Skip to main content
Taxa de participació femenina en el personal assalariat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 49,6 49,0 49,3
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 18,1 17,9 18,4
Venda vehicles de motor 20,5 19,7 19,5
Manteniment i reparació vehicles de motor 15,7 15,8 17,2
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 18,0 18,9 18,5
Venda i reparació motocicletes i recanvis 21,0 18,6 18,5
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 38,8 39,2 39,5
Intermediaris comerç 53,3 49,8 48,4
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 45,3 45,0 44,8
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 43,2 41,9 37,0
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 63,5 62,2 63,3
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 52,2 46,8 44,9
Intermediaris especialitzats venda altres productes 57,1 52,9 52,9
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 33,9 33,2 37,5
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 33,6 33,2 43,1
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 34,3 33,3 28,6
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 34,5 37,2 35,5
Comerç engròs fruites i hortalisses 40,9 48,7 41,0
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 35,5 33,8 33,7
Comerç engròs begudes 23,0 23,7 23,7
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 43,3 45,0 45,0
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 35,8 34,4 32,1
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 30,3 34,5 38,4
Comerç engròs articles d'ús domèstic 52,3 52,6 54,1
Comerç engròs tèxtils 48,5 48,1 48,8
Comerç engròs peces de vestir i calçat 65,2 63,8 68,0
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 41,2 40,5 36,4
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 42,0 43,5 42,9
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 65,9 66,8 67,1
Comerç engròs productes farmacèutics 47,7 50,0 50,9
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 48,3 47,2 50,4
Comerç engròs equips per a les TIC 34,0 33,3 32,3
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 32,2 33,2 31,5
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 35,7 33,3 33,2
Comerç engròs altra maquinària i equips 29,0 28,8 29,2
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 19,9 18,3 17,4
Comerç engròs màquines eina 27,7 25,8 28,9
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 24,7 24,8 22,2
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 37,6 38,4 37,8
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 29,3 29,3 30,2
Altres tipus comerç engròs especialitzat 28,9 28,9 29,2
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 37,3 42,2 37,9
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 25,3 24,6 23,6
Comerç engròs fusta i materials construcció 26,9 26,8 28,3
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 25,3 24,2 25,5
Comerç engròs productes químics 38,4 41,0 39,8
Comerç engròs altres productes semielaborats 34,1 38,4 37,0
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 21,2 15,8 17,9
Comerç engròs no especialitzat 48,2 40,6 54,8
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 66,6 66,0 66,5
Comerç detall establiments no especialitzats 66,2 65,2 65,1
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 66,4 65,4 65,3
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 65,2 63,3 63,3
Comerç detall aliments, begudes i tabac 67,2 67,5 68,8
Comerç detall fruites i hortalisses 50,9 51,4 56,5
Comerç detall carn i productes carnis 71,4 69,3 70,1
Comerç detall peix i marisc 69,8 83,3 69,9
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 73,7 73,5 75,0
Comerç detall begudes i productes de tabac 68,6 67,4 75,1
Comerç detall altres productes alimentaris 50,1 50,2 54,2
Comerç detall carburants per a l'automoció 48,3 48,0 50,1
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 69,1 68,4 69,0
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 63,9 59,5 60,9
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 38,4 41,1 39,8
Comerç detall tèxtils 74,2 72,9 75,1
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 37,1 40,5 38,8
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 58,9 56,9 60,1
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 63,3 66,9 66,2
Comerç detall peces de vestir 81,2 82,6 83,3
Comerç detall calçat i articles cuir 85,9 84,6 82,5
Comerç detall productes farmacèutics 79,2 83,2 81,7
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 59,0 60,4 63,3
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 90,4 81,8 84,7
Comerç detall en parades i mercats ambulants 50,8 50,7 48,3
Comerç detall fora d'establiments 47,2 48,7 49,7
Comerç detall per correspondència i per Internet 58,1 55,9 57,0
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 36,4 41,7 39,9
Transport i emmagatzematge 25,3 26,3 25,4
Transport terrestre; transport per canonades 14,2 16,1 15,3
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 16,6 17,8 18,1
Transport mercaderies per carretera i per canonada 12,4 14,8 13,2
Transport marítim i per vies navegació interiors 31,4 28,1 28,9
Transport aeri 44,2 44,2 44,1
Emmagatzematge i activitats afins al transport 31,2 31,8 30,5
Dipòsit i emmagatzematge 28,3 29,2 28,9
Activitats afins al transport 31,6 32,2 30,7
Activitats postals i de correus 46,0 45,8 45,4
Hostaleria 50,4 49,5 51,6
Serveis d'allotjament 52,9 53,9 54,6
Hotels i allotjaments similars 53,2 54,4 55,0
Allotjaments turístics i altres de curta durada 57,1 56,2 57,9
Càmpings i altres tipus allotjaments 45,8 47,3 47,7
Serveis de menjar i begudes 49,6 48,1 50,8
Restaurants i establiments de menjars 42,4 41,8 43,8
Provisió de menjars preparats 71,9 71,1 72,2
Establiments de begudes 50,1 46,9 52,0
Informació i comunicacions 34,7 34,5 34,8
Edició 49,0 50,4 49,3
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 52,7 55,6 55,9
Edició programes informàtics 32,6 31,5 29,8
Cinema i vídeo; enregistrament de so 44,0 48,3 47,4
Ràdio i televisió 42,1 42,1 42,3
Telecomunicacions 32,1 30,6 32,4
Telecomunicacions per cable 29,3 28,2 27,9
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 35,3 32,7 35,3
Serveis de tecnologies de la informació 28,7 28,3 29,4
Serveis d'informació 43,9 42,9 42,4
Activitats immobiliàries 58,2 55,6 58,4
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 52,9 50,5 54,6
Activitats immobiliàries per compte d'altri 64,7 63,1 63,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 55,9 54,9 55,5
Activitats jurídiques i de comptabilitat 70,4 68,8 68,0
Activitats jurídiques 74,9 75,0 73,3
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 68,4 65,9 65,7
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 51,6 51,6 51,5
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 36,3 34,6 36,8
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 35,1 33,6 34,7
Anàlisis i assajos tècnics 39,1 37,2 42,6
Recerca i desenvolupament 53,4 54,1 54,3
Publicitat i estudis de mercat 55,2 54,0 58,0
Publicitat 54,3 53,0 57,6
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 59,3 58,7 60,1
Altres activitats professionals i tècniques 60,3 59,1 60,6
Activitats de disseny especialitzat 63,6 64,3 65,6
Activitats de fotografia 59,1 56,0 61,8
Activitats de traducció i d'interpretació 66,8 67,5 68,9
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 58,4 56,1 57,1
Activitats veterinàries 81,7 83,7 81,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 55,6 54,9 54,3
Activitats de lloguer 32,7 31,0 30,7
Lloguer vehicles de motor 41,9 40,5 40,0
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 36,2 39,0 33,3
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 27,9 25,2 25,4
Activitats relacionades amb l'ocupació 41,5 40,8 41,5
Agències de viatges i operadors turístics 71,0 68,6 68,4
Activitats de seguretat i investigació 17,9 17,8 18,6
Serveis a edificis i activitats de jardineria 68,9 68,3 67,3
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 36,5 38,5 39,1
Activitats de neteja 76,2 75,3 74,2
Activitats de jardineria 18,7 22,4 20,3
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 55,3 56,5 56,2
Activitats administratives i auxiliars oficina 60,9 61,1 59,6
Activitats de centres d'atenció telefònica 63,1 62,8 61,7
Organització convencions i fires de mostres 54,9 52,3 52,6
Altres activitats de suport a les empreses 50,5 52,9 52,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 47,1 46,4 47,7
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 40,4 47,1 52,5
Activitats de biblioteques, arxius i museus 63,8 65,8 67,9
Jocs atzar i apostes 47,8 49,3 43,3
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 46,9 43,8 45,2
Altres serveis 73,1 70,6 66,6
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 28,7 26,6 28,1
Reparació ordinadors i equips de comunicació 19,9 19,6 17,9
Reparació efectes personals i domèstics 35,0 30,9 33,0
Altres activitats de serveis personals 81,6 77,8 73,7
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes