Valor afegit brut a cost de factors 

Valor afegit brut a cost de factors
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes1.905.5302.181.641
Venda vehicles de motor970.6991.130.813
Manteniment i reparació vehicles de motor563.061574.955
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor312.018391.192
Venda i reparació motocicletes i recanvis59.75284.682
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor11.506.75212.282.448
Intermediaris comerç905.5051.017.801
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls120.853109.696
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria133.765144.486
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir153.172150.013
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos234.375328.667
       Intermediaris especialitzats venda altres productes263.341284.939
Comerç engròs matèries agràries i animals vius228.473288.330
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar144.180194.807
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells84.29293.524
Comerç engròs aliments, begudes i tabac2.126.9612.231.912
       Comerç engròs fruites i hortalisses505.241594.801
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos239.768236.916
       Comerç engròs begudes433.486436.605
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau170.431165.676
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments402.613387.721
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac375.422410.193
Comerç engròs articles d'ús domèstic3.623.6583.634.696
       Comerç engròs tèxtils166.905183.506
       Comerç engròs peces de vestir i calçat590.128444.659
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió236.907222.199
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja114.726129.560
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica239.748276.068
       Comerç engròs productes farmacèutics1.639.6031.696.688
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic635.640682.016
Comerç engròs equips per a les TIC672.392688.804
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes353.792333.295
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions318.600355.509
Comerç engròs altra maquinària i equips1.734.6461.796.338
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles81.990117.817
       Comerç engròs màquines eina158.673190.012
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils97.717101.991
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina108.097126.978
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips1.288.1701.259.540
Altres tipus comerç engròs especialitzat2.170.4332.589.675
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos187.065274.777
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics178.912230.623
       Comerç engròs fusta i materials construcció471.991474.419
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció355.315472.076
       Comerç engròs productes químics708.809855.711
       Comerç engròs altres productes semielaborats100.722120.426
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig167.619161.642
Comerç engròs no especialitzat44.68434.893
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes7.678.5397.806.940
Comerç detall establiments no especialitzats2.347.9272.438.769
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats2.028.6052.097.272
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats319.321341.496
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.076.572964.055
       Comerç detall fruites i hortalisses144.115152.182
       Comerç detall carn i productes carnis289.093242.666
       Comerç detall peix i marisc77.46463.821
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria333.920327.810
       Comerç detall begudes i productes de tabac126.95396.568
       Comerç detall altres productes alimentaris105.02781.007
Comerç detall carburants per a l'automoció240.844247.594
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic3.703.0303.755.686
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous1.027.0491.048.244
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics98.833120.893
       Comerç detall tèxtils76.91676.052
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre240.988267.130
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic291.257284.646
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria121.668120.980
       Comerç detall peces de vestir921.467817.819
       Comerç detall calçat i articles cuir185.758168.602
       Comerç detall productes farmacèutics544.754661.716
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà74.58072.849
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics119.760116.753
Comerç detall en parades i mercats ambulants80.94782.968
Comerç detall fora d'establiments229.218317.869
       Comerç detall per correspondència i per Internet97.835158.505
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments131.383159.364
Transport i emmagatzematge8.243.8148.354.888
Transport terrestre; transport per canonades3.751.7773.845.181
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera1.512.6801.659.230
       Transport mercaderies per carretera i per canonada2.239.0972.185.951
Transport marítim i per vies navegació interiors26.72726.786
Transport aeri461.404515.217
Emmagatzematge i activitats afins al transport3.638.4453.570.851
       Dipòsit i emmagatzematge390.059369.500
       Activitats afins al transport3.248.3863.201.351
Activitats postals i de correus365.461396.853
Hostaleria5.159.5115.561.244
Serveis d'allotjament1.841.4912.245.204
       Hotels i allotjaments similars1.543.5261.894.208
       Allotjaments turístics i altres de curta durada116.313160.643
       Càmpings i altres tipus allotjaments181.652190.353
Serveis de menjar i begudes3.318.0193.316.040
       Restaurants i establiments de menjars1.777.9091.896.349
       Provisió de menjars preparats485.424509.967
       Establiments de begudes1.054.686909.725
Informació i comunicacions5.794.2736.170.440
Edició685.050709.621
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició529.319564.790
       Edició programes informàtics155.731144.831
Cinema i vídeo; enregistrament de so358.954422.448
Ràdio i televisió216.664232.316
Telecomunicacions1.858.2431.781.007
       Telecomunicacions per cable1.245.8441.127.728
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres612.398653.279
Serveis de tecnologies de la informació2.454.8442.752.499
Serveis d'informació220.519272.549
Activitats immobiliàries3.750.5073.544.395
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi3.106.5752.850.977
       Activitats immobiliàries per compte d'altri643.932693.417
Activitats professionals, científiques i tècniques8.879.6578.975.173
Activitats jurídiques i de comptabilitat2.859.9202.933.138
       Activitats jurídiques1.218.6731.255.678
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.641.2471.677.460
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial1.461.8661.394.360
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques1.947.4922.122.813
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria1.455.7921.664.513
       Anàlisis i assajos tècnics491.700458.300
Recerca i desenvolupament682.933599.945
Publicitat i estudis de mercat1.096.3651.069.389
       Publicitat959.892923.257
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública136.473146.132
Altres activitats professionals i tècniques758.552778.733
       Activitats de disseny especialitzat168.031171.146
       Activitats de fotografia48.06052.106
       Activitats de traducció i d'interpretació98.287103.425
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa444.174452.056
Activitats veterinàries72.52976.796
Activitats administratives i serveis auxiliars7.235.5957.494.760
Activitats de lloguer887.177895.964
       Lloguer vehicles de motor486.888482.254
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual48.67966.951
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles351.611346.759
Activitats relacionades amb l'ocupació1.073.1151.273.731
Agències de viatges i operadors turístics391.549463.109
Activitats de seguretat i investigació524.204515.297
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.179.5142.274.952
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions201.706200.740
       Activitats de neteja1.803.5791.892.087
       Activitats de jardineria174.229182.125
Activitats administratives d'oficina i auxiliars2.180.0362.071.706
       Activitats administratives i auxiliars oficina215.689212.603
       Activitats de centres d'atenció telefònica464.610488.651
       Organització convencions i fires de mostres147.574154.241
       Altres activitats de suport a les empreses1.352.1641.216.210
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment2.471.5262.447.056
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles356.058282.283
Activitats de biblioteques, arxius i museus153.793175.088
Jocs atzar i apostes389.516249.800
Activitats esportives, recreatives i entreteniment1.572.1591.739.885
Altres serveis881.595882.544
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics196.469237.765
       Reparació ordinadors i equips de comunicació88.237109.638
       Reparació efectes personals i domèstics108.232128.127
Altres activitats de serveis personals685.125644.779
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
up
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte seleccionat Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

You are here: