Skip to main content
Valor afegit brut a cost de factors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 65.701.530 68.740.127 73.430.178
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 2.181.641 2.257.335 2.408.605
Venda vehicles de motor 1.130.813 1.189.171 1.310.179
Manteniment i reparació vehicles de motor 574.955 582.240 598.091
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 391.192 398.396 399.685
Venda i reparació motocicletes i recanvis 84.682 87.528 100.649
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 12.282.448 12.811.069 13.531.907
Intermediaris comerç 1.017.801 1.017.697 1.099.144
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 109.696 120.287 140.010
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 144.486 172.666 170.296
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 150.013 126.973 129.597
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 328.667 322.368 392.996
Intermediaris especialitzats venda altres productes 284.939 275.403 266.245
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 288.330 248.912 267.142
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 194.807 167.604 171.662
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 93.524 81.308 95.479
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 2.231.912 2.309.838 2.295.649
Comerç engròs fruites i hortalisses 594.801 507.809 502.195
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 236.916 280.862 259.769
Comerç engròs begudes 436.605 509.582 491.952
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 165.676 178.525 193.680
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 387.721 473.739 424.921
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 410.193 359.321 423.131
Comerç engròs articles d'ús domèstic 3.634.696 3.973.861 4.389.140
Comerç engròs tèxtils 183.506 153.789 157.941
Comerç engròs peces de vestir i calçat 444.659 605.442 534.084
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 222.199 177.589 231.992
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 129.560 200.751 208.553
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 276.068 317.065 333.929
Comerç engròs productes farmacèutics 1.696.688 1.836.294 2.218.668
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 682.016 682.931 703.974
Comerç engròs equips per a les TIC 688.804 778.394 706.280
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 333.295 384.324 310.698
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 355.509 394.070 395.582
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.796.338 1.810.052 1.888.024
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 117.817 114.521 135.620
Comerç engròs màquines eina 190.012 222.606 245.178
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 101.991 93.938 100.063
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 126.978 124.766 132.875
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.259.540 1.254.221 1.274.288
Altres tipus comerç engròs especialitzat 2.589.675 2.625.040 2.845.218
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 274.777 292.594 267.739
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 230.623 247.736 251.133
Comerç engròs fusta i materials construcció 474.419 469.151 603.431
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 472.076 485.253 540.433
Comerç engròs productes químics 855.711 796.554 833.391
Comerç engròs altres productes semielaborats 120.426 147.550 154.287
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 161.642 186.202 194.802
Comerç engròs no especialitzat 34.893 47.275 41.310
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 7.806.940 7.876.520 8.453.143
Comerç detall establiments no especialitzats 2.438.769 2.492.111 2.855.706
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.097.272 2.114.832 2.503.988
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 341.496 377.279 351.718
Comerç detall aliments, begudes i tabac 964.055 1.029.649 1.041.523
Comerç detall fruites i hortalisses 152.182 131.547 144.151
Comerç detall carn i productes carnis 242.666 276.305 258.521
Comerç detall peix i marisc 63.821 60.931 68.830
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 327.810 311.512 322.611
Comerç detall begudes i productes de tabac 96.568 167.745 150.744
Comerç detall altres productes alimentaris 81.007 81.608 96.666
Comerç detall carburants per a l'automoció 247.594 241.015 289.884
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 3.755.686 3.714.794 3.832.254
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.048.244 1.070.884 1.033.181
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 120.893 106.916 125.368
Comerç detall tèxtils 76.052 58.982 71.580
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 267.130 263.518 254.451
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 284.646 311.894 312.809
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 120.980 103.042 116.246
Comerç detall peces de vestir 817.819 808.795 878.562
Comerç detall calçat i articles cuir 168.602 190.261 200.193
Comerç detall productes farmacèutics 661.716 600.169 629.423
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 72.849 72.437 85.345
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 116.753 127.896 125.096
Comerç detall en parades i mercats ambulants 82.968 70.221 89.831
Comerç detall fora d'establiments 317.869 328.731 343.944
Comerç detall per correspondència i per Internet 158.505 167.322 205.068
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 159.364 161.409 138.876
Transport i emmagatzematge 8.354.888 8.897.915 9.288.098
Transport terrestre; transport per canonades 3.845.181 4.005.589 3.805.733
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.659.230 1.616.861 1.622.290
Transport mercaderies per carretera i per canonada 2.185.951 2.388.728 2.183.443
Transport marítim i per vies navegació interiors 26.786 41.703 43.941
Transport aeri 515.217 697.596 740.850
Emmagatzematge i activitats afins al transport 3.570.851 3.764.575 4.275.824
Dipòsit i emmagatzematge 369.500 454.178 457.554
Activitats afins al transport 3.201.351 3.310.398 3.818.271
Activitats postals i de correus 396.853 388.453 421.750
Hostaleria 5.561.244 6.028.753 6.230.857
Serveis d'allotjament 2.245.204 2.279.355 2.300.698
Hotels i allotjaments similars 1.894.208 1.887.294 1.868.730
Allotjaments turístics i altres de curta durada 160.643 186.515 205.465
Càmpings i altres tipus allotjaments 190.353 205.546 226.503
Serveis de menjar i begudes 3.316.040 3.749.398 3.930.159
Restaurants i establiments de menjars 1.896.349 2.125.191 2.264.271
Provisió de menjars preparats 509.967 526.712 557.415
Establiments de begudes 909.725 1.097.495 1.108.473
Informació i comunicacions 6.170.440 6.778.543 7.257.773
Edició 709.621 739.378 750.771
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 564.790 562.359 539.133
Edició programes informàtics 144.831 177.020 211.638
Cinema i vídeo; enregistrament de so 422.448 448.693 514.790
Ràdio i televisió 232.316 227.972 242.144
Telecomunicacions 1.781.007 1.965.757 1.952.349
Telecomunicacions per cable 1.127.728 1.277.899 1.177.276
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 653.279 687.858 775.073
Serveis de tecnologies de la informació 2.752.499 3.079.787 3.472.957
Serveis d'informació 272.549 316.956 324.761
Activitats immobiliàries 3.544.395 3.254.233 4.222.534
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 2.850.977 2.532.729 3.265.183
Activitats immobiliàries per compte d'altri 693.417 721.503 957.350
Activitats professionals, científiques i tècniques 8.975.173 9.396.715 9.795.602
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.933.138 2.868.627 2.793.718
Activitats jurídiques 1.255.678 1.282.273 1.275.046
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.677.460 1.586.354 1.518.672
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.394.360 1.527.399 1.704.466
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 2.122.813 1.976.475 2.139.307
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 1.664.513 1.492.142 1.731.863
Anàlisis i assajos tècnics 458.300 484.333 407.445
Recerca i desenvolupament 599.945 684.040 716.314
Publicitat i estudis de mercat 1.069.389 1.220.160 1.241.823
Publicitat 923.257 1.093.333 1.094.559
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 146.132 126.828 147.263
Altres activitats professionals i tècniques 778.733 1.026.986 1.096.466
Activitats de disseny especialitzat 171.146 314.964 319.581
Activitats de fotografia 52.106 52.004 61.524
Activitats de traducció i d'interpretació 103.425 105.211 112.248
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 452.056 554.807 603.112
Activitats veterinàries 76.796 93.029 103.509
Activitats administratives i serveis auxiliars 7.494.760 7.882.494 8.485.253
Activitats de lloguer 895.964 1.008.111 1.073.970
Lloguer vehicles de motor 482.254 525.706 558.504
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 66.951 78.360 80.675
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 346.759 404.044 434.790
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.273.731 1.486.573 1.569.335
Agències de viatges i operadors turístics 463.109 513.709 576.796
Activitats de seguretat i investigació 515.297 536.306 582.654
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.274.952 2.299.718 2.554.858
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 200.740 233.395 259.219
Activitats de neteja 1.892.087 1.888.623 2.094.247
Activitats de jardineria 182.125 177.700 201.392
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 2.071.706 2.038.076 2.127.639
Activitats administratives i auxiliars oficina 212.603 246.199 306.746
Activitats de centres d'atenció telefònica 488.651 520.433 601.648
Organització convencions i fires de mostres 154.241 188.159 220.305
Altres activitats de suport a les empreses 1.216.210 1.083.285 998.940
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.447.056 2.552.201 2.810.282
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 282.283 384.033 425.472
Activitats de biblioteques, arxius i museus 175.088 183.822 160.437
Jocs atzar i apostes 249.800 299.939 446.823
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.739.885 1.684.407 1.777.550
Altres serveis 882.544 1.004.348 946.124
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 237.765 189.654 191.454
Reparació ordinadors i equips de comunicació 109.638 87.520 69.430
Reparació efectes personals i domèstics 128.127 102.134 122.024
Altres activitats de serveis personals 644.779 814.693 754.670
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes