Despeses de personal 

Despeses de personal
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes1.202.9761.300.733
Venda vehicles de motor520.905559.218
Manteniment i reparació vehicles de motor431.910453.099
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor209.223238.182
Venda i reparació motocicletes i recanvis40.93850.234
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor7.538.5317.860.606
Intermediaris comerç429.281461.643
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls47.53947.473
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria74.23377.942
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir67.24057.810
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos107.459134.025
       Intermediaris especialitzats venda altres productes132.811144.393
Comerç engròs matèries agràries i animals vius122.396142.232
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar74.58491.823
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells47.81250.409
Comerç engròs aliments, begudes i tabac1.389.0631.378.036
       Comerç engròs fruites i hortalisses325.593327.628
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos160.797152.394
       Comerç engròs begudes258.681243.613
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau100.16996.977
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments258.664267.081
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac285.159290.343
Comerç engròs articles d'ús domèstic2.429.8092.462.897
       Comerç engròs tèxtils116.701116.535
       Comerç engròs peces de vestir i calçat372.832375.953
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió171.586149.292
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja81.60183.412
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica150.011149.747
       Comerç engròs productes farmacèutics1.097.8551.134.639
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic439.223453.319
Comerç engròs equips per a les TIC551.920628.862
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes273.137340.809
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions278.784288.053
Comerç engròs altra maquinària i equips1.192.3851.205.556
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles59.53474.398
       Comerç engròs màquines eina116.315134.852
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils62.19970.043
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina102.10596.108
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips852.231830.155
Altres tipus comerç engròs especialitzat1.400.2711.550.645
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos59.65978.828
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics146.216151.550
       Comerç engròs fusta i materials construcció339.304295.620
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció293.771398.101
       Comerç engròs productes químics391.367444.779
       Comerç engròs altres productes semielaborats59.33171.351
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig110.622110.416
Comerç engròs no especialitzat23.40730.736
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes4.998.0905.183.456
Comerç detall establiments no especialitzats1.581.2861.672.255
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats1.366.2651.442.837
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats215.020229.418
Comerç detall aliments, begudes i tabac671.999648.015
       Comerç detall fruites i hortalisses92.22986.415
       Comerç detall carn i productes carnis177.832169.474
       Comerç detall peix i marisc43.18432.753
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria243.657257.055
       Comerç detall begudes i productes de tabac42.94843.925
       Comerç detall altres productes alimentaris72.15058.393
Comerç detall carburants per a l'automoció167.532168.717
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic2.402.8392.438.657
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous726.924705.179
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics85.099103.359
       Comerç detall tèxtils46.22048.516
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre174.658202.307
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic194.521174.900
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria68.61175.224
       Comerç detall peces de vestir537.983539.867
       Comerç detall calçat i articles cuir132.888127.926
       Comerç detall productes farmacèutics283.757314.896
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà57.25558.098
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics94.92488.385
Comerç detall en parades i mercats ambulants17.14321.384
Comerç detall fora d'establiments157.291234.427
       Comerç detall per correspondència i per Internet74.753129.688
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments82.538104.739
Transport i emmagatzematge4.676.2124.706.430
Transport terrestre; transport per canonades2.059.2542.118.993
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera985.1501.019.812
       Transport mercaderies per carretera i per canonada1.074.1031.099.182
Transport marítim i per vies navegació interiors9.8378.003
Transport aeri302.613360.842
Emmagatzematge i activitats afins al transport1.931.9411.854.793
       Dipòsit i emmagatzematge200.264204.680
       Activitats afins al transport1.731.6781.650.113
Activitats postals i de correus372.568363.799
Hostaleria3.677.4453.892.455
Serveis d'allotjament1.106.0801.291.385
       Hotels i allotjaments similars939.4371.099.505
       Allotjaments turístics i altres de curta durada71.70294.188
       Càmpings i altres tipus allotjaments94.94197.692
Serveis de menjar i begudes2.571.3652.601.070
       Restaurants i establiments de menjars1.440.1491.588.258
       Provisió de menjars preparats418.910430.831
       Establiments de begudes712.307581.981
Informació i comunicacions3.945.5683.911.578
Edició496.237522.658
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició386.101400.512
       Edició programes informàtics110.136122.146
Cinema i vídeo; enregistrament de so203.248218.725
Ràdio i televisió270.605268.421
Telecomunicacions926.128584.743
       Telecomunicacions per cable724.376397.701
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres201.752187.042
Serveis de tecnologies de la informació1.876.4572.129.228
Serveis d'informació172.893187.803
Activitats immobiliàries974.481982.525
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi640.283615.524
       Activitats immobiliàries per compte d'altri334.198367.001
Activitats professionals, científiques i tècniques5.851.9625.944.133
Activitats jurídiques i de comptabilitat1.775.7521.671.034
       Activitats jurídiques508.931475.120
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal1.266.8221.195.914
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial1.105.7911.371.808
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques1.190.2931.258.186
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria830.059886.309
       Anàlisis i assajos tècnics360.233371.877
Recerca i desenvolupament533.393495.387
Publicitat i estudis de mercat806.156692.286
       Publicitat699.409588.823
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública106.747103.463
Altres activitats professionals i tècniques395.221403.982
       Activitats de disseny especialitzat49.52855.540
       Activitats de fotografia22.82924.305
       Activitats de traducció i d'interpretació44.64848.844
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa278.216275.293
Activitats veterinàries45.35651.450
Activitats administratives i serveis auxiliars5.378.1855.516.380
Activitats de lloguer257.103257.209
       Lloguer vehicles de motor67.15566.021
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual22.98228.555
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles166.966162.632
Activitats relacionades amb l'ocupació1.027.1681.206.114
Agències de viatges i operadors turístics281.503310.892
Activitats de seguretat i investigació423.238448.718
Serveis a edificis i activitats de jardineria1.721.0171.826.829
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions187.999199.304
       Activitats de neteja1.393.7381.482.773
       Activitats de jardineria139.280144.752
Activitats administratives d'oficina i auxiliars1.668.1561.466.618
       Activitats administratives i auxiliars oficina149.071146.657
       Activitats de centres d'atenció telefònica426.074418.055
       Organització convencions i fires de mostres110.358109.582
       Altres activitats de suport a les empreses982.653792.324
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment1.536.3631.549.126
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles195.920153.181
Activitats de biblioteques, arxius i museus120.236124.240
Jocs atzar i apostes160.926112.218
Activitats esportives, recreatives i entreteniment1.059.2811.159.486
Altres serveis580.754616.029
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics123.107143.213
       Reparació ordinadors i equips de comunicació61.49863.420
       Reparació efectes personals i domèstics61.60979.794
Altres activitats de serveis personals457.647472.816
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
up
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte seleccionat Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

You are here: