Skip to main content
Persones assalariades Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 1.401.586 1.471.721 1.505.384
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 40.654 40.391 41.493
Venda vehicles de motor 14.823 15.001 16.092
Manteniment i reparació vehicles de motor 16.999 16.213 16.038
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 7.146 7.430 7.402
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.686 1.747 1.961
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 192.556 202.692 204.122
Intermediaris comerç 10.070 10.898 10.947
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 859 791 768
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.312 1.385 1.521
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.417 1.305 1.377
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.813 4.117 4.216
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.670 3.300 3.064
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.242 4.144 4.646
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.656 2.516 2.846
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.586 1.628 1.801
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 43.883 45.722 44.262
Comerç engròs fruites i hortalisses 12.649 12.877 12.248
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 5.110 5.507 5.407
Comerç engròs begudes 6.606 7.350 7.185
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.407 2.597 2.712
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 7.279 8.041 7.272
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 9.831 9.350 9.438
Comerç engròs articles d'ús domèstic 55.535 58.811 60.117
Comerç engròs tèxtils 3.359 3.190 2.872
Comerç engròs peces de vestir i calçat 11.685 11.904 11.702
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.656 3.821 4.214
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.024 2.686 2.740
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 4.174 4.930 5.469
Comerç engròs productes farmacèutics 18.018 19.104 20.746
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 12.619 13.175 12.374
Comerç engròs equips per a les TIC 13.097 13.975 14.013
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 6.526 7.208 7.464
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.571 6.768 6.549
Comerç engròs altra maquinària i equips 26.790 27.459 28.195
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.901 2.165 2.348
Comerç engròs màquines eina 2.794 3.031 3.498
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.521 1.376 1.551
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.607 2.786 2.618
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 17.968 18.101 18.181
Altres tipus comerç engròs especialitzat 37.792 40.652 40.953
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.568 1.441 1.565
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.712 3.775 3.525
Comerç engròs fusta i materials construcció 9.016 10.908 11.044
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 10.084 10.729 11.133
Comerç engròs productes químics 8.076 8.128 8.030
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.559 1.978 1.924
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.777 3.692 3.731
Comerç engròs no especialitzat 1.147 1.031 989
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 239.734 240.309 241.365
Comerç detall establiments no especialitzats 72.148 74.064 77.204
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 63.425 65.136 68.131
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 8.722 8.928 9.073
Comerç detall aliments, begudes i tabac 39.645 39.486 38.572
Comerç detall fruites i hortalisses 5.437 5.101 5.189
Comerç detall carn i productes carnis 10.820 11.097 9.914
Comerç detall peix i marisc 2.288 2.119 2.154
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 14.827 14.516 14.022
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.641 3.259 3.173
Comerç detall altres productes alimentaris 3.633 3.394 4.119
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.597 6.419 6.225
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 112.366 111.106 110.137
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 31.746 32.008 30.688
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 4.238 3.488 4.007
Comerç detall tèxtils 2.564 2.614 2.485
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 8.005 8.037 8.126
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 8.453 9.200 8.474
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 3.828 3.391 3.465
Comerç detall peces de vestir 27.289 26.199 26.266
Comerç detall calçat i articles cuir 6.421 6.858 6.776
Comerç detall productes farmacèutics 12.988 11.785 12.690
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 2.135 2.477 2.547
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4.699 5.052 4.613
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.776 2.245 2.068
Comerç detall fora d'establiments 7.202 6.988 7.158
Comerç detall per correspondència i per Internet 3.577 3.435 4.100
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 3.625 3.554 3.058
Transport i emmagatzematge 127.105 133.399 134.549
Transport terrestre; transport per canonades 61.578 64.785 65.325
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 26.439 27.086 27.399
Transport mercaderies per carretera i per canonada 35.139 37.699 37.927
Transport marítim i per vies navegació interiors 257 357 402
Transport aeri 5.904 6.344 7.360
Emmagatzematge i activitats afins al transport 44.728 46.908 46.931
Dipòsit i emmagatzematge 5.453 6.217 6.301
Activitats afins al transport 39.275 40.691 40.630
Activitats postals i de correus 14.637 15.005 14.532
Hostaleria 196.328 210.371 218.392
Serveis d'allotjament 49.530 48.515 49.313
Hotels i allotjaments similars 41.423 39.471 39.794
Allotjaments turístics i altres de curta durada 4.078 4.654 5.033
Càmpings i altres tipus allotjaments 4.028 4.390 4.486
Serveis de menjar i begudes 146.799 161.855 169.079
Restaurants i establiments de menjars 82.083 88.219 93.812
Provisió de menjars preparats 25.614 26.950 27.729
Establiments de begudes 39.102 46.686 47.539
Informació i comunicacions 80.594 85.572 91.892
Edició 11.256 11.217 11.212
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 9.197 8.794 8.371
Edició programes informàtics 2.059 2.423 2.841
Cinema i vídeo; enregistrament de so 5.991 5.755 6.403
Ràdio i televisió 4.843 4.946 4.926
Telecomunicacions 7.875 8.069 9.521
Telecomunicacions per cable 4.107 3.740 3.703
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 3.767 4.329 5.818
Serveis de tecnologies de la informació 45.831 49.978 54.173
Serveis d'informació 4.798 5.607 5.657
Activitats immobiliàries 31.030 35.602 36.525
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 17.171 21.313 19.898
Activitats immobiliàries per compte d'altri 13.859 14.289 16.627
Activitats professionals, científiques i tècniques 146.683 157.370 169.592
Activitats jurídiques i de comptabilitat 45.139 47.154 48.489
Activitats jurídiques 14.429 15.200 14.803
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 30.710 31.954 33.685
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 21.910 23.155 29.274
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 32.266 34.135 36.650
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 22.404 24.093 27.142
Anàlisis i assajos tècnics 9.862 10.042 9.508
Recerca i desenvolupament 12.634 14.090 14.982
Publicitat i estudis de mercat 20.052 21.549 22.304
Publicitat 16.305 17.875 18.884
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 3.748 3.674 3.421
Altres activitats professionals i tècniques 11.948 14.111 14.675
Activitats de disseny especialitzat 1.478 2.435 2.596
Activitats de fotografia 1.179 1.222 1.082
Activitats de traducció i d'interpretació 1.616 1.906 2.012
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 7.674 8.547 8.985
Activitats veterinàries 2.734 3.177 3.219
Activitats administratives i serveis auxiliars 256.289 273.767 284.958
Activitats de lloguer 7.219 8.027 8.528
Lloguer vehicles de motor 1.810 1.982 2.419
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.074 1.211 1.207
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.335 4.835 4.902
Activitats relacionades amb l'ocupació 50.762 56.801 59.803
Agències de viatges i operadors turístics 9.316 9.382 9.683
Activitats de seguretat i investigació 18.582 21.240 22.763
Serveis a edificis i activitats de jardineria 110.446 115.724 117.317
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 12.253 13.440 13.740
Activitats de neteja 92.608 96.399 97.580
Activitats de jardineria 5.585 5.885 5.997
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 59.964 62.593 66.864
Activitats administratives i auxiliars oficina 4.649 5.276 6.138
Activitats de centres d'atenció telefònica 17.647 18.333 23.770
Organització convencions i fires de mostres 3.729 4.018 3.954
Altres activitats de suport a les empreses 33.938 34.967 33.002
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 55.607 58.201 52.983
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 9.249 6.853 7.173
Activitats de biblioteques, arxius i museus 4.042 4.506 3.955
Jocs atzar i apostes 3.894 4.771 5.877
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 38.422 42.071 35.979
Altres serveis 35.005 34.047 29.512
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 5.597 4.782 4.590
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.341 1.839 1.496
Reparació efectes personals i domèstics 3.256 2.943 3.095
Altres activitats de serveis personals 29.408 29.265 24.922
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes