Skip to main content
Hores treballades pel personal assalariat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 2.165.120 2.273.799 2.344.331
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 67.268 66.765 69.797
Venda vehicles de motor 25.389 25.925 28.088
Manteniment i reparació vehicles de motor 26.983 25.223 25.622
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 12.183 12.790 12.879
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.713 2.826 3.207
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 333.665 346.292 350.992
Intermediaris comerç 17.036 17.117 17.683
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.490 1.277 1.240
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 2.304 2.332 2.412
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 2.331 2.108 2.174
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 6.408 6.504 6.803
Intermediaris especialitzats venda altres productes 4.504 4.897 5.054
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 7.297 6.964 7.889
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 4.575 4.209 4.795
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 2.722 2.755 3.094
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 76.515 78.941 76.536
Comerç engròs fruites i hortalisses 22.658 23.004 21.769
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 8.629 9.345 9.173
Comerç engròs begudes 11.680 12.844 12.780
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 4.067 4.357 4.607
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 12.436 13.761 12.496
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 17.045 15.629 15.711
Comerç engròs articles d'ús domèstic 94.288 98.789 101.565
Comerç engròs tèxtils 5.731 5.377 4.804
Comerç engròs peces de vestir i calçat 18.475 18.761 18.128
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 6.166 6.458 7.305
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 3.432 4.479 4.710
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 7.024 8.087 9.147
Comerç engròs productes farmacèutics 32.094 33.836 36.867
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 21.366 21.791 20.604
Comerç engròs equips per a les TIC 23.014 24.369 24.798
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 11.602 12.702 13.306
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 11.412 11.667 11.491
Comerç engròs altra maquinària i equips 47.038 47.580 49.354
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 3.386 3.709 4.164
Comerç engròs màquines eina 4.846 5.275 6.139
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 2.666 2.378 2.742
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 4.576 4.822 4.555
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 31.564 31.396 31.754
Altres tipus comerç engròs especialitzat 66.556 70.899 71.628
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 2.757 2.533 2.747
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 6.585 6.618 6.251
Comerç engròs fusta i materials construcció 15.798 18.748 19.007
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 17.840 18.977 19.576
Comerç engròs productes químics 14.332 14.086 14.146
Comerç engròs altres productes semielaborats 2.757 3.500 3.397
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 6.488 6.437 6.504
Comerç engròs no especialitzat 1.920 1.633 1.540
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 367.558 370.891 372.706
Comerç detall establiments no especialitzats 113.175 119.503 124.510
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 100.097 106.459 110.884
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 13.077 13.044 13.626
Comerç detall aliments, begudes i tabac 61.425 61.022 59.331
Comerç detall fruites i hortalisses 8.672 7.881 8.364
Comerç detall carn i productes carnis 17.458 18.060 16.091
Comerç detall peix i marisc 3.593 3.233 3.312
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 22.524 21.860 20.976
Comerç detall begudes i productes de tabac 3.942 4.980 4.574
Comerç detall altres productes alimentaris 5.236 5.008 6.013
Comerç detall carburants per a l'automoció 11.210 10.886 10.571
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 167.686 164.900 163.723
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 46.906 47.549 45.395
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 6.710 5.555 6.330
Comerç detall tèxtils 3.802 3.794 3.524
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 12.830 12.133 12.981
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 12.760 13.759 12.843
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 5.561 4.973 5.027
Comerç detall peces de vestir 38.295 36.885 37.038
Comerç detall calçat i articles cuir 9.808 10.479 10.265
Comerç detall productes farmacèutics 20.344 18.044 19.233
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 3.420 3.860 4.025
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 7.252 7.868 7.061
Comerç detall en parades i mercats ambulants 2.378 3.054 2.918
Comerç detall fora d'establiments 11.684 11.525 11.654
Comerç detall per correspondència i per Internet 5.827 5.809 6.732
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 5.857 5.716 4.922
Transport i emmagatzematge 206.306 218.471 221.443
Transport terrestre; transport per canonades 98.931 106.209 107.830
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 42.592 44.643 45.071
Transport mercaderies per carretera i per canonada 56.339 61.566 62.759
Transport marítim i per vies navegació interiors 471 669 735
Transport aeri 10.830 11.688 13.070
Emmagatzematge i activitats afins al transport 73.572 77.635 78.113
Dipòsit i emmagatzematge 9.181 10.498 10.755
Activitats afins al transport 64.391 67.137 67.358
Activitats postals i de correus 22.503 22.269 21.696
Hostaleria 281.235 298.990 314.772
Serveis d'allotjament 87.325 85.043 86.781
Hotels i allotjaments similars 73.384 69.701 70.335
Allotjaments turístics i altres de curta durada 6.892 7.698 8.564
Càmpings i altres tipus allotjaments 7.049 7.643 7.882
Serveis de menjar i begudes 193.910 213.947 227.991
Restaurants i establiments de menjars 113.155 122.848 130.752
Provisió de menjars preparats 32.402 32.351 34.408
Establiments de begudes 48.353 58.748 62.832
Informació i comunicacions 136.780 144.398 155.293
Edició 18.867 18.227 18.379
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 15.335 14.092 13.521
Edició programes informàtics 3.532 4.135 4.857
Cinema i vídeo; enregistrament de so 9.472 8.971 10.355
Ràdio i televisió 7.846 7.957 7.892
Telecomunicacions 13.701 14.001 15.795
Telecomunicacions per cable 7.266 6.608 6.297
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 6.436 7.393 9.498
Serveis de tecnologies de la informació 78.747 85.746 93.324
Serveis d'informació 8.147 9.496 9.550
Activitats immobiliàries 49.807 57.701 58.930
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 27.962 34.873 32.568
Activitats immobiliàries per compte d'altri 21.846 22.828 26.362
Activitats professionals, científiques i tècniques 237.006 254.864 275.996
Activitats jurídiques i de comptabilitat 71.336 75.360 78.074
Activitats jurídiques 22.535 24.224 24.083
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 48.801 51.136 53.991
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 36.619 38.037 49.272
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 54.421 57.524 61.345
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 37.636 40.398 45.169
Anàlisis i assajos tècnics 16.785 17.127 16.176
Recerca i desenvolupament 20.028 22.283 24.143
Publicitat i estudis de mercat 31.936 34.828 35.725
Publicitat 26.243 29.399 30.556
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 5.694 5.429 5.169
Altres activitats professionals i tècniques 18.744 22.194 22.718
Activitats de disseny especialitzat 2.388 3.971 4.191
Activitats de fotografia 1.696 1.708 1.435
Activitats de traducció i d'interpretació 2.490 2.930 2.976
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 12.170 13.586 14.116
Activitats veterinàries 3.921 4.637 4.717
Activitats administratives i serveis auxiliars 363.141 392.427 413.893
Activitats de lloguer 12.373 13.539 14.687
Lloguer vehicles de motor 3.174 3.397 4.182
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.722 1.905 1.948
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 7.477 8.237 8.557
Activitats relacionades amb l'ocupació 88.350 99.931 105.259
Agències de viatges i operadors turístics 15.542 15.574 15.955
Activitats de seguretat i investigació 30.447 35.862 37.952
Serveis a edificis i activitats de jardineria 127.155 134.106 138.586
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 16.565 18.247 18.622
Activitats de neteja 101.822 106.824 110.679
Activitats de jardineria 8.768 9.036 9.286
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 89.274 93.415 101.455
Activitats administratives i auxiliars oficina 7.591 8.571 10.188
Activitats de centres d'atenció telefònica 26.202 26.742 35.239
Organització convencions i fires de mostres 5.759 6.152 6.316
Altres activitats de suport a les empreses 49.722 51.950 49.712
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 71.272 71.348 64.697
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 13.415 9.728 9.899
Activitats de biblioteques, arxius i museus 5.710 6.038 5.627
Jocs atzar i apostes 5.683 6.824 8.410
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 46.464 48.757 40.762
Altres serveis 51.082 51.651 45.811
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 8.743 7.527 6.973
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.867 3.113 2.297
Reparació efectes personals i domèstics 4.876 4.413 4.676
Altres activitats de serveis personals 42.338 44.124 38.838
Unitats: Milers d'hores
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes