Saltar al contingut principal

Variació d'existències de mercaderies 

Variació d'existències de mercaderies
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszzz
Venda vehicles de motor-75.923235.125216.046
Manteniment i reparació vehicles de motorzzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.84720.334-1.881
Venda i reparació motocicletes i recanviszzz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzzz
Intermediaris comerçzzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszzz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazzz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszzz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszzz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius-48440.1475.490
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar-23435.427-2.963
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells-2494.7208.453
Comerç engròs aliments, begudes i tabac47.24216.68371.245
       Comerç engròs fruites i hortalisses-5.886-9559.940
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos15.6596.747-3.914
       Comerç engròs begudes6.5065.60012.302
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau16.408-13.51316.365
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments3.43412.35918.089
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac11.1226.44518.464
Comerç engròs articles d'ús domèstic-2.344201.960121.230
       Comerç engròs tèxtils7.1902.465-9.537
       Comerç engròs peces de vestir i calçat15.284118.58771.290
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió-11.65412.9703.300
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja-5.566-3.617-1.184
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica11.8962.7532.920
       Comerç engròs productes farmacèutics5.25579.10134.906
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic-24.749-10.29819.535
Comerç engròs equips per a les TIC65227.26770.941
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes-7.30521.63661.552
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions7.9575.6329.389
Comerç engròs altra maquinària i equips-43.69834.01445.657
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles-5.4935.4861.024
       Comerç engròs màquines eina1.5151.8278.979
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils9686.8054.493
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina-3.7041.0451.350
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips-36.98418.85129.811
Altres tipus comerç engròs especialitzat-7.864147.842102.006
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos-19.97740.03721.968
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics-6.56110.048-12.820
       Comerç engròs fusta i materials construcció21.24525.02747.289
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció-8.46526.13114.628
       Comerç engròs productes químics3.76916.97326.624
       Comerç engròs altres productes semielaborats8.4242.24610.867
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig-6.29927.381-6.549
Comerç engròs no especialitzat1.1488.9891.748
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes-58.24390.801134.962
Comerç detall establiments no especialitzats-19.50730.64350.236
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats-34.95413.03932.522
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats15.44817.60417.714
Comerç detall aliments, begudes i tabac2.015-2.0675.968
       Comerç detall fruites i hortalisses1.509-508241
       Comerç detall carn i productes carnis803-7506.124
       Comerç detall peix i marisc-327-337140
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria-4061.748-1.184
       Comerç detall begudes i productes de tabac822-2.281-1.485
       Comerç detall altres productes alimentaris-387612.133
Comerç detall carburants per a l'automoció-4.453-2.7413.105
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic-33.15359.07262.447
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous-28.78923.3959.773
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.6965.0366.082
       Comerç detall tèxtils3.1391.4806.814
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre6.47711.25714.710
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic-9.2781.58212.779
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria-4.1223.610-3.258
       Comerç detall peces de vestir-51513.12916.719
       Comerç detall calçat i articles cuir-2.7444.076-1.719
       Comerç detall productes farmacèutics9.8152.030-174
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà-2931.234-156
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics-8.539-7.756878
Comerç detall en parades i mercats ambulants8991.01912
Comerç detall fora d'establiments-4.0444.87413.194
       Comerç detall per correspondència i per Internet-3.6723.53513.310
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments-3711.339-116
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)