Skip to main content
Treballs realitzats per a l'actiu Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 568.057 711.743 725.389
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 2.854 4.035 4.042
Venda vehicles de motor 1.065 303 1.186
Manteniment i reparació vehicles de motor 287 976 965
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.502 2.509 1.879
Venda i reparació motocicletes i recanvis ~ 248 12
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 89.599 65.340 41.829
Intermediaris comerç 442 338 1.159
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls ~ ~ 459
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 56 ~ ~
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir ~ 17 53
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 222 321 646
Intermediaris especialitzats venda altres productes 165 ~ ~
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 9.639 9.931 1.379
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 9.256 8.443 655
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 383 1.488 724
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.539 1.851 2.880
Comerç engròs fruites i hortalisses 521 647 763
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 343 754 256
Comerç engròs begudes 3 97 251
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 378 352 624
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 295 1 902
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac ~ ~ 84
Comerç engròs articles d'ús domèstic 52.420 19.366 18.755
Comerç engròs tèxtils 307 153 484
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.026 543 119
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 39.459 285 293
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 312 393 716
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 59 46 370
Comerç engròs productes farmacèutics 9.917 13.361 12.431
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.341 4.585 4.342
Comerç engròs equips per a les TIC 1.889 6.694 3.619
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 895 5.864 3.095
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 995 830 524
Comerç engròs altra maquinària i equips 18.410 20.055 4.227
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 113 1.374 112
Comerç engròs màquines eina 666 ~ 291
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 442 340 271
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina ~ 86 14
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 17.189 18.256 3.539
Altres tipus comerç engròs especialitzat 4.986 7.106 8.405
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6 212 195
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 244 3.494 1.055
Comerç engròs fusta i materials construcció 175 289 1.737
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 291 260 763
Comerç engròs productes químics 1.490 78 2.439
Comerç engròs altres productes semielaborats 53 17 74
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 2.727 2.756 2.142
Comerç engròs no especialitzat 273 ~ 1.404
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 26.920 31.921 31.783
Comerç detall establiments no especialitzats 13.977 14.657 14.077
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.442 1.368 770
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 12.535 13.289 13.306
Comerç detall aliments, begudes i tabac 465 339 464
Comerç detall fruites i hortalisses ~ ~ ~
Comerç detall carn i productes carnis ~ 64 ~
Comerç detall peix i marisc ~ ~ ~
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 289 2 19
Comerç detall begudes i productes de tabac ~ ~ ~
Comerç detall altres productes alimentaris 177 272 444
Comerç detall carburants per a l'automoció 434 254 285
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 2.476 3.904 4.168
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.484 3.327 2.426
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 485 ~ 5
Comerç detall tèxtils ~ ~ 48
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 134 10 478
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 139 46 114
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 52 22 40
Comerç detall peces de vestir 44 25 171
Comerç detall calçat i articles cuir 101 190 410
Comerç detall productes farmacèutics ~ ~ 36
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 36 283 335
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1 ~ 106
Comerç detall en parades i mercats ambulants ~ ~ ~
Comerç detall fora d'establiments 9.568 12.767 12.790
Comerç detall per correspondència i per Internet 9.373 11.000 12.217
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 195 1.767 574
Transport i emmagatzematge 18.193 13.891 17.498
Transport terrestre; transport per canonades 13.810 4.714 3.812
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 661 356 448
Transport mercaderies per carretera i per canonada 13.149 4.359 3.364
Transport marítim i per vies navegació interiors ~ ~ ~
Transport aeri 5.421 4.751 4.942
Emmagatzematge i activitats afins al transport -1.100 4.367 8.672
Dipòsit i emmagatzematge 59 488 1.130
Activitats afins al transport -1.158 3.879 7.542
Activitats postals i de correus 61 59 71
Hostaleria 1.904 2.254 23.487
Serveis d'allotjament 1.608 1.547 20.270
Hotels i allotjaments similars 974 774 19.698
Allotjaments turístics i altres de curta durada 173 632 286
Càmpings i altres tipus allotjaments 461 141 286
Serveis de menjar i begudes 297 707 3.216
Restaurants i establiments de menjars 63 106 2.541
Provisió de menjars preparats 233 601 669
Establiments de begudes ~ ~ 7
Informació i comunicacions 207.307 256.101 249.699
Edició 10.975 12.677 13.566
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 4.871 4.624 4.151
Edició programes informàtics 6.103 8.053 9.414
Cinema i vídeo; enregistrament de so 7.766 27.866 31.333
Ràdio i televisió 548 547 541
Telecomunicacions 74.013 79.079 85.176
Telecomunicacions per cable 47.097 48.527 47.401
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 26.915 30.552 37.775
Serveis de tecnologies de la informació 106.089 126.261 111.025
Serveis d'informació 7.917 9.670 8.059
Activitats immobiliàries 61.386 85.034 32.918
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 54.326 84.822 32.446
Activitats immobiliàries per compte d'altri 7.060 212 472
Activitats professionals, científiques i tècniques 124.525 196.100 251.812
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.737 1.677 7.679
Activitats jurídiques ~ ~ 1.413
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.737 1.677 6.266
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 9.169 15.425 21.905
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 28.893 43.501 59.787
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 24.277 36.587 50.009
Anàlisis i assajos tècnics 4.616 6.914 9.778
Recerca i desenvolupament 51.496 80.464 104.816
Publicitat i estudis de mercat 3.397 2.826 4.325
Publicitat 3.207 2.589 3.504
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 190 237 821
Altres activitats professionals i tècniques 29.833 51.939 53.194
Activitats de disseny especialitzat 25.981 46.599 41.565
Activitats de fotografia 4 145 49
Activitats de traducció i d'interpretació 108 162 311
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 3.740 5.033 11.268
Activitats veterinàries ~ 268 106
Activitats administratives i serveis auxiliars 28.942 42.160 46.601
Activitats de lloguer 9.669 8.678 8.267
Lloguer vehicles de motor ~ 766 619
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 55 567 911
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 9.614 7.345 6.737
Activitats relacionades amb l'ocupació 736 776 1.005
Agències de viatges i operadors turístics 2.880 4.654 7.678
Activitats de seguretat i investigació 11.474 14.467 18.506
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.004 4.167 2.117
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 74 348 517
Activitats de neteja 1.997 3.814 1.533
Activitats de jardineria -66 6 67
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 2.179 9.418 9.027
Activitats administratives i auxiliars oficina 743 592 160
Activitats de centres d'atenció telefònica 503 2.567 929
Organització convencions i fires de mostres 114 427 399
Altres activitats de suport a les empreses 819 5.831 7.539
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.916 6.757 7.928
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles -29 461 526
Activitats de biblioteques, arxius i museus 49 2 146
Jocs atzar i apostes 24 2.228 1.118
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 3.872 4.066 6.138
Altres serveis 2.512 8.151 17.792
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 2.506 675 376
Reparació ordinadors i equips de comunicació 1.051 287 157
Reparació efectes personals i domèstics 1.455 387 220
Altres activitats de serveis personals 6 7.476 17.416
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes