Saltar al contingut principal
Volum de negoci per altres conceptes
Catalunya. 2013-2015.
        2013        2014        2015
Venda i reparació vehicles de motor i motocicleteszzz
Venda vehicles de motor490.720420.981363.335
Manteniment i reparació vehicles de motorzzz
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor94.41365.80452.042
Venda i reparació motocicletes i recanviszzz
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motorzzz
Intermediaris comerçzzz
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metallszzz
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteriazzz
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuirzzz
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversoszzz
       Intermediaris especialitzats venda altres producteszzz
Comerç engròs matèries agràries i animals vius36.09213.4487.814
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar32.62310.8485.857
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells3.4682.6001.958
Comerç engròs aliments, begudes i tabac57.80345.54529.045
       Comerç engròs fruites i hortalisses8.0007.15811.488
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos10.5733.4233.712
       Comerç engròs begudes8.7737.8626.731
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau15.05614.4084.101
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments12.6504.1372.995
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac2.7518.55718
Comerç engròs articles d'ús domèstic105.046118.34865.468
       Comerç engròs tèxtils2.2802.595~
       Comerç engròs peces de vestir i calçat7.0339.6024.227
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió15.41112.0674.597
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja4821.076391
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.8511.344977
       Comerç engròs productes farmacèutics48.08168.10638.023
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic29.90923.55917.253
Comerç engròs equips per a les TIC116.635108.41288.167
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes108.947102.07579.365
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions7.6886.3378.803
Comerç engròs altra maquinària i equips122.758146.933156.669
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles17.18820.18214.558
       Comerç engròs màquines eina5.0664.5228.261
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils9.0948.4469.709
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina24.35825.25428.094
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips67.05288.52896.046
Altres tipus comerç engròs especialitzat99.93137.66730.619
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos7.1251544.027
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics7.1572.231929
       Comerç engròs fusta i materials construcció28.1527.95912.081
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció4.1162.4971.511
       Comerç engròs productes químics27.40413.9045.165
       Comerç engròs altres productes semielaborats5.7116.8186.906
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig20.2654.105~
Comerç engròs no especialitzat2192.1771.019
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes91.00867.14375.822
Comerç detall establiments no especialitzats6.6006.5435.099
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats2.9983.0001.434
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats3.6023.5433.665
Comerç detall aliments, begudes i tabac8.7168.89310.237
       Comerç detall fruites i hortalisses~281897
       Comerç detall carn i productes carnis1.868~23
       Comerç detall peix i marisc~22043
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria3.7254.3324.918
       Comerç detall begudes i productes de tabac2.1603.8241.255
       Comerç detall altres productes alimentaris9632363.102
Comerç detall carburants per a l'automoció39.74620.86022.194
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic31.79621.50332.739
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous6.4906.29814.718
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics1.4212.1656.055
       Comerç detall tèxtils1.2781.988~
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre6.979340~
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic7.914~3.605
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria4.0822.851639
       Comerç detall peces de vestir2.2776.8057.426
       Comerç detall calçat i articles cuir~36425
       Comerç detall productes farmacèutics48199~
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà38592~
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics837~272
Comerç detall en parades i mercats ambulants~~~
Comerç detall fora d'establiments4.1519.3445.552
       Comerç detall per correspondència i per Internet1.3231.284471
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments2.8288.0605.081
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Ocupats
 Assalariats
Concepte Ingressos d'explotació
 Volum de negoci
 Altres ingressos
Concepte Variació d'existències de productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
 Consum de primeres matèries i altres proveïments
 Consum de mercaderies
 Treballs fets per altres empreses
 Despeses de personal
 Despeses en serveis exteriors
 Altres despeses
 Dotacions per a amortitzacions
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció
 Consum intermedi
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
 Impostos nets de subvencions
Concepte Valor afegit brut al cost dels factors
 Despeses de personal
 Excedent brut d'explotació

Ocupació
Concepte Ocupats
 Homes
 Dones
Concepte Assalariats
 Fixos
 Eventuals
Concepte No assalariats

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
 Vendes a l'engròs i al detall
 Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
 Compres de mercaderies
 Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
 Marge comercial brut sobre vendes (%)