Skip to main content
Càrregues socials i altres despeses de personal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 8.831.797 9.372.762 10.025.126
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 280.968 296.753 325.175
Venda vehicles de motor 123.399 133.963 153.848
Manteniment i reparació vehicles de motor 96.636 95.482 99.569
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 49.941 55.448 58.948
Venda i reparació motocicletes i recanvis 10.992 11.860 12.809
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.600.243 1.724.521 1.839.114
Intermediaris comerç 86.766 93.859 105.003
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 9.905 7.384 9.358
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 14.282 14.822 16.915
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 11.928 10.240 12.340
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 24.189 28.255 32.706
Intermediaris especialitzats venda altres productes 26.462 33.158 33.683
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 26.280 26.635 29.426
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 17.109 17.347 18.769
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 9.171 9.288 10.658
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 291.279 306.360 321.777
Comerç engròs fruites i hortalisses 70.375 68.239 69.228
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 30.716 32.675 33.355
Comerç engròs begudes 54.645 57.863 60.848
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 19.440 22.051 23.307
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 52.668 66.570 68.040
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 63.434 58.963 66.999
Comerç engròs articles d'ús domèstic 506.549 557.013 600.417
Comerç engròs tèxtils 22.505 22.343 19.718
Comerç engròs peces de vestir i calçat 81.415 84.597 81.428
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 30.574 31.555 35.345
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 17.166 25.947 26.837
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 29.574 41.711 46.565
Comerç engròs productes farmacèutics 236.093 256.882 297.188
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 89.222 93.978 93.337
Comerç engròs equips per a les TIC 131.698 146.299 154.348
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 72.947 82.893 90.867
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 58.751 63.406 63.481
Comerç engròs altra maquinària i equips 236.252 248.152 262.944
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 15.670 16.234 20.835
Comerç engròs màquines eina 25.578 28.787 33.837
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 13.968 12.185 14.703
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 20.492 21.633 21.447
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 160.544 169.313 172.121
Altres tipus comerç engròs especialitzat 315.465 340.246 359.362
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 15.741 15.410 15.796
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 31.284 32.012 30.367
Comerç engròs fusta i materials construcció 65.268 77.788 89.590
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 82.161 88.309 94.860
Comerç engròs productes químics 84.406 85.206 85.027
Comerç engròs altres productes semielaborats 14.322 18.010 18.855
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 22.283 23.512 24.866
Comerç engròs no especialitzat 5.954 5.956 5.837
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 1.189.300 1.181.789 1.200.451
Comerç detall establiments no especialitzats 423.108 401.497 394.952
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 371.842 333.182 336.587
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 51.266 68.314 58.364
Comerç detall aliments, begudes i tabac 134.468 143.875 150.773
Comerç detall fruites i hortalisses 19.003 18.236 22.204
Comerç detall carn i productes carnis 34.163 41.771 41.120
Comerç detall peix i marisc 6.824 7.663 7.762
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 54.798 51.486 52.624
Comerç detall begudes i productes de tabac 8.667 13.391 11.920
Comerç detall altres productes alimentaris 11.014 11.327 15.142
Comerç detall carburants per a l'automoció 36.766 35.273 36.478
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 526.505 548.823 564.760
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 151.810 153.351 155.175
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 19.858 17.377 20.756
Comerç detall tèxtils 10.164 10.800 10.832
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 41.739 41.690 40.751
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 37.346 41.536 44.069
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 15.662 15.935 17.326
Comerç detall peces de vestir 119.686 126.651 133.023
Comerç detall calçat i articles cuir 28.830 34.178 30.275
Comerç detall productes farmacèutics 70.006 70.144 74.562
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 11.682 14.568 15.889
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 19.723 22.594 22.102
Comerç detall en parades i mercats ambulants 4.308 6.705 7.350
Comerç detall fora d'establiments 64.144 45.616 46.138
Comerç detall per correspondència i per Internet 42.215 24.081 26.775
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 21.929 21.536 19.363
Transport i emmagatzematge 1.049.745 1.078.412 1.144.193
Transport terrestre; transport per canonades 491.745 508.939 538.506
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 238.889 252.408 264.471
Transport mercaderies per carretera i per canonada 252.855 256.530 274.035
Transport marítim i per vies navegació interiors 1.803 2.663 3.064
Transport aeri 75.544 77.224 83.510
Emmagatzematge i activitats afins al transport 409.890 412.734 440.278
Dipòsit i emmagatzematge 47.189 51.963 54.796
Activitats afins al transport 362.701 360.770 385.483
Activitats postals i de correus 70.764 76.853 78.834
Hostaleria 871.559 950.314 988.759
Serveis d'allotjament 296.313 293.148 305.704
Hotels i allotjaments similars 254.795 245.138 252.228
Allotjaments turístics i altres de curta durada 20.248 24.141 27.302
Càmpings i altres tipus allotjaments 21.270 23.869 26.174
Serveis de menjar i begudes 575.245 657.166 683.055
Restaurants i establiments de menjars 347.692 388.284 400.958
Provisió de menjars preparats 96.458 103.015 107.327
Establiments de begudes 131.095 165.867 174.770
Informació i comunicacions 810.545 861.783 951.918
Edició 102.547 110.980 109.840
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 79.654 82.955 77.720
Edició programes informàtics 22.892 28.025 32.120
Cinema i vídeo; enregistrament de so 43.258 43.494 49.577
Ràdio i televisió 55.403 57.999 58.616
Telecomunicacions 110.480 107.913 117.873
Telecomunicacions per cable 72.343 64.870 63.983
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 38.137 43.043 53.891
Serveis de tecnologies de la informació 458.895 490.046 563.102
Serveis d'informació 39.963 51.351 52.909
Activitats immobiliàries 174.660 214.000 229.434
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 103.618 126.084 129.664
Activitats immobiliàries per compte d'altri 71.043 87.916 99.770
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.172.408 1.273.304 1.411.874
Activitats jurídiques i de comptabilitat 298.214 337.176 333.806
Activitats jurídiques 94.307 111.323 107.394
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 203.907 225.852 226.412
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 261.528 265.414 349.824
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 263.798 279.742 303.728
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 184.932 196.620 225.325
Anàlisis i assajos tècnics 78.866 83.122 78.403
Recerca i desenvolupament 111.967 119.933 126.580
Publicitat i estudis de mercat 137.292 154.319 173.484
Publicitat 116.723 133.846 151.148
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 20.569 20.473 22.336
Altres activitats professionals i tècniques 88.625 103.409 109.151
Activitats de disseny especialitzat 11.191 20.863 22.189
Activitats de fotografia 5.316 5.279 6.061
Activitats de traducció i d'interpretació 10.372 12.646 12.270
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 61.746 64.620 68.632
Activitats veterinàries 10.984 13.312 15.301
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.294.811 1.397.545 1.516.726
Activitats de lloguer 55.513 61.991 66.354
Lloguer vehicles de motor 14.954 16.235 18.761
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 5.843 6.718 7.332
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 34.716 39.038 40.261
Activitats relacionades amb l'ocupació 295.744 338.808 363.937
Agències de viatges i operadors turístics 64.130 66.882 74.560
Activitats de seguretat i investigació 110.016 129.703 141.961
Serveis a edificis i activitats de jardineria 434.384 458.821 493.678
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 47.474 52.795 55.526
Activitats de neteja 355.087 374.501 403.276
Activitats de jardineria 31.823 31.524 34.876
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 335.024 341.340 376.234
Activitats administratives i auxiliars oficina 32.556 42.736 51.152
Activitats de centres d'atenció telefònica 95.168 102.559 124.358
Organització convencions i fires de mostres 23.114 27.968 30.193
Altres activitats de suport a les empreses 184.186 168.077 170.530
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 258.549 261.484 281.755
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 30.089 35.648 47.783
Activitats de biblioteques, arxius i museus 27.168 27.269 25.952
Jocs atzar i apostes 22.369 28.033 32.926
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 178.923 170.535 175.094
Altres serveis 129.010 132.857 135.728
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 29.869 25.724 26.977
Reparació ordinadors i equips de comunicació 12.986 10.247 8.932
Reparació efectes personals i domèstics 16.883 15.478 18.045
Altres activitats de serveis personals 99.141 107.132 108.751
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes