Skip to main content
Subvencions a l'explotació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 2.675.734 2.731.611 2.860.733
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.628 5.015 2.903
Venda vehicles de motor 4.196 4.466 2.374
Manteniment i reparació vehicles de motor 142 296 720
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 198 192 -246
Venda i reparació motocicletes i recanvis 91 62 56
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 62.661 49.359 43.248
Intermediaris comerç 1.382 1.809 756
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 34 87 38
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 152 226 160
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 216 876 210
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 151 215 87
Intermediaris especialitzats venda altres productes 828 404 261
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 7.326 3.218 4.815
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 4.778 1.828 4.247
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 2.548 1.390 568
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 36.745 31.104 22.888
Comerç engròs fruites i hortalisses 33.534 27.397 19.192
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 1.255 1.724 568
Comerç engròs begudes 135 174 1.949
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 54 30 38
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 1.218 1.205 850
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 549 575 293
Comerç engròs articles d'ús domèstic 10.275 6.837 5.366
Comerç engròs tèxtils 266 220 134
Comerç engròs peces de vestir i calçat 3.903 4.992 2.264
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.377 33 114
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 23 18 63
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 148 157 262
Comerç engròs productes farmacèutics 2.131 829 1.992
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.427 589 536
Comerç engròs equips per a les TIC 1.972 1.756 918
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 1.875 1.396 571
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 97 360 347
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.307 961 3.947
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 38 19 383
Comerç engròs màquines eina 65 107 176
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 117 52 117
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 21 24 8
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.066 758 3.263
Altres tipus comerç engròs especialitzat 3.652 3.667 4.552
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 61 26 41
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 146 1.442 696
Comerç engròs fusta i materials construcció 513 799 227
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 974 347 396
Comerç engròs productes químics 872 252 1.776
Comerç engròs altres productes semielaborats 46 46 155
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.040 753 1.262
Comerç engròs no especialitzat 2 6 5
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 15.064 17.290 13.005
Comerç detall establiments no especialitzats 4.537 3.765 3.157
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 4.057 3.065 2.528
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 479 700 629
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.294 3.014 904
Comerç detall fruites i hortalisses 84 169 44
Comerç detall carn i productes carnis 184 367 556
Comerç detall peix i marisc 479 57 45
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 354 815 18
Comerç detall begudes i productes de tabac 67 1.522 236
Comerç detall altres productes alimentaris 126 85 6
Comerç detall carburants per a l'automoció 295 921 222
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 8.684 9.288 7.944
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.938 4.592 2.021
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 714 244 207
Comerç detall tèxtils 27 22 45
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 746 153 81
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 305 229 247
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 848 867 1.189
Comerç detall peces de vestir 1.655 2.364 2.922
Comerç detall calçat i articles cuir 148 882 278
Comerç detall productes farmacèutics 642 114 464
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 406 -214 419
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 256 35 72
Comerç detall en parades i mercats ambulants 18 158 516
Comerç detall fora d'establiments 236 144 263
Comerç detall per correspondència i per Internet 167 76 117
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 69 68 146
Transport i emmagatzematge 869.251 736.096 919.682
Transport terrestre; transport per canonades 670.100 702.522 740.490
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 662.339 694.869 731.077
Transport mercaderies per carretera i per canonada 7.760 7.653 9.412
Transport marítim i per vies navegació interiors 18 23 61
Transport aeri 1.024 733 1.496
Emmagatzematge i activitats afins al transport 169.246 22.131 158.081
Dipòsit i emmagatzematge 409 416 513
Activitats afins al transport 168.837 21.715 157.568
Activitats postals i de correus 28.863 10.687 19.555
Hostaleria 19.144 31.070 16.391
Serveis d'allotjament 10.788 14.689 10.888
Hotels i allotjaments similars 2.137 2.838 2.770
Allotjaments turístics i altres de curta durada 8.074 11.084 7.300
Càmpings i altres tipus allotjaments 577 766 818
Serveis de menjar i begudes 8.356 16.382 5.504
Restaurants i establiments de menjars 3.154 10.215 1.444
Provisió de menjars preparats 2.139 2.249 2.248
Establiments de begudes 3.063 3.917 1.811
Informació i comunicacions 352.827 780.517 643.955
Edició 11.953 12.470 12.713
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 11.354 12.123 12.161
Edició programes informàtics 599 347 552
Cinema i vídeo; enregistrament de so 18.625 46.711 71.870
Ràdio i televisió 272.723 270.387 284.318
Telecomunicacions 19.300 425.782 249.187
Telecomunicacions per cable 1.138 839 1.068
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 18.161 424.943 248.119
Serveis de tecnologies de la informació 27.175 19.499 21.667
Serveis d'informació 3.051 5.668 4.200
Activitats immobiliàries 71.096 24.676 24.081
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 67.446 24.230 16.713
Activitats immobiliàries per compte d'altri 3.651 447 7.368
Activitats professionals, científiques i tècniques 828.640 623.541 647.810
Activitats jurídiques i de comptabilitat 8.126 1.721 1.747
Activitats jurídiques 7.005 545 333
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.121 1.176 1.415
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 12.294 14.347 18.153
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 316.362 47.933 44.334
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 312.020 44.092 38.716
Anàlisis i assajos tècnics 4.342 3.841 5.618
Recerca i desenvolupament 471.849 520.057 543.981
Publicitat i estudis de mercat 1.431 12.700 2.191
Publicitat 1.027 12.231 1.555
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 403 470 636
Altres activitats professionals i tècniques 18.506 25.792 36.916
Activitats de disseny especialitzat 22 103 124
Activitats de fotografia 31 180 215
Activitats de traducció i d'interpretació 299 29 350
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 18.155 25.480 36.228
Activitats veterinàries 72 990 487
Activitats administratives i serveis auxiliars 215.800 143.742 197.162
Activitats de lloguer 7.447 7.755 8.475
Lloguer vehicles de motor 7.216 6.791 7.887
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 77 143 28
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 154 821 560
Activitats relacionades amb l'ocupació 3.721 3.742 3.536
Agències de viatges i operadors turístics 13.214 7.341 2.222
Activitats de seguretat i investigació 1.707 1.470 2.289
Serveis a edificis i activitats de jardineria 79.059 81.754 85.301
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 4.026 3.253 5.488
Activitats de neteja 20.713 21.881 24.241
Activitats de jardineria 54.320 56.620 55.572
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 110.652 41.679 95.339
Activitats administratives i auxiliars oficina 157 694 50.706
Activitats de centres d'atenció telefònica 3.607 1.265 4.575
Organització convencions i fires de mostres 28.348 7.531 16.270
Altres activitats de suport a les empreses 78.540 32.190 23.788
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 231.834 311.123 334.741
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 77.095 119.401 136.856
Activitats de biblioteques, arxius i museus 79.962 106.571 87.243
Jocs atzar i apostes 21 38 43
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 74.755 85.113 110.599
Altres serveis 4.788 9.182 17.754
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 421 85 83
Reparació ordinadors i equips de comunicació 359 55 23
Reparació efectes personals i domèstics 62 30 60
Altres activitats de serveis personals 4.367 9.097 17.671
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes