Skip to main content
Ingressos d'explotació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 244.353.061 255.712.228 270.609.898
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 16.173.799 17.905.016 19.133.890
Venda vehicles de motor 11.648.232 13.047.470 14.072.901
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.677.879 1.718.458 1.806.275
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 2.193.677 2.397.404 2.446.042
Venda i reparació motocicletes i recanvis 654.011 741.684 808.672
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 90.394.820 92.181.867 97.474.402
Intermediaris comerç 1.914.190 1.918.921 2.163.693
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 197.554 196.590 211.127
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 271.432 302.607 290.141
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 249.137 223.508 229.842
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 680.381 663.111 788.941
Intermediaris especialitzats venda altres productes 515.687 533.105 643.642
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.206.439 3.827.031 3.900.928
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.628.535 2.479.123 2.449.437
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.577.904 1.347.908 1.451.491
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 21.167.445 21.085.191 21.322.932
Comerç engròs fruites i hortalisses 5.393.933 4.347.548 4.701.911
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.622.209 4.336.283 3.771.582
Comerç engròs begudes 3.228.456 3.538.883 3.842.331
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.646.585 1.689.847 1.568.376
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.417.439 3.974.277 3.799.327
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.858.824 3.198.354 3.639.404
Comerç engròs articles d'ús domèstic 23.240.950 25.618.651 26.107.441
Comerç engròs tèxtils 1.194.821 1.296.159 1.078.092
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.438.178 4.523.617 4.091.291
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.370.857 2.453.957 2.416.898
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 605.668 1.155.936 1.245.765
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.551.636 1.705.533 1.594.340
Comerç engròs productes farmacèutics 9.557.508 10.237.061 11.810.038
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 4.522.282 4.246.389 3.871.018
Comerç engròs equips per a les TIC 5.376.746 5.990.042 5.856.499
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.315.628 3.688.673 3.451.145
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.061.118 2.301.369 2.405.354
Comerç engròs altra maquinària i equips 9.072.924 8.959.259 9.689.971
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 589.323 650.741 788.451
Comerç engròs màquines eina 1.025.651 1.215.940 1.319.215
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 501.287 469.856 555.629
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 520.471 502.600 565.274
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 6.436.192 6.120.122 6.461.402
Altres tipus comerç engròs especialitzat 25.100.714 24.423.472 28.105.797
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 8.704.544 8.373.951 10.266.343
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.816.105 2.039.407 2.159.620
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.840.876 2.816.728 3.643.326
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 2.676.339 2.608.884 2.974.997
Comerç engròs productes químics 6.629.038 5.948.832 6.277.405
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.015.082 1.052.108 1.117.427
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.418.730 1.583.563 1.666.679
Comerç engròs no especialitzat 315.411 359.301 327.141
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 40.128.460 41.313.316 43.718.439
Comerç detall establiments no especialitzats 14.707.384 15.205.557 16.055.631
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 13.076.514 13.430.991 14.430.122
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.630.869 1.774.566 1.625.509
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.551.909 5.253.622 5.439.491
Comerç detall fruites i hortalisses 768.248 648.854 756.068
Comerç detall carn i productes carnis 883.664 1.080.904 1.037.681
Comerç detall peix i marisc 339.427 352.842 347.028
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 871.024 865.358 856.917
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.238.922 1.787.951 1.961.628
Comerç detall altres productes alimentaris 450.624 517.712 480.168
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.468.811 2.394.473 3.119.780
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 16.282.779 16.232.536 16.640.453
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4.621.865 4.422.250 4.598.594
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 801.330 750.462 739.091
Comerç detall tèxtils 263.560 252.922 247.311
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.177.398 1.162.513 1.181.476
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.335.977 1.405.759 1.524.999
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 543.867 466.786 537.300
Comerç detall peces de vestir 3.437.287 3.582.456 3.558.861
Comerç detall calçat i articles cuir 763.449 826.833 820.292
Comerç detall productes farmacèutics 2.514.742 2.456.970 2.552.442
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 260.059 274.797 303.689
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 563.244 630.788 576.397
Comerç detall en parades i mercats ambulants 339.562 304.782 314.840
Comerç detall fora d'establiments 1.778.016 1.922.345 2.148.244
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.169.503 1.207.948 1.495.526
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 608.512 714.397 652.718
Transport i emmagatzematge 23.725.403 23.749.718 24.836.803
Transport terrestre; transport per canonades 9.120.854 9.121.988 9.214.827
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 2.682.967 2.671.331 2.754.885
Transport mercaderies per carretera i per canonada 6.437.887 6.450.657 6.459.942
Transport marítim i per vies navegació interiors 85.548 111.853 124.741
Transport aeri 2.970.333 3.170.503 3.278.119
Emmagatzematge i activitats afins al transport 10.516.187 10.306.557 11.064.803
Dipòsit i emmagatzematge 893.210 1.024.748 1.004.543
Activitats afins al transport 9.622.977 9.281.809 10.060.260
Activitats postals i de correus 1.032.481 1.038.818 1.154.314
Hostaleria 13.236.580 14.226.586 14.486.609
Serveis d'allotjament 4.801.777 4.914.016 4.873.085
Hotels i allotjaments similars 4.012.002 4.017.604 3.920.426
Allotjaments turístics i altres de curta durada 417.163 493.144 522.433
Càmpings i altres tipus allotjaments 372.613 403.268 430.226
Serveis de menjar i begudes 8.434.803 9.312.570 9.613.524
Restaurants i establiments de menjars 4.699.806 5.250.325 5.413.681
Provisió de menjars preparats 1.096.120 1.107.119 1.149.512
Establiments de begudes 2.638.877 2.955.126 3.050.332
Informació i comunicacions 14.706.198 16.252.746 17.248.030
Edició 1.940.861 1.968.537 1.949.045
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.659.970 1.643.330 1.598.271
Edició programes informàtics 280.891 325.207 350.774
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.498.270 1.544.562 1.831.888
Ràdio i televisió 489.506 471.053 481.116
Telecomunicacions 4.433.184 5.305.632 5.219.914
Telecomunicacions per cable 2.366.549 2.720.993 2.656.925
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 2.066.635 2.584.639 2.562.989
Serveis de tecnologies de la informació 5.864.725 6.383.869 7.148.517
Serveis d'informació 479.652 579.093 617.550
Activitats immobiliàries 6.473.389 7.472.993 7.688.199
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 5.074.037 5.990.872 5.805.291
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.399.352 1.482.121 1.882.908
Activitats professionals, científiques i tècniques 18.502.958 19.898.560 21.166.440
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.755.149 4.927.484 4.776.606
Activitats jurídiques 2.016.858 2.163.003 2.100.850
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.738.291 2.764.482 2.675.756
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 3.146.559 3.341.899 4.080.779
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 4.177.693 4.223.958 4.436.686
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 3.325.794 3.315.749 3.695.875
Anàlisis i assajos tècnics 851.899 908.209 740.811
Recerca i desenvolupament 985.731 1.209.284 1.299.354
Publicitat i estudis de mercat 3.910.854 4.255.139 4.418.321
Publicitat 3.613.683 3.992.982 4.116.043
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 297.171 262.156 302.279
Altres activitats professionals i tècniques 1.351.319 1.734.525 1.937.690
Activitats de disseny especialitzat 280.661 467.754 498.423
Activitats de fotografia 115.777 118.155 125.830
Activitats de traducció i d'interpretació 172.069 177.552 182.371
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 782.812 971.064 1.131.066
Activitats veterinàries 175.654 206.271 217.002
Activitats administratives i serveis auxiliars 14.676.601 15.541.124 17.124.485
Activitats de lloguer 2.071.306 2.312.784 2.484.109
Lloguer vehicles de motor 998.466 1.075.100 1.147.576
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 141.555 153.005 163.871
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 931.285 1.084.679 1.172.663
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.414.032 1.646.508 1.746.795
Agències de viatges i operadors turístics 3.180.358 3.557.408 4.072.226
Activitats de seguretat i investigació 685.378 752.527 813.134
Serveis a edificis i activitats de jardineria 3.055.229 3.174.542 3.540.450
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 282.730 400.354 477.523
Activitats de neteja 2.467.628 2.441.364 2.700.915
Activitats de jardineria 304.871 332.824 362.012
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 4.270.298 4.097.355 4.467.770
Activitats administratives i auxiliars oficina 444.884 465.644 555.777
Activitats de centres d'atenció telefònica 726.090 812.333 904.615
Organització convencions i fires de mostres 608.846 734.419 832.397
Altres activitats de suport a les empreses 2.490.477 2.084.959 2.174.982
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.595.001 5.315.495 5.908.301
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 694.278 862.074 1.093.708
Activitats de biblioteques, arxius i museus 301.931 307.595 276.023
Jocs atzar i apostes 651.794 1.238.836 1.529.948
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.946.999 2.906.991 3.008.622
Altres serveis 1.739.851 1.854.805 1.824.300
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 512.038 419.023 440.212
Reparació ordinadors i equips de comunicació 213.881 168.250 156.025
Reparació efectes personals i domèstics 298.157 250.773 284.187
Altres activitats de serveis personals 1.227.812 1.435.783 1.384.088
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes