Skip to main content
Persones no assalariades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 332.505 320.631 341.501
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 7.742 7.422 8.128
Venda vehicles de motor 1.374 1.368 1.699
Manteniment i reparació vehicles de motor 5.249 5.011 5.253
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 596 475 688
Venda i reparació motocicletes i recanvis 524 568 487
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 27.103 24.978 24.551
Intermediaris comerç 11.961 11.046 11.482
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 2.350 2.040 2.437
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.907 2.139 2.082
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.363 1.320 1.159
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.802 3.398 3.573
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.539 2.149 2.231
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 651 581 670
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 403 327 368
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 247 253 303
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 3.366 3.259 3.396
Comerç engròs fruites i hortalisses 209 541 477
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 552 555 817
Comerç engròs begudes 812 771 582
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 168 177 180
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 680 512 589
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 944 703 752
Comerç engròs articles d'ús domèstic 5.379 4.636 3.878
Comerç engròs tèxtils 419 326 475
Comerç engròs peces de vestir i calçat 999 997 692
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 710 386 281
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 654 637 418
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 341 262 263
Comerç engròs productes farmacèutics 392 559 559
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.865 1.470 1.191
Comerç engròs equips per a les TIC 236 323 304
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 159 225 168
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 77 98 136
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.926 1.496 1.552
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 100 48 163
Comerç engròs màquines eina 244 226 340
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 143 113 129
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 180 113 151
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.259 996 770
Altres tipus comerç engròs especialitzat 2.875 3.051 2.546
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 67 97 84
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 90 60 78
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.174 1.203 918
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 557 501 534
Comerç engròs productes químics 310 525 505
Comerç engròs altres productes semielaborats 105 64 34
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 572 600 393
Comerç engròs no especialitzat 710 587 722
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 66.862 59.278 61.488
Comerç detall establiments no especialitzats 6.002 6.278 6.636
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 4.959 4.978 5.187
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.043 1.300 1.449
Comerç detall aliments, begudes i tabac 18.466 14.755 16.364
Comerç detall fruites i hortalisses 3.278 2.305 2.505
Comerç detall carn i productes carnis 4.056 4.000 4.287
Comerç detall peix i marisc 1.731 1.528 1.599
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 5.544 3.793 4.640
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.422 1.292 1.419
Comerç detall altres productes alimentaris 2.434 1.837 1.914
Comerç detall carburants per a l'automoció 118 183 154
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 33.467 30.585 30.145
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 9.070 8.410 9.184
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.084 1.029 994
Comerç detall tèxtils 1.866 1.531 1.661
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 2.337 2.065 2.043
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 3.213 2.667 2.127
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 2.283 1.982 2.000
Comerç detall peces de vestir 7.062 7.417 6.484
Comerç detall calçat i articles cuir 1.108 1.247 1.291
Comerç detall productes farmacèutics 3.447 2.644 2.745
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.077 783 855
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 919 810 759
Comerç detall en parades i mercats ambulants 7.125 5.653 6.470
Comerç detall fora d'establiments 1.685 1.824 1.720
Comerç detall per correspondència i per Internet 840 1.092 900
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 845 732 820
Transport i emmagatzematge 32.788 34.362 34.409
Transport terrestre; transport per canonades 30.283 31.051 29.930
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 11.522 13.055 11.856
Transport mercaderies per carretera i per canonada 18.761 17.996 18.074
Transport marítim i per vies navegació interiors 58 64 38
Transport aeri 18 34 16
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.346 1.650 1.677
Dipòsit i emmagatzematge 118 140 95
Activitats afins al transport 1.228 1.510 1.582
Activitats postals i de correus 1.084 1.563 2.748
Hostaleria 43.262 38.266 34.957
Serveis d'allotjament 2.564 2.695 2.560
Hotels i allotjaments similars 975 927 902
Allotjaments turístics i altres de curta durada 1.432 1.509 1.476
Càmpings i altres tipus allotjaments 157 259 182
Serveis de menjar i begudes 40.698 35.572 32.396
Restaurants i establiments de menjars 11.593 10.928 8.360
Provisió de menjars preparats 2.024 1.744 1.761
Establiments de begudes 27.081 22.899 22.276
Informació i comunicacions 9.617 11.391 12.175
Edició 1.430 1.392 1.567
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.112 1.032 1.179
Edició programes informàtics 318 361 388
Cinema i vídeo; enregistrament de so 840 1.297 1.298
Ràdio i televisió 117 132 116
Telecomunicacions 560 817 816
Telecomunicacions per cable 79 75 117
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 481 742 698
Serveis de tecnologies de la informació 6.011 6.973 7.624
Serveis d'informació 660 780 754
Activitats immobiliàries 29.056 29.431 31.349
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 23.800 23.139 26.340
Activitats immobiliàries per compte d'altri 5.256 6.292 5.009
Activitats professionals, científiques i tècniques 58.842 64.084 69.417
Activitats jurídiques i de comptabilitat 20.532 22.379 23.264
Activitats jurídiques 11.682 13.674 14.577
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 8.849 8.705 8.686
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.808 3.318 3.531
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 15.282 16.010 17.893
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 14.044 14.103 16.322
Anàlisis i assajos tècnics 1.238 1.907 1.571
Recerca i desenvolupament 1.082 1.432 1.614
Publicitat i estudis de mercat 6.466 6.404 8.470
Publicitat 6.044 6.055 8.023
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 422 349 448
Altres activitats professionals i tècniques 11.287 13.395 13.253
Activitats de disseny especialitzat 1.062 1.470 1.419
Activitats de fotografia 2.136 1.696 2.061
Activitats de traducció i d'interpretació 2.263 2.108 2.631
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 5.826 8.120 7.143
Activitats veterinàries 1.385 1.146 1.392
Activitats administratives i serveis auxiliars 23.106 22.154 23.124
Activitats de lloguer 2.261 2.024 1.838
Lloguer vehicles de motor 347 360 212
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 539 488 417
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 1.375 1.177 1.210
Activitats relacionades amb l'ocupació 759 691 855
Agències de viatges i operadors turístics 1.291 1.875 1.472
Activitats de seguretat i investigació 303 307 310
Serveis a edificis i activitats de jardineria 5.318 4.559 5.278
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 28 24 54
Activitats de neteja 3.546 2.671 3.208
Activitats de jardineria 1.743 1.864 2.016
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 13.174 12.697 13.371
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.372 1.332 1.605
Activitats de centres d'atenció telefònica 13 20 16
Organització convencions i fires de mostres 905 1.222 1.357
Altres activitats de suport a les empreses 10.884 10.124 10.393
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 11.898 10.668 20.014
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 6.232 5.971 8.321
Activitats de biblioteques, arxius i museus 722 997 591
Jocs atzar i apostes 32 383 159
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 4.912 3.317 10.943
Altres serveis 22.227 18.597 21.890
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.104 3.788 4.181
Reparació ordinadors i equips de comunicació 1.564 1.250 1.132
Reparació efectes personals i domèstics 2.540 2.538 3.049
Altres activitats de serveis personals 18.124 14.809 17.709
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes