Skip to main content
Inversió bruta en actius materials Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 8.116.550 8.846.507 8.693.049
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 159.103 212.089 213.551
Venda vehicles de motor 83.777 120.914 126.195
Manteniment i reparació vehicles de motor 38.299 44.895 41.947
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 33.408 41.509 39.281
Venda i reparació motocicletes i recanvis 3.618 4.772 6.128
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.163.741 1.165.648 1.022.175
Intermediaris comerç 41.452 41.693 33.798
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 7.367 4.592 2.629
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 3.943 9.352 5.784
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 8.556 8.468 10.243
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 14.009 13.451 13.224
Intermediaris especialitzats venda altres productes 7.577 5.831 1.917
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 29.329 28.921 37.847
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 21.721 18.589 27.891
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 7.608 10.332 9.956
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 228.835 301.545 205.253
Comerç engròs fruites i hortalisses 60.934 102.062 66.788
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 31.545 28.185 19.363
Comerç engròs begudes 71.879 70.310 51.349
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 14.248 11.757 6.274
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 22.872 43.484 30.110
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 27.357 45.746 31.368
Comerç engròs articles d'ús domèstic 402.724 304.621 291.113
Comerç engròs tèxtils 12.149 10.166 15.081
Comerç engròs peces de vestir i calçat 150.809 55.085 28.203
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 11.597 19.477 22.376
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 11.969 14.413 9.914
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 26.699 13.601 10.392
Comerç engròs productes farmacèutics 126.077 125.104 151.938
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 63.424 66.776 53.209
Comerç engròs equips per a les TIC 26.629 33.265 36.485
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 12.250 11.031 22.467
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 14.379 22.234 14.018
Comerç engròs altra maquinària i equips 115.735 156.750 140.482
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 6.727 27.912 35.673
Comerç engròs màquines eina 15.878 18.899 10.893
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 14.408 13.003 4.712
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 10.259 12.144 3.512
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 68.463 84.792 85.691
Altres tipus comerç engròs especialitzat 316.105 293.914 274.992
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 28.819 48.053 70.848
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 38.806 22.541 23.026
Comerç engròs fusta i materials construcció 82.150 80.091 48.795
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 38.208 29.116 35.689
Comerç engròs productes químics 96.285 64.970 49.652
Comerç engròs altres productes semielaborats 10.772 8.722 10.393
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 21.064 40.423 36.590
Comerç engròs no especialitzat 2.931 4.940 2.204
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 607.965 806.514 937.067
Comerç detall establiments no especialitzats 186.002 308.384 470.256
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 177.813 255.788 443.747
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 8.190 52.596 26.509
Comerç detall aliments, begudes i tabac 61.600 76.749 64.158
Comerç detall fruites i hortalisses 10.492 4.387 4.735
Comerç detall carn i productes carnis 8.484 8.214 13.484
Comerç detall peix i marisc 7.389 2.942 7.769
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 16.526 20.933 27.426
Comerç detall begudes i productes de tabac 9.580 19.120 7.621
Comerç detall altres productes alimentaris 9.129 21.153 3.123
Comerç detall carburants per a l'automoció 19.196 17.280 28.511
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 306.063 358.278 340.777
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 68.840 62.377 72.606
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 7.808 6.890 12.374
Comerç detall tèxtils 7.262 8.296 10.261
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 13.632 12.791 9.160
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 17.503 15.775 18.458
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 5.362 7.390 4.149
Comerç detall peces de vestir 130.588 166.167 100.819
Comerç detall calçat i articles cuir 27.809 24.766 13.713
Comerç detall productes farmacèutics 14.468 23.953 64.096
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 5.043 7.912 9.620
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 7.748 21.960 25.520
Comerç detall en parades i mercats ambulants 2.071 1.865 2.198
Comerç detall fora d'establiments 33.033 43.958 31.168
Comerç detall per correspondència i per Internet 4.744 12.601 11.515
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 28.289 31.357 19.653
Transport i emmagatzematge 1.076.519 1.213.891 1.551.938
Transport terrestre; transport per canonades 561.199 542.126 752.896
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 279.439 282.517 373.727
Transport mercaderies per carretera i per canonada 281.760 259.608 379.169
Transport marítim i per vies navegació interiors 834 3.662 3.105
Transport aeri 12.102 11.490 154.677
Emmagatzematge i activitats afins al transport 485.541 634.812 627.027
Dipòsit i emmagatzematge 94.850 95.690 77.955
Activitats afins al transport 390.691 539.123 549.072
Activitats postals i de correus 16.843 21.801 14.234
Hostaleria 626.524 750.979 715.988
Serveis d'allotjament 375.598 448.733 411.961
Hotels i allotjaments similars 303.327 363.518 325.468
Allotjaments turístics i altres de curta durada 28.977 33.981 39.904
Càmpings i altres tipus allotjaments 43.295 51.233 46.589
Serveis de menjar i begudes 250.926 302.247 304.027
Restaurants i establiments de menjars 184.328 227.774 223.349
Provisió de menjars preparats 17.278 22.812 24.586
Establiments de begudes 49.320 51.660 56.093
Informació i comunicacions 506.480 453.413 453.676
Edició 14.179 15.818 11.228
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 11.368 12.388 6.729
Edició programes informàtics 2.811 3.431 4.499
Cinema i vídeo; enregistrament de so 27.375 18.406 18.103
Ràdio i televisió 5.629 11.023 12.651
Telecomunicacions 378.305 286.291 283.825
Telecomunicacions per cable 252.437 169.231 168.510
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 125.868 117.060 115.315
Serveis de tecnologies de la informació 74.077 114.161 114.854
Serveis d'informació 6.916 7.714 13.015
Activitats immobiliàries 2.134.892 2.655.573 1.896.896
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.994.177 2.580.058 1.804.773
Activitats immobiliàries per compte d'altri 140.714 75.515 92.123
Activitats professionals, científiques i tècniques 455.549 498.392 551.172
Activitats jurídiques i de comptabilitat 103.447 76.033 122.232
Activitats jurídiques 42.850 36.682 56.409
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 60.597 39.351 65.822
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 102.696 199.155 150.946
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 90.545 71.575 96.358
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 77.228 52.165 80.766
Anàlisis i assajos tècnics 13.317 19.411 15.592
Recerca i desenvolupament 66.728 63.671 78.836
Publicitat i estudis de mercat 50.625 37.862 55.499
Publicitat 46.992 36.172 51.194
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 3.633 1.690 4.305
Altres activitats professionals i tècniques 31.208 40.065 41.312
Activitats de disseny especialitzat 11.857 5.431 15.003
Activitats de fotografia 3.312 4.916 6.539
Activitats de traducció i d'interpretació 3.735 4.338 1.361
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 12.304 25.380 18.409
Activitats veterinàries 10.301 10.032 5.988
Activitats administratives i serveis auxiliars 976.740 741.979 753.625
Activitats de lloguer 777.054 461.494 560.707
Lloguer vehicles de motor 605.759 246.568 398.542
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 9.208 5.906 7.657
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 162.087 209.021 154.508
Activitats relacionades amb l'ocupació 4.560 17.346 7.272
Agències de viatges i operadors turístics 12.063 8.939 9.950
Activitats de seguretat i investigació 7.117 10.254 13.529
Serveis a edificis i activitats de jardineria 46.843 38.770 62.016
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1.518 3.138 4.047
Activitats de neteja 34.472 28.365 49.828
Activitats de jardineria 10.853 7.267 8.141
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 129.103 205.176 100.150
Activitats administratives i auxiliars oficina 7.722 15.508 14.559
Activitats de centres d'atenció telefònica 28.908 26.377 31.266
Organització convencions i fires de mostres 8.876 14.285 15.520
Altres activitats de suport a les empreses 83.598 149.006 38.805
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 341.962 228.264 503.390
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 11.976 18.054 18.860
Activitats de biblioteques, arxius i museus 17.820 15.823 18.110
Jocs atzar i apostes 43.589 41.337 45.683
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 268.578 153.050 420.737
Altres serveis 67.075 119.764 93.572
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 11.466 14.169 4.758
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.473 1.174 528
Reparació efectes personals i domèstics 8.993 12.995 4.230
Altres activitats de serveis personals 55.609 105.595 88.814
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes