Skip to main content
Valor afegit brut a preus de mercat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 64.302.027 67.408.753 72.120.280
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 2.208.172 2.284.444 2.440.423
Venda vehicles de motor 1.144.917 1.202.685 1.327.801
Manteniment i reparació vehicles de motor 581.505 590.980 605.656
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 395.805 402.012 404.466
Venda i reparació motocicletes i recanvis 85.945 88.766 102.499
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 12.371.336 12.909.641 13.694.697
Intermediaris comerç 1.024.156 1.019.272 1.108.289
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 110.299 120.619 140.672
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 145.299 173.029 171.546
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 150.795 126.703 130.437
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 330.919 323.085 397.728
Intermediaris especialitzats venda altres productes 286.843 275.836 267.905
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 284.744 248.704 266.495
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 192.346 167.295 169.802
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 92.398 81.409 96.694
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 2.227.115 2.306.493 2.303.029
Comerç engròs fruites i hortalisses 574.413 487.712 492.420
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 237.861 283.595 262.291
Comerç engròs begudes 440.881 516.339 497.494
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 166.666 179.447 194.738
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 388.879 476.188 426.982
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 418.416 363.211 429.104
Comerç engròs articles d'ús domèstic 3.667.435 4.020.716 4.440.234
Comerç engròs tèxtils 185.280 156.292 160.025
Comerç engròs peces de vestir i calçat 446.325 607.463 538.897
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 223.809 181.118 235.554
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 130.553 203.500 212.827
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 278.844 319.667 336.273
Comerç engròs productes farmacèutics 1.711.619 1.854.007 2.241.704
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 691.006 698.669 714.954
Comerç engròs equips per a les TIC 691.614 782.501 710.438
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 333.624 385.661 311.519
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 357.991 396.840 398.918
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.808.423 1.822.685 1.902.055
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 118.579 115.398 136.700
Comerç engròs màquines eina 192.441 224.616 248.107
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 102.849 94.912 101.231
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 127.657 125.567 133.723
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.266.897 1.262.192 1.282.295
Altres tipus comerç engròs especialitzat 2.632.387 2.661.527 2.921.926
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 288.193 306.074 316.086
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 233.342 249.307 253.068
Comerç engròs fusta i materials construcció 481.750 476.399 610.020
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 478.524 489.906 548.335
Comerç engròs productes químics 865.593 803.348 838.822
Comerç engròs altres productes semielaborats 121.351 148.659 155.217
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 163.634 187.836 200.378
Comerç engròs no especialitzat 35.462 47.742 42.231
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 7.917.319 7.981.650 8.566.361
Comerç detall establiments no especialitzats 2.480.407 2.531.981 2.899.303
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.129.168 2.144.607 2.537.073
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 351.239 387.374 362.231
Comerç detall aliments, begudes i tabac 973.438 1.042.034 1.053.920
Comerç detall fruites i hortalisses 153.719 133.766 145.850
Comerç detall carn i productes carnis 245.532 279.234 260.981
Comerç detall peix i marisc 63.878 61.674 70.594
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 330.544 315.185 325.169
Comerç detall begudes i productes de tabac 97.784 169.636 153.177
Comerç detall altres productes alimentaris 81.981 82.539 98.149
Comerç detall carburants per a l'automoció 251.621 244.755 296.117
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 3.805.918 3.759.881 3.877.329
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.058.957 1.083.329 1.045.677
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 123.260 108.874 127.310
Comerç detall tèxtils 77.331 60.228 73.148
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 272.740 267.850 258.363
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 293.514 321.457 320.263
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 121.739 103.491 116.277
Comerç detall peces de vestir 825.557 816.154 887.526
Comerç detall calçat i articles cuir 171.358 192.541 202.593
Comerç detall productes farmacèutics 670.093 602.877 633.451
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 73.112 73.649 86.163
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 118.255 129.431 126.557
Comerç detall en parades i mercats ambulants 85.845 72.195 91.015
Comerç detall fora d'establiments 320.090 330.804 348.677
Comerç detall per correspondència i per Internet 159.525 168.198 208.004
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 160.565 162.605 140.673
Transport i emmagatzematge 7.577.222 8.270.410 8.504.996
Transport terrestre; transport per canonades 3.210.603 3.344.701 3.104.318
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.006.606 930.797 900.326
Transport mercaderies per carretera i per canonada 2.203.997 2.413.905 2.203.992
Transport marítim i per vies navegació interiors 26.967 41.982 44.278
Transport aeri 515.942 699.012 749.923
Emmagatzematge i activitats afins al transport 3.452.626 3.804.827 4.201.546
Dipòsit i emmagatzematge 376.055 463.395 465.563
Activitats afins al transport 3.076.571 3.341.432 3.735.983
Activitats postals i de correus 371.085 379.887 404.932
Hostaleria 5.668.768 6.143.582 6.351.281
Serveis d'allotjament 2.321.539 2.351.086 2.384.387
Hotels i allotjaments similars 1.964.644 1.957.417 1.942.061
Allotjaments turístics i altres de curta durada 160.166 182.107 208.481
Càmpings i altres tipus allotjaments 196.729 211.561 233.844
Serveis de menjar i begudes 3.347.229 3.792.496 3.966.895
Restaurants i establiments de menjars 1.917.321 2.140.504 2.289.045
Provisió de menjars preparats 509.716 526.770 557.560
Establiments de begudes 920.192 1.125.223 1.120.289
Informació i comunicacions 5.920.569 6.103.044 6.719.176
Edició 702.813 729.936 740.727
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 558.208 552.962 529.258
Edició programes informàtics 144.605 176.974 211.469
Cinema i vídeo; enregistrament de so 408.850 406.459 446.661
Ràdio i televisió -38.659 -40.816 -40.477
Telecomunicacions 1.845.022 1.627.782 1.789.796
Telecomunicacions per cable 1.171.335 1.327.176 1.225.033
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 673.687 300.606 564.763
Serveis de tecnologies de la informació 2.732.232 3.067.169 3.460.751
Serveis d'informació 270.311 312.515 321.718
Activitats immobiliàries 3.848.530 3.630.071 4.628.441
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 3.135.235 2.892.849 3.632.812
Activitats immobiliàries per compte d'altri 713.295 737.222 995.629
Activitats professionals, científiques i tècniques 8.218.045 8.852.781 9.222.655
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.948.874 2.888.602 2.809.269
Activitats jurídiques 1.261.470 1.290.100 1.280.658
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.687.404 1.598.502 1.528.611
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.399.054 1.530.037 1.705.563
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 1.819.654 1.951.173 2.110.038
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 1.363.482 1.468.494 1.705.433
Anàlisis i assajos tècnics 456.172 482.680 404.605
Recerca i desenvolupament 130.789 166.364 176.989
Publicitat i estudis de mercat 1.075.053 1.212.717 1.250.467
Publicitat 928.235 1.085.857 1.102.803
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 146.818 126.860 147.664
Altres activitats professionals i tècniques 767.415 1.011.186 1.066.630
Activitats de disseny especialitzat 172.058 315.616 321.345
Activitats de fotografia 53.162 52.386 61.760
Activitats de traducció i d'interpretació 103.668 105.938 112.127
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 438.527 537.247 571.399
Activitats veterinàries 77.205 92.701 103.699
Activitats administratives i serveis auxiliars 7.319.593 7.799.874 8.350.385
Activitats de lloguer 900.031 1.011.548 1.081.870
Lloguer vehicles de motor 482.719 524.633 559.298
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 67.658 80.056 82.926
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 349.654 406.859 439.646
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.271.496 1.484.267 1.568.080
Agències de viatges i operadors turístics 453.814 509.938 578.493
Activitats de seguretat i investigació 514.402 535.800 581.119
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.201.742 2.223.712 2.474.811
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 197.242 230.709 254.607
Activitats de neteja 1.875.239 1.870.144 2.073.493
Activitats de jardineria 129.261 122.860 146.711
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.978.107 2.034.608 2.066.012
Activitats administratives i auxiliars oficina 215.128 246.848 258.135
Activitats de centres d'atenció telefònica 485.786 519.989 598.061
Organització convencions i fires de mostres 128.273 184.087 208.847
Altres activitats de suport a les empreses 1.148.920 1.083.684 1.000.970
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.364.842 2.424.208 2.706.576
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 208.434 273.340 293.107
Activitats de biblioteques, arxius i museus 96.993 79.058 75.118
Jocs atzar i apostes 359.474 451.409 649.179
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.699.940 1.620.400 1.689.171
Altres serveis 887.632 1.009.050 935.289
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 241.052 192.293 192.695
Reparació ordinadors i equips de comunicació 111.614 89.358 69.693
Reparació efectes personals i domèstics 129.438 102.935 123.002
Altres activitats de serveis personals 646.580 816.757 742.594
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes