Skip to main content
Volum de negoci per altres conceptes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 481.330 387.801 467.193
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 54.399 96.679 114.681
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 19.176 28.747 29.563
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 8.278 17.133 14.361
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 10.898 11.614 15.202
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 80.509 53.875 65.159
Comerç engròs fruites i hortalisses 10.598 15.489 2.973
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 4.323 7.132 1.435
Comerç engròs begudes 15.049 1.457 8.461
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 22.006 23.211 18.357
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 27.120 5.351 6.978
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 1.412 1.235 26.956
Comerç engròs articles d'ús domèstic 218.871 99.882 136.558
Comerç engròs tèxtils ~ 4.844 9.687
Comerç engròs peces de vestir i calçat 174.933 11.008 1.448
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 730 29.964 30.576
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 673 4.939 2.766
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 6.246 5.559 7.838
Comerç engròs productes farmacèutics 28.597 26.067 58.683
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 7.692 17.502 25.559
Comerç engròs equips per a les TIC 55.247 66.443 50.053
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 47.859 55.931 38.660
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 7.388 10.512 11.393
Comerç engròs altra maquinària i equips 104.728 87.198 94.331
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 8.785 26.196 25.673
Comerç engròs màquines eina 2.929 2.098 3.022
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 13.953 6.080 9.102
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 7.701 6.607 12.208
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 71.359 46.217 44.326
Altres tipus comerç engròs especialitzat 67.358 53.097 46.505
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 12.060 4.191 7.223
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 12.640 649 3.669
Comerç engròs fusta i materials construcció 7.912 18.558 16.230
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 598 6.141 7.356
Comerç engròs productes químics 26.580 18.373 7.574
Comerç engròs altres productes semielaborats 4.247 1.809 978
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.322 3.377 3.475
Comerç engròs no especialitzat 3.015 8.137 22
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 93.523 95.288 139.065
Comerç detall establiments no especialitzats 3.760 9.048 8.102
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 3.760 990 173
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats ~ 8.058 7.929
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.641 5.343 4.768
Comerç detall fruites i hortalisses 276 ~ ~
Comerç detall carn i productes carnis 1.273 1.335 2.771
Comerç detall peix i marisc ~ ~ ~
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 1.002 89 790
Comerç detall begudes i productes de tabac 891 3.919 872
Comerç detall altres productes alimentaris 1.199 ~ 336
Comerç detall carburants per a l'automoció 18.791 23.399 24.058
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 56.226 54.303 81.831
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 21.442 32.052 57.502
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.308 4.948 7.087
Comerç detall tèxtils 254 ~ ~
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 5.932 ~ 761
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7.699 14.514 8.100
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.043 1.018 110
Comerç detall peces de vestir 408 447 7.210
Comerç detall calçat i articles cuir 15.553 20 332
Comerç detall productes farmacèutics 865 485 ~
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 721 39 2
Comerç detall productes cosmètics i higiènics ~ 781 728
Comerç detall en parades i mercats ambulants 43 157 ~
Comerç detall fora d'establiments 10.063 3.039 20.305
Comerç detall per correspondència i per Internet 895 793 19.492
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 9.168 2.246 814
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes