Skip to main content
Impostos sobre la producció i els productes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 1.276.231 1.400.236 1.550.836
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 31.158 32.123 34.721
Venda vehicles de motor 18.300 17.979 19.995
Manteniment i reparació vehicles de motor 6.692 9.037 8.285
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 4.811 3.807 4.535
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.354 1.300 1.905
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 151.549 147.931 206.038
Intermediaris comerç 7.736 3.383 9.901
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 638 419 700
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 965 589 1.410
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 998 606 1.050
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 2.403 932 4.819
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.732 838 1.921
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.739 3.011 4.169
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.317 1.520 2.387
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.422 1.491 1.782
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 31.949 27.759 30.268
Comerç engròs fruites i hortalisses 13.147 7.299 9.417
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.199 4.457 3.089
Comerç engròs begudes 4.411 6.931 7.491
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.044 952 1.095
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.377 3.654 2.911
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 8.772 4.466 6.265
Comerç engròs articles d'ús domèstic 43.015 53.693 56.459
Comerç engròs tèxtils 2.039 2.722 2.218
Comerç engròs peces de vestir i calçat 5.569 7.014 7.077
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.987 3.562 3.676
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 1.016 2.766 4.337
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 2.924 2.760 2.606
Comerç engròs productes farmacèutics 17.063 18.542 25.029
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 10.417 16.327 11.516
Comerç engròs equips per a les TIC 4.782 5.864 5.076
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.203 2.733 1.393
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.579 3.131 3.683
Comerç engròs altra maquinària i equips 13.393 13.594 17.978
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 799 896 1.463
Comerç engròs màquines eina 2.494 2.117 3.105
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 975 1.027 1.285
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 700 826 855
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 8.424 8.729 11.270
Altres tipus comerç engròs especialitzat 46.364 40.154 81.261
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 13.477 13.506 48.387
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 2.865 3.013 2.631
Comerç engròs fusta i materials construcció 7.844 8.047 6.816
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 7.421 5.001 8.297
Comerç engròs productes químics 10.754 7.046 7.207
Comerç engròs altres productes semielaborats 971 1.155 1.085
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.032 2.386 6.838
Comerç engròs no especialitzat 571 473 926
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 125.442 122.419 126.223
Comerç detall establiments no especialitzats 46.174 43.635 46.754
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 35.953 32.840 35.612
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 10.222 10.795 11.142
Comerç detall aliments, begudes i tabac 10.677 15.399 13.301
Comerç detall fruites i hortalisses 1.621 2.388 1.742
Comerç detall carn i productes carnis 3.050 3.296 3.016
Comerç detall peix i marisc 536 799 1.810
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 3.088 4.487 2.576
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.282 3.412 2.669
Comerç detall altres productes alimentaris 1.100 1.017 1.488
Comerç detall carburants per a l'automoció 4.323 4.661 6.455
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 58.917 54.375 53.019
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 13.651 17.037 14.516
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 3.081 2.202 2.149
Comerç detall tèxtils 1.305 1.268 1.614
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6.356 4.485 3.992
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 9.173 9.792 7.701
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 1.607 1.317 1.220
Comerç detall peces de vestir 9.392 9.724 11.886
Comerç detall calçat i articles cuir 2.904 3.162 2.677
Comerç detall productes farmacèutics 9.019 2.822 4.493
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 669 998 1.237
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.759 1.569 1.533
Comerç detall en parades i mercats ambulants 2.895 2.132 1.700
Comerç detall fora d'establiments 2.457 2.217 4.996
Comerç detall per correspondència i per Internet 1.187 953 3.053
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 1.270 1.264 1.942
Transport i emmagatzematge 91.585 108.590 136.581
Transport terrestre; transport per canonades 35.521 41.634 39.075
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 9.715 8.805 9.113
Transport mercaderies per carretera i per canonada 25.806 32.829 29.962
Transport marítim i per vies navegació interiors 199 302 398
Transport aeri 1.748 2.149 10.569
Emmagatzematge i activitats afins al transport 51.020 62.383 83.802
Dipòsit i emmagatzematge 6.963 9.634 8.522
Activitats afins al transport 44.057 52.749 75.280
Activitats postals i de correus 3.096 2.122 2.737
Hostaleria 126.668 145.899 136.816
Serveis d'allotjament 87.124 86.420 94.577
Hotels i allotjaments similars 72.573 72.961 76.101
Allotjaments turístics i altres de curta durada 7.598 6.677 10.316
Càmpings i altres tipus allotjaments 6.953 6.781 8.159
Serveis de menjar i begudes 39.545 59.479 42.239
Restaurants i establiments de menjars 24.126 25.527 26.218
Provisió de menjars preparats 1.889 2.307 2.393
Establiments de begudes 13.530 31.645 13.628
Informació i comunicacions 102.956 105.017 105.358
Edició 5.145 3.028 2.669
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 4.772 2.726 2.286
Edició programes informàtics 373 301 383
Cinema i vídeo; enregistrament de so 5.027 4.477 3.742
Ràdio i televisió 1.748 1.600 1.696
Telecomunicacions 83.315 87.806 86.634
Telecomunicacions per cable 44.745 50.116 48.825
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 38.570 37.691 37.809
Serveis de tecnologies de la informació 6.909 6.881 9.460
Serveis d'informació 813 1.226 1.157
Activitats immobiliàries 375.232 400.515 429.988
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 351.703 384.349 384.342
Activitats immobiliàries per compte d'altri 23.529 16.166 45.647
Activitats professionals, científiques i tècniques 71.512 79.606 74.864
Activitats jurídiques i de comptabilitat 23.862 21.696 17.299
Activitats jurídiques 12.796 8.372 5.945
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 11.066 13.324 11.353
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 16.988 16.986 19.250
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 13.204 22.631 15.065
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 10.990 20.443 12.286
Anàlisis i assajos tècnics 2.214 2.188 2.779
Recerca i desenvolupament 2.693 2.381 4.656
Publicitat i estudis de mercat 7.095 5.257 10.836
Publicitat 6.005 4.755 9.799
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 1.090 502 1.037
Altres activitats professionals i tècniques 7.189 9.992 7.081
Activitats de disseny especialitzat 935 754 1.887
Activitats de fotografia 1.086 562 450
Activitats de traducció i d'interpretació 543 755 229
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 4.626 7.920 4.515
Activitats veterinàries 480 663 677
Activitats administratives i serveis auxiliars 40.633 61.122 62.294
Activitats de lloguer 11.514 11.192 16.375
Lloguer vehicles de motor 7.681 5.718 8.681
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 784 1.839 2.278
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 3.049 3.636 5.416
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.486 1.436 2.280
Agències de viatges i operadors turístics 3.918 3.570 3.919
Activitats de seguretat i investigació 813 964 754
Serveis a edificis i activitats de jardineria 5.849 5.748 5.254
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 528 567 876
Activitats de neteja 3.865 3.402 3.488
Activitats de jardineria 1.456 1.779 891
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 17.053 38.211 33.712
Activitats administratives i auxiliars oficina 2.681 1.342 2.095
Activitats de centres d'atenció telefònica 742 821 988
Organització convencions i fires de mostres 2.380 3.459 4.812
Altres activitats de suport a les empreses 11.250 32.589 25.818
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 149.620 183.130 231.034
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.246 8.709 4.491
Activitats de biblioteques, arxius i museus 1.868 1.807 1.924
Jocs atzar i apostes 109.696 151.508 202.398
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 34.811 21.106 22.221
Altres serveis 9.876 13.884 6.919
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 3.708 2.724 1.324
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.335 1.893 286
Reparació efectes personals i domèstics 1.373 831 1.038
Altres activitats de serveis personals 6.168 11.160 5.595
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes