Skip to main content
Valor de la producció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 116.873.874 122.696.968 129.832.596
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.557.455 4.707.301 4.971.080
Venda vehicles de motor 2.229.166 2.278.604 2.436.312
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.576.366 1.581.609 1.656.815
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 587.927 666.960 669.786
Venda i reparació motocicletes i recanvis 163.996 180.127 208.168
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 24.159.919 25.228.699 26.567.677
Intermediaris comerç 1.761.268 1.779.829 2.084.782
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 186.047 188.393 207.911
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 255.543 289.572 275.079
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 243.061 219.482 223.678
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 605.713 608.517 767.907
Intermediaris especialitzats venda altres productes 470.905 473.866 610.208
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 624.554 534.973 598.036
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 391.262 354.891 360.908
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 233.293 180.082 237.128
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 5.037.501 5.131.201 5.256.909
Comerç engròs fruites i hortalisses 1.177.394 988.488 1.015.850
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 679.597 754.096 686.879
Comerç engròs begudes 1.073.201 1.235.093 1.312.633
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 361.937 399.103 423.028
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 985.849 1.103.578 1.030.510
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 759.522 650.842 788.008
Comerç engròs articles d'ús domèstic 7.840.381 8.737.030 9.191.497
Comerç engròs tèxtils 360.253 354.985 307.166
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.548.237 1.781.342 1.707.293
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 552.743 560.298 585.994
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 202.283 389.967 407.212
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 614.356 726.701 703.194
Comerç engròs productes farmacèutics 3.135.059 3.481.329 4.078.155
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.427.451 1.442.408 1.402.483
Comerç engròs equips per a les TIC 1.118.598 1.269.052 1.104.949
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 551.047 631.194 484.389
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 567.551 637.859 620.560
Comerç engròs altra maquinària i equips 2.926.468 2.882.680 3.052.134
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 176.941 188.531 215.376
Comerç engròs màquines eina 318.858 380.141 400.222
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 170.582 154.143 166.339
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 202.374 200.508 217.143
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 2.057.714 1.959.358 2.053.055
Altres tipus comerç engròs especialitzat 4.765.810 4.788.280 5.188.892
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 705.873 686.090 698.098
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 384.733 393.992 392.497
Comerç engròs fusta i materials construcció 794.354 840.598 998.754
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 791.586 795.391 957.055
Comerç engròs productes químics 1.518.972 1.410.576 1.442.735
Comerç engròs altres productes semielaborats 239.510 282.547 318.561
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 330.783 379.086 381.193
Comerç engròs no especialitzat 85.337 105.653 90.478
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 12.788.154 13.146.471 13.923.326
Comerç detall establiments no especialitzats 3.862.889 4.044.896 4.536.773
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 3.299.518 3.418.309 3.942.854
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 563.372 626.587 593.919
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.485.148 1.549.829 1.546.484
Comerç detall fruites i hortalisses 219.442 192.436 208.632
Comerç detall carn i productes carnis 338.967 385.733 382.049
Comerç detall peix i marisc 85.787 88.341 95.595
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 554.462 498.418 490.650
Comerç detall begudes i productes de tabac 138.244 217.763 199.639
Comerç detall altres productes alimentaris 148.246 167.137 169.918
Comerç detall carburants per a l'automoció 421.144 413.371 480.509
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 6.213.417 6.286.021 6.449.543
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.708.634 1.728.019 1.741.398
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 217.920 194.850 210.737
Comerç detall tèxtils 119.942 119.733 121.282
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 431.977 429.471 431.499
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 518.619 577.430 579.913
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 181.918 168.765 179.633
Comerç detall peces de vestir 1.537.267 1.578.054 1.635.269
Comerç detall calçat i articles cuir 339.229 374.287 379.010
Comerç detall productes farmacèutics 831.057 750.405 804.764
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 118.118 129.938 144.018
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 208.736 235.068 222.021
Comerç detall en parades i mercats ambulants 135.702 115.212 135.548
Comerç detall fora d'establiments 669.854 737.142 774.469
Comerç detall per correspondència i per Internet 384.028 421.902 495.253
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 285.826 315.240 279.216
Transport i emmagatzematge 15.688.492 16.289.775 16.866.511
Transport terrestre; transport per canonades 6.238.684 6.253.507 6.156.778
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.863.380 1.776.368 1.803.506
Transport mercaderies per carretera i per canonada 4.375.304 4.477.139 4.353.272
Transport marítim i per vies navegació interiors 62.295 87.435 98.588
Transport aeri 2.953.075 3.150.777 3.257.815
Emmagatzematge i activitats afins al transport 5.854.449 6.202.913 6.717.892
Dipòsit i emmagatzematge 708.654 798.814 801.629
Activitats afins al transport 5.145.794 5.404.099 5.916.262
Activitats postals i de correus 579.989 595.144 635.439
Hostaleria 12.840.247 13.863.869 13.988.284
Serveis d'allotjament 4.494.785 4.647.466 4.615.323
Hotels i allotjaments similars 3.769.981 3.819.071 3.741.043
Allotjaments turístics i altres de curta durada 371.064 443.716 462.874
Càmpings i altres tipus allotjaments 353.739 384.679 411.406
Serveis de menjar i begudes 8.345.462 9.216.403 9.372.961
Restaurants i establiments de menjars 4.648.845 5.193.206 5.274.373
Provisió de menjars preparats 1.070.709 1.082.714 1.111.010
Establiments de begudes 2.625.908 2.940.483 2.987.578
Informació i comunicacions 10.846.178 11.260.302 12.249.705
Edició 1.461.419 1.448.419 1.416.047
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.233.534 1.172.063 1.113.937
Edició programes informàtics 227.885 276.356 302.110
Cinema i vídeo; enregistrament de so 670.919 705.442 818.216
Ràdio i televisió 172.392 167.739 173.357
Telecomunicacions 3.261.890 3.170.694 3.443.040
Telecomunicacions per cable 1.642.115 1.856.128 1.808.712
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.619.775 1.314.566 1.634.328
Serveis de tecnologies de la informació 4.850.964 5.255.466 5.857.342
Serveis d'informació 428.595 512.543 541.703
Activitats immobiliàries 5.811.238 5.927.746 6.757.373
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.588.876 4.609.824 5.108.223
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.222.363 1.317.922 1.649.150
Activitats professionals, científiques i tècniques 14.206.436 15.107.497 16.025.665
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.505.303 4.612.420 4.516.475
Activitats jurídiques 1.907.114 2.047.294 1.987.572
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.598.189 2.565.126 2.528.903
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.740.957 2.900.659 3.404.300
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 3.176.071 3.306.604 3.514.160
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 2.430.030 2.516.168 2.880.461
Anàlisis i assajos tècnics 746.041 790.436 633.698
Recerca i desenvolupament 445.303 567.860 633.672
Publicitat i estudis de mercat 2.049.145 2.140.487 2.191.191
Publicitat 1.804.749 1.915.313 1.940.253
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 244.396 225.174 250.939
Altres activitats professionals i tècniques 1.165.940 1.431.379 1.605.039
Activitats de disseny especialitzat 246.654 406.653 440.096
Activitats de fotografia 100.234 100.080 112.231
Activitats de traducció i d'interpretació 135.988 140.465 150.721
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 683.065 784.181 901.991
Activitats veterinàries 123.717 148.088 160.828
Activitats administratives i serveis auxiliars 10.761.055 11.649.121 12.587.064
Activitats de lloguer 1.710.732 2.077.020 2.130.932
Lloguer vehicles de motor 916.308 1.039.202 1.018.603
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 128.102 134.189 148.972
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 666.322 903.629 963.357
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.391.165 1.613.739 1.720.384
Agències de viatges i operadors turístics 867.581 940.657 1.084.771
Activitats de seguretat i investigació 649.804 673.318 726.120
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.769.875 2.871.043 3.223.743
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 251.639 344.449 417.237
Activitats de neteja 2.290.382 2.278.628 2.530.002
Activitats de jardineria 227.855 247.966 276.504
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 3.371.897 3.473.344 3.701.113
Activitats administratives i auxiliars oficina 403.320 424.653 475.307
Activitats de centres d'atenció telefònica 634.510 659.942 736.287
Organització convencions i fires de mostres 437.838 541.149 623.554
Altres activitats de suport a les empreses 1.896.229 1.847.601 1.865.965
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.811.022 3.957.350 4.375.774
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 419.323 532.171 649.715
Activitats de biblioteques, arxius i museus 203.482 179.530 171.434
Jocs atzar i apostes 520.661 693.931 875.729
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.667.555 2.551.719 2.678.896
Altres serveis 1.403.678 1.558.837 1.520.138
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 369.712 321.654 322.132
Reparació ordinadors i equips de comunicació 167.003 136.897 121.790
Reparació efectes personals i domèstics 202.708 184.757 200.342
Altres activitats de serveis personals 1.033.967 1.237.182 1.198.006
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes