Skip to main content
Vendes a la resta del món Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 9.358.678 10.960.491 11.542.314
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 272.890 232.616 210.204
Venda vehicles de motor 23.036 24.746 32.549
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.492 2.383 1.375
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 151.074 182.320 154.716
Venda i reparació motocicletes i recanvis 97.288 23.168 21.563
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 4.398.849 4.686.696 5.218.263
Intermediaris comerç 20.155 65.284 77.669
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 3.673 8.083 7.526
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 3.642 12.401 13.295
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 3.425 6.869 13.711
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 6.873 23.747 23.639
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.541 14.184 19.498
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 182.636 56.919 77.143
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 44.834 37.708 48.208
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 137.802 19.211 28.935
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 880.637 863.142 1.171.839
Comerç engròs fruites i hortalisses 287.265 121.052 164.525
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 320.300 400.511 418.048
Comerç engròs begudes 73.434 91.593 144.807
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 22.458 17.296 24.849
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 137.661 182.365 269.662
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 39.519 50.325 149.948
Comerç engròs articles d'ús domèstic 1.396.847 1.780.296 1.837.308
Comerç engròs tèxtils 96.365 96.260 92.949
Comerç engròs peces de vestir i calçat 523.000 589.189 666.913
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 125.430 142.210 104.174
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 29.696 33.617 39.054
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 149.367 147.080 117.974
Comerç engròs productes farmacèutics 288.526 495.330 541.908
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 184.463 276.609 274.336
Comerç engròs equips per a les TIC 174.380 191.008 147.616
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 109.445 108.944 87.292
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 64.936 82.064 60.324
Comerç engròs altra maquinària i equips 495.634 574.814 593.651
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 7.372 36.687 42.290
Comerç engròs màquines eina 82.071 129.323 84.829
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 94.762 83.899 83.081
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 8.377 15.207 20.146
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 303.052 309.698 363.305
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.244.933 1.131.258 1.299.530
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 211.346 226.557 322.690
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 70.162 74.837 63.751
Comerç engròs fusta i materials construcció 151.307 138.547 209.041
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 62.061 70.018 74.935
Comerç engròs productes químics 611.029 431.786 466.183
Comerç engròs altres productes semielaborats 37.299 36.719 59.941
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 101.729 152.794 102.989
Comerç engròs no especialitzat 3.627 23.974 13.507
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 519.368 685.734 675.510
Comerç detall establiments no especialitzats 77.470 98.658 86.598
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.507 4.038 3.133
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 75.963 94.620 83.466
Comerç detall aliments, begudes i tabac 5.983 6.717 4.409
Comerç detall fruites i hortalisses 14 1.726 2.030
Comerç detall carn i productes carnis ~ 221 156
Comerç detall peix i marisc ~ 440 16
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 3.712 1.894 69
Comerç detall begudes i productes de tabac 425 294 295
Comerç detall altres productes alimentaris 1.833 2.142 1.843
Comerç detall carburants per a l'automoció 46 26 2.566
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 396.403 503.791 505.193
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 123.222 108.587 98.406
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 249 769 938
Comerç detall tèxtils 12.840 11.257 8.467
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 174 1.151 1.605
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7.131 10.674 14.662
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 511 1.109 1.696
Comerç detall peces de vestir 219.066 305.626 309.423
Comerç detall calçat i articles cuir 22.569 54.151 61.840
Comerç detall productes farmacèutics 1.472 883 486
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.025 1.571 2.491
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 8.144 8.014 5.179
Comerç detall en parades i mercats ambulants 8 886 1.300
Comerç detall fora d'establiments 39.457 75.655 75.443
Comerç detall per correspondència i per Internet 36.810 70.319 71.227
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.647 5.337 4.215
Transport i emmagatzematge 1.357.574 1.405.828 1.528.728
Transport terrestre; transport per canonades 97.278 110.892 140.083
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 8.784 6.379 13.278
Transport mercaderies per carretera i per canonada 88.494 104.513 126.805
Transport marítim i per vies navegació interiors 4.216 2.665 3.692
Transport aeri 252.505 299.223 437.317
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.000.062 983.523 941.009
Dipòsit i emmagatzematge 34.927 51.149 49.459
Activitats afins al transport 965.134 932.374 891.550
Activitats postals i de correus 3.513 9.525 6.627
Hostaleria 262.494 261.654 313.699
Serveis d'allotjament 241.184 241.626 262.169
Hotels i allotjaments similars 232.944 222.483 252.002
Allotjaments turístics i altres de curta durada 4.596 12.108 7.223
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.644 7.035 2.945
Serveis de menjar i begudes 21.310 20.028 51.530
Restaurants i establiments de menjars 7.651 8.632 12.013
Provisió de menjars preparats 12.712 11.150 15.459
Establiments de begudes 947 246 24.057
Informació i comunicacions 868.828 1.144.946 1.260.746
Edició 247.147 218.057 259.932
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 134.573 101.124 158.757
Edició programes informàtics 112.574 116.933 101.175
Cinema i vídeo; enregistrament de so 63.865 138.378 145.100
Ràdio i televisió 7.836 1.219 1.265
Telecomunicacions 63.510 63.183 60.081
Telecomunicacions per cable 48.693 20.003 34.132
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 14.817 43.180 25.949
Serveis de tecnologies de la informació 405.165 664.925 746.135
Serveis d'informació 81.304 59.184 48.233
Activitats immobiliàries 13.101 15.304 23.251
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 5.946 8.260 13.604
Activitats immobiliàries per compte d'altri 7.155 7.044 9.648
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.089.688 1.569.824 1.193.026
Activitats jurídiques i de comptabilitat 49.742 92.073 87.980
Activitats jurídiques 21.292 50.429 50.513
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 28.450 41.644 37.467
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 243.349 321.108 160.333
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 367.249 495.669 367.301
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 315.605 408.207 335.045
Anàlisis i assajos tècnics 51.644 87.462 32.255
Recerca i desenvolupament 25.456 57.123 64.277
Publicitat i estudis de mercat 337.733 496.729 430.816
Publicitat 324.284 477.770 408.720
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 13.449 18.959 22.096
Altres activitats professionals i tècniques 66.158 105.889 82.141
Activitats de disseny especialitzat 5.809 19.488 18.995
Activitats de fotografia 2.785 6.118 2.486
Activitats de traducció i d'interpretació 28.874 38.523 28.603
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 28.691 41.761 32.057
Activitats veterinàries ~ 1.233 178
Activitats administratives i serveis auxiliars 428.009 817.123 949.370
Activitats de lloguer 13.180 38.247 36.309
Lloguer vehicles de motor 4.310 4.917 4.302
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 368 3.536 3.819
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 8.502 29.794 28.188
Activitats relacionades amb l'ocupació 3.911 10.345 4.445
Agències de viatges i operadors turístics 325.244 621.476 703.071
Activitats de seguretat i investigació 544 843 1.055
Serveis a edificis i activitats de jardineria 819 1.905 12.573
Serveis integrals a edificis i instal·lacions ~ 6 297
Activitats de neteja 327 1.775 12.115
Activitats de jardineria 492 125 160
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 84.312 144.306 191.917
Activitats administratives i auxiliars oficina 2.401 4.696 5.917
Activitats de centres d'atenció telefònica 12.482 10.927 5.675
Organització convencions i fires de mostres 56.608 51.290 91.131
Altres activitats de suport a les empreses 12.820 77.394 89.195
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 146.788 138.259 168.036
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 14.413 23.970 20.930
Activitats de biblioteques, arxius i museus 2.228 3.220 2.964
Jocs atzar i apostes ~ 41 121
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 130.148 111.029 144.021
Altres serveis 1.091 2.507 1.480
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 511 540 560
Reparació ordinadors i equips de comunicació 406 308 115
Reparació efectes personals i domèstics 105 232 445
Altres activitats de serveis personals 579 1.967 920
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes