Skip to main content
Taxa bruta d'explotació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 10,5 10,3 10,0
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 5,2 5,6 5,0
Venda vehicles de motor 4,7 5,1 4,6
Manteniment i reparació vehicles de motor 7,9 7,4 6,7
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 5,8 7,1 5,6
Venda i reparació motocicletes i recanvis 4,5 5,3 4,3
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 4,9 5,0 4,9
Intermediaris comerç 32,8 30,2 28,4
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 41,1 33,1 42,4
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 28,2 26,4 28,7
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 35,0 38,2 36,3
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 31,2 29,2 26,7
Intermediaris especialitzats venda altres productes 31,8 28,4 21,4
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 2,8 3,5 2,8
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2,8 4,0 3,0
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 2,8 2,7 2,4
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 3,9 4,1 4,2
Comerç engròs fruites i hortalisses 4,1 5,0 4,1
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2,5 2,3 2,8
Comerç engròs begudes 5,9 6,1 7,1
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 3,6 4,3 4,5
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 4,7 3,6 4,3
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2,8 3,1 2,9
Comerç engròs articles d'ús domèstic 5,6 5,2 5,1
Comerç engròs tèxtils 4,4 5,6 3,1
Comerç engròs peces de vestir i calçat 6,0 2,1 4,7
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3,2 3,2 0,8
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 5,0 7,8 5,9
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 6,4 8,2 6,6
Comerç engròs productes farmacèutics 6,2 6,0 6,0
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 5,4 5,1 5,4
Comerç engròs equips per a les TIC 2,3 1,2 1,5
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2,4 -0,2 ~
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2,0 3,3 3,7
Comerç engròs altra maquinària i equips 6,5 6,6 6,5
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 5,1 7,5 5,6
Comerç engròs màquines eina 5,1 5,4 5,6
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 8,3 6,5 6,8
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 1,3 6,0 3,5
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 7,0 6,8 7,0
Altres tipus comerç engròs especialitzat 3,6 4,2 4,2
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1,8 2,3 2,7
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1,7 4,4 4,8
Comerç engròs fusta i materials construcció 5,2 6,3 4,3
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 3,2 2,8 2,7
Comerç engròs productes químics 5,9 6,3 6,0
Comerç engròs altres productes semielaborats 4,9 4,9 6,2
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3,7 3,6 4,8
Comerç engròs no especialitzat 11,0 1,3 4,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 7,1 6,7 6,3
Comerç detall establiments no especialitzats 5,8 5,4 5,1
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 5,6 5,2 4,6
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 7,1 7,1 8,3
Comerç detall aliments, begudes i tabac 8,1 7,0 6,4
Comerç detall fruites i hortalisses 8,1 8,6 6,9
Comerç detall carn i productes carnis 11,1 8,3 6,7
Comerç detall peix i marisc 8,5 9,3 7,9
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 10,8 8,2 7,3
Comerç detall begudes i productes de tabac 5,2 4,3 6,0
Comerç detall altres productes alimentaris 6,9 5,0 4,3
Comerç detall carburants per a l'automoció 3,1 3,2 3,6
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 8,3 8,2 7,6
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 7,2 7,5 7,9
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 2,2 2,2 2,6
Comerç detall tèxtils 12,1 10,5 3,7
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6,0 5,6 5,2
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7,6 8,3 8,4
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 9,4 8,5 6,5
Comerç detall peces de vestir 9,9 8,2 7,0
Comerç detall calçat i articles cuir 7,1 5,4 5,7
Comerç detall productes farmacèutics 11,5 13,9 12,9
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 6,1 5,8 1,6
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4,7 5,2 4,8
Comerç detall en parades i mercats ambulants 25,8 18,2 14,2
Comerç detall fora d'establiments 5,6 4,8 6,2
Comerç detall per correspondència i per Internet 3,1 2,6 4,9
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 9,3 9,1 8,2
Transport i emmagatzematge 16,6 16,3 17,3
Transport terrestre; transport per canonades 22,4 20,8 21,3
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 30,6 32,7 29,9
Transport mercaderies per carretera i per canonada 20,0 17,1 18,8
Transport marítim i per vies navegació interiors 23,7 22,5 25,7
Transport aeri 6,4 5,3 8,8
Emmagatzematge i activitats afins al transport 16,3 17,0 18,3
Dipòsit i emmagatzematge 20,6 18,9 23,3
Activitats afins al transport 15,9 16,8 17,7
Activitats postals i de correus -0,9 3,3 ~
Hostaleria 12,3 12,8 12,6
Serveis d'allotjament 19,4 20,4 20,8
Hotels i allotjaments similars 19,0 20,3 21,0
Allotjaments turístics i altres de curta durada 16,1 16,7 16,0
Càmpings i altres tipus allotjaments 25,6 25,5 25,2
Serveis de menjar i begudes 9,0 8,6 8,3
Restaurants i establiments de menjars 7,7 6,6 7,1
Provisió de menjars preparats 6,5 7,3 6,2
Establiments de begudes 11,8 12,6 11,3
Informació i comunicacions 14,0 16,3 17,7
Edició 10,2 10,2 10,5
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 9,0 10,5 10,1
Edició programes informàtics 17,3 8,5 12,7
Cinema i vídeo; enregistrament de so 10,4 14,0 15,2
Ràdio i televisió -29,9 -17,4 -22,3
Telecomunicacions 22,3 27,9 31,1
Telecomunicacions per cable 22,1 31,8 37,6
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 22,4 23,4 23,1
Serveis de tecnologies de la informació 11,4 11,0 11,8
Serveis d'informació 12,1 18,2 14,1
Activitats immobiliàries 45,4 42,4 30,9
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 50,2 47,4 34,1
Activitats immobiliàries per compte d'altri 25,8 24,8 19,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 17,9 17,9 17,0
Activitats jurídiques i de comptabilitat 23,0 27,6 25,0
Activitats jurídiques 36,8 39,3 35,1
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 13,4 18,6 17,0
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 13,5 0,8 4,5
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 23,2 22,7 17,0
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 24,7 26,2 18,3
Anàlisis i assajos tècnics 17,9 10,4 12,0
Recerca i desenvolupament 20,0 24,0 23,2
Publicitat i estudis de mercat 7,1 9,9 10,3
Publicitat 6,9 9,4 10,3
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 10,1 15,1 10,5
Altres activitats professionals i tècniques 28,1 29,1 32,0
Activitats de disseny especialitzat 38,9 45,7 49,9
Activitats de fotografia 25,1 24,1 18,6
Activitats de traducció i d'interpretació 35,0 32,1 26,9
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 22,6 23,6 26,6
Activitats veterinàries 16,0 14,7 14,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 13,8 14,1 12,4
Activitats de lloguer 33,9 32,1 32,4
Lloguer vehicles de motor 47,8 43,5 43,8
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 22,1 27,4 29,7
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 21,3 20,6 21,4
Activitats relacionades amb l'ocupació 3,9 4,8 6,3
Agències de viatges i operadors turístics 4,0 4,9 5,5
Activitats de seguretat i investigació 15,0 10,1 1,0
Serveis a edificis i activitats de jardineria 16,6 15,2 11,9
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 5,3 0,5 2,8
Activitats de neteja 18,2 16,9 13,5
Activitats de jardineria 13,9 15,5 11,6
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 12,2 15,3 12,3
Activitats administratives i auxiliars oficina 16,1 15,0 14,2
Activitats de centres d'atenció telefònica 5,4 10,0 10,2
Organització convencions i fires de mostres 6,1 7,8 7,7
Altres activitats de suport a les empreses 15,0 18,8 14,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 21,9 22,4 20,5
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 24,8 21,6 27,5
Activitats de biblioteques, arxius i museus 28,5 31,7 34,5
Jocs atzar i apostes 23,4 21,7 13,4
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 20,2 22,1 20,8
Altres serveis 17,6 15,8 19,3
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 19,2 18,9 16,3
Reparació ordinadors i equips de comunicació 16,3 21,8 22,8
Reparació efectes personals i domèstics 21,4 16,8 11,9
Altres activitats de serveis personals 17,1 14,5 20,2
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes