~ 6.869
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats ~ ~ 299
Comerç detall aliments, begudes i tabac 166 171 2.489
Comerç detall fruites i hortalisses ~ ~ ~
Comerç detall carn i productes carnis -16 ~ 775
Comerç detall peix i marisc ~ -16 106
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 47 -35 380
Comerç detall begudes i productes de tabac 135 233 227
Comerç detall altres productes alimentaris ~ -10 1.001
Comerç detall carburants per a l'automoció ~ -5 1.440
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 4.800 -1.532 17.396
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.012 1.206 -1.162
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 70 231 36
Comerç detall tèxtils 366 220 322
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 10 383 2.123
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 863 -1.491 4.550
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria ~ 34 1.583
Comerç detall peces de vestir 1.243 143 2.497
Comerç detall calçat i articles cuir 84 -2.268 5.262
Comerç detall productes farmacèutics ~ ~ 575
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 3 11 391
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 151 ~ 1.220
Comerç detall en parades i mercats ambulants ~ -279 ~
Comerç detall fora d'establiments -156 139 412
Comerç detall per correspondència i per Internet 238 138 282
Comerç detall altres tipus fora d'establiments -393 1 130
Transport i emmagatzematge 671 82 9.991
Transport terrestre; transport per canonades -136 63 -2.200
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 57 -34 -180
Transport mercaderies per carretera i per canonada -193 97 -2.020
Transport marítim i per vies navegació interiors ~ ~ ~
Transport aeri -17 22 27
Emmagatzematge i activitats afins al transport 836 -8 12.278
Dipòsit i emmagatzematge 742 -185 278
Activitats afins al transport 94 177 11.999
Activitats postals i de correus -12 5 -115
Hostaleria 1.357 1.002 6.182
Serveis d'allotjament 1.332 1 1.033
Hotels i allotjaments similars 834 32 -1.583
Allotjaments turístics i altres de curta durada 236 -31 1.157
Càmpings i altres tipus allotjaments 262 ~ 1.459
Serveis de menjar i begudes 25 1.001 5.148
Restaurants i establiments de menjars 137 1.022 6.387
Provisió de menjars preparats -85 -21 144
Establiments de begudes -27 ~ -1.382
Informació i comunicacions -36.987 -33.294 13.040
Edició -18.390 -2.174 -6.394
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició -18.567 -2.099 -6.204
Edició programes informàtics 177 -74 -190
Cinema i vídeo; enregistrament de so -4.852 3.236 1.363
Ràdio i televisió -17.445 -17.731 -6.318
Telecomunicacions 3.076 116 -1.988
Telecomunicacions per cable 3.201 37 -2.800
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres -125 78 812
Serveis de tecnologies de la informació 814 -16.674 26.632
Serveis d'informació -190 -66 -255
Activitats immobiliàries -55.666 -472.070 -130.817
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi -44.381 -471.803 -131.383
Activitats immobiliàries per compte d'altri -11.286 -266 566
Activitats professionals, científiques i tècniques -18.579 17.740 40.926
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.528 1.079 -2.953
Activitats jurídiques 641 479 -5.738
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.888 600 2.785
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.144 1.204 -709
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques -29.080 15.047 42.603
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria -26.663 14.244 43.063
Anàlisis i assajos tècnics -2.416 803 -459
Recerca i desenvolupament 2.029 -55 653
Publicitat i estudis de mercat 3.174 490 116
Publicitat 2.257 557 -1.885
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 918 -68 2.002
Altres activitats professionals i tècniques 639 -12 1.026
Activitats de disseny especialitzat -427 -557 -1.160
Activitats de fotografia 27 108 309
Activitats de traducció i d'interpretació 150 -11 19
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 889 447 1.858
Activitats veterinàries -13 -12 190
Activitats administratives i serveis auxiliars 5.587 -1.705 3.032
Activitats de lloguer 1.300 -1.087 -552
Lloguer vehicles de motor -661 -357 -89
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 319 238 360
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 1.642 -968 -823
Activitats relacionades amb l'ocupació -26 25 367
Agències de viatges i operadors turístics 398 -303 396
Activitats de seguretat i investigació 2.424 -84 399
Serveis a edificis i activitats de jardineria 155 165 1.586
Serveis integrals a edificis i instal·lacions -319 11 741
Activitats de neteja 462 251 320
Activitats de jardineria 12 -97 525
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.336 -422 835
Activitats administratives i auxiliars oficina -332 ~ 271
Activitats de centres d'atenció telefònica ~ 324 -232
Organització convencions i fires de mostres -158 -849 10
Altres activitats de suport a les empreses 1.826 103 786
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment -426 702 -15.570
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles -448 465 -725
Activitats de biblioteques, arxius i museus -7 221 -559
Jocs atzar i apostes -2 ~ -313
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 31 15 -13.973
Altres serveis 231 -255 1.843
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 200 -315 161
Reparació ordinadors i equips de comunicació -8 -102 51
Reparació efectes personals i domèstics 207 -214 110
Altres activitats de serveis personals 31 60 1.683
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.