Skip to main content
Consum de primeres matèries i altres proveïments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 13.042.055 13.380.645 13.783.307
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 949.483 884.963 1.053.786
Venda vehicles de motor 186.942 80.699 160.919
Manteniment i reparació vehicles de motor 756.333 752.175 825.992
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor -20.459 19.338 30.387
Venda i reparació motocicletes i recanvis 26.667 32.752 36.487
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.591.841 1.637.640 1.828.206
Intermediaris comerç 192.263 154.736 366.659
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 28.019 24.704 26.587
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 30.891 39.875 30.747
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 10.810 13.944 19.112
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 78.886 52.340 149.015
Intermediaris especialitzats venda altres productes 43.656 23.873 141.197
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 98.397 84.661 106.708
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 47.946 55.948 42.529
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 50.451 28.713 64.180
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 515.686 528.209 485.041
Comerç engròs fruites i hortalisses 176.799 149.517 128.432
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 129.103 115.983 97.149
Comerç engròs begudes 144.143 170.011 186.573
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 7.209 20.656 20.341
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 37.106 54.841 38.150
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 21.325 17.201 14.397
Comerç engròs articles d'ús domèstic 433.969 479.451 441.722
Comerç engròs tèxtils 45.952 69.625 27.504
Comerç engròs peces de vestir i calçat 211.835 173.241 180.211
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 26.850 47.725 35.180
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.780 6.455 3.952
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 11.769 38.131 25.826
Comerç engròs productes farmacèutics 81.604 102.169 138.974
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 53.179 42.105 30.075
Comerç engròs equips per a les TIC 26.640 32.978 19.969
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 7.128 13.799 7.040
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 19.513 19.179 12.929
Comerç engròs altra maquinària i equips 107.859 106.186 139.914
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 5.508 13.115 10.018
Comerç engròs màquines eina 13.847 23.506 12.905
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 10.990 5.795 8.817
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 12.206 9.391 13.964
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 65.308 54.378 94.210
Altres tipus comerç engròs especialitzat 209.616 242.881 265.304
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 51.304 39.369 35.247
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 11.551 14.391 7.358
Comerç engròs fusta i materials construcció 6.637 34.690 16.269
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 9.411 12.306 65.626
Comerç engròs productes químics 77.772 59.168 55.651
Comerç engròs altres productes semielaborats 30.169 42.290 72.705
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 22.772 40.667 12.448
Comerç engròs no especialitzat 7.411 8.538 2.889
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 242.678 268.488 245.912
Comerç detall establiments no especialitzats 31.634 43.742 29.039
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 24.135 35.478 20.199
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 7.499 8.264 8.840
Comerç detall aliments, begudes i tabac 93.646 94.102 76.210
Comerç detall fruites i hortalisses 5.325 7.125 8.717
Comerç detall carn i productes carnis 14.557 18.780 19.296
Comerç detall peix i marisc 2.186 3.007 3.959
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 61.156 35.019 27.770
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.641 3.863 1.265
Comerç detall altres productes alimentaris 8.782 26.308 15.204
Comerç detall carburants per a l'automoció 17.589 17.910 19.790
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 78.584 99.802 108.110
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 23.745 33.571 40.104
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 2.637 1.800 3.632
Comerç detall tèxtils 951 3.562 5.484
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 4.335 1.467 3.098
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 2.504 5.457 6.811
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 3.462 3.123 1.583
Comerç detall peces de vestir 31.917 41.159 37.490
Comerç detall calçat i articles cuir 2.801 1.896 2.277
Comerç detall productes farmacèutics 3.951 2.447 4.107
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 377 1.472 1.440
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.903 3.848 2.083
Comerç detall en parades i mercats ambulants 8.185 3.414 3.415
Comerç detall fora d'establiments 13.040 9.518 9.348
Comerç detall per correspondència i per Internet 6.397 4.686 6.487
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 6.642 4.833 2.860
Transport i emmagatzematge 2.757.235 2.458.283 2.559.986
Transport terrestre; transport per canonades 1.305.834 1.083.221 1.174.455
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 279.597 253.014 276.319
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.026.238 830.206 898.137
Transport marítim i per vies navegació interiors 11.703 15.214 21.777
Transport aeri 738.726 697.837 739.794
Emmagatzematge i activitats afins al transport 669.055 637.317 590.956
Dipòsit i emmagatzematge 58.587 23.118 24.534
Activitats afins al transport 610.467 614.199 566.422
Activitats postals i de correus 31.918 24.695 33.004
Hostaleria 3.992.620 4.189.877 4.110.146
Serveis d'allotjament 535.078 482.198 528.661
Hotels i allotjaments similars 468.221 408.934 445.524
Allotjaments turístics i altres de curta durada 41.644 44.325 52.906
Càmpings i altres tipus allotjaments 25.214 28.940 30.231
Serveis de menjar i begudes 3.457.542 3.707.679 3.581.485
Restaurants i establiments de menjars 1.766.584 1.967.770 1.831.135
Provisió de menjars preparats 405.995 410.377 404.251
Establiments de begudes 1.284.964 1.329.533 1.346.100
Informació i comunicacions 1.147.976 1.203.370 1.344.601
Edició 187.852 129.556 115.241
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 183.576 123.585 104.869
Edició programes informàtics 4.276 5.972 10.372
Cinema i vídeo; enregistrament de so 32.619 43.373 65.787
Ràdio i televisió 65.305 68.709 61.804
Telecomunicacions 487.037 543.935 624.266
Telecomunicacions per cable 14.099 21.983 76.291
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 472.938 521.952 547.975
Serveis de tecnologies de la informació 353.199 387.297 452.145
Serveis d'informació 21.964 30.499 25.358
Activitats immobiliàries 179.312 196.221 63.872
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 159.580 174.101 50.664
Activitats immobiliàries per compte d'altri 19.732 22.120 13.208
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.159.323 1.180.778 1.163.948
Activitats jurídiques i de comptabilitat 90.111 108.618 105.915
Activitats jurídiques 33.456 27.830 43.667
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 56.655 80.788 62.248
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 137.379 190.075 137.546
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 461.456 473.201 469.125
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 400.074 369.680 412.978
Anàlisis i assajos tècnics 61.382 103.521 56.146
Recerca i desenvolupament 71.667 81.203 90.624
Publicitat i estudis de mercat 275.879 202.459 209.907
Publicitat 256.586 184.273 184.075
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 19.294 18.187 25.832
Altres activitats professionals i tècniques 107.916 104.786 130.328
Activitats de disseny especialitzat 37.424 36.380 52.512
Activitats de fotografia 13.435 17.545 19.998
Activitats de traducció i d'interpretació 3.309 4.598 5.579
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 53.749 46.263 52.239
Activitats veterinàries 14.915 20.437 20.503
Activitats administratives i serveis auxiliars 804.611 1.062.127 1.170.332
Activitats de lloguer 288.425 486.439 414.230
Lloguer vehicles de motor 154.441 195.469 118.793
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 17.477 9.288 15.018
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 116.507 281.683 280.419
Activitats relacionades amb l'ocupació 4.878 3.868 10.736
Agències de viatges i operadors turístics 12.396 8.665 10.748
Activitats de seguretat i investigació 52.541 33.376 38.747
Serveis a edificis i activitats de jardineria 205.438 247.742 317.902
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 11.762 48.779 96.206
Activitats de neteja 152.636 141.065 156.565
Activitats de jardineria 41.041 57.898 65.131
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 240.933 282.036 377.967
Activitats administratives i auxiliars oficina 18.334 18.750 25.768
Activitats de centres d'atenció telefònica 14.654 5.944 21.887
Organització convencions i fires de mostres 67.617 88.047 102.235
Altres activitats de suport a les empreses 140.327 169.295 228.077
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 97.829 129.110 118.802
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 11.347 24.525 31.539
Activitats de biblioteques, arxius i museus 1.426 3.984 1.618
Jocs atzar i apostes 20.288 49.389 27.745
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 64.769 51.212 57.900
Altres serveis 119.146 169.786 123.716
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 47.382 62.436 58.692
Reparació ordinadors i equips de comunicació 21.426 25.412 28.542
Reparació efectes personals i domèstics 25.956 37.024 30.150
Altres activitats de serveis personals 71.764 107.350 65.024
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes