Skip to main content
Personal assalariat equivalent a jornada completa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 1.199.101 1.264.735 1.304.002
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 37.115 37.305 38.531
Venda vehicles de motor 14.003 14.378 15.462
Manteniment i reparació vehicles de motor 14.898 14.251 14.203
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 6.718 7.090 7.097
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.496 1.586 1.769
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 182.794 191.957 193.929
Intermediaris comerç 9.342 9.755 9.995
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 817 741 716
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.265 1.293 1.400
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.278 1.159 1.218
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 3.513 3.733 3.846
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.469 2.829 2.815
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.998 3.891 4.360
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.506 2.360 2.657
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.493 1.531 1.703
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 41.920 43.563 42.122
Comerç engròs fruites i hortalisses 12.413 12.654 11.944
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 4.726 5.139 5.052
Comerç engròs begudes 6.397 7.063 7.015
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.227 2.420 2.527
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 6.817 7.567 6.863
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 9.339 8.720 8.720
Comerç engròs articles d'ús domèstic 51.654 54.631 56.171
Comerç engròs tèxtils 3.139 2.962 2.682
Comerç engròs peces de vestir i calçat 10.120 10.318 10.123
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.377 3.609 4.012
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 1.880 2.532 2.605
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 3.847 4.537 5.075
Comerç engròs productes farmacèutics 17.588 18.618 20.228
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 11.703 12.055 11.444
Comerç engròs equips per a les TIC 12.605 13.487 13.638
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 6.354 6.985 7.306
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.251 6.502 6.331
Comerç engròs altra maquinària i equips 25.769 26.430 27.177
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.855 2.060 2.285
Comerç engròs màquines eina 2.654 2.920 3.401
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.461 1.316 1.512
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.506 2.674 2.531
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 17.294 17.460 17.449
Altres tipus comerç engròs especialitzat 36.453 39.301 39.603
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.509 1.393 1.507
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.607 3.663 3.451
Comerç engròs fusta i materials construcció 8.652 10.487 10.561
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 9.771 10.436 10.819
Comerç engròs productes químics 7.850 7.857 7.812
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.510 1.925 1.864
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.554 3.540 3.588
Comerç engròs no especialitzat 1.052 898 865
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 202.581 204.407 205.979
Comerç detall establiments no especialitzats 62.380 65.687 68.660
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 55.172 58.456 61.154
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 7.208 7.231 7.507
Comerç detall aliments, begudes i tabac 33.853 33.560 32.849
Comerç detall fruites i hortalisses 4.778 4.333 4.638
Comerç detall carn i productes carnis 9.618 9.905 8.907
Comerç detall peix i marisc 1.980 1.771 1.825
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 12.418 12.065 11.634
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.172 2.743 2.522
Comerç detall altres productes alimentaris 2.887 2.743 3.323
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.178 5.961 5.823
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 92.420 91.182 90.495
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 25.852 26.219 25.141
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 3.702 3.042 3.506
Comerç detall tèxtils 2.095 2.077 1.986
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 7.070 6.991 7.153
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 7.031 7.711 7.076
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 3.065 2.775 2.815
Comerç detall peces de vestir 21.106 20.283 20.410
Comerç detall calçat i articles cuir 5.406 5.735 5.656
Comerç detall productes farmacèutics 11.211 9.881 10.596
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 1.885 2.160 2.235
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 3.997 4.308 3.923
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.311 1.697 1.608
Comerç detall fora d'establiments 6.440 6.321 6.542
Comerç detall per correspondència i per Internet 3.211 3.193 3.789
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 3.228 3.128 2.753
Transport i emmagatzematge 116.352 122.574 124.998
Transport terrestre; transport per canonades 54.908 58.559 60.120
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 23.643 24.584 24.971
Transport mercaderies per carretera i per canonada 31.265 33.975 35.149
Transport marítim i per vies navegació interiors 247 345 383
Transport aeri 5.718 6.119 7.137
Emmagatzematge i activitats afins al transport 42.185 44.533 44.588
Dipòsit i emmagatzematge 5.269 6.027 6.114
Activitats afins al transport 36.916 38.506 38.474
Activitats postals i de correus 13.294 13.018 12.771
Hostaleria 148.409 158.473 166.908
Serveis d'allotjament 46.613 45.484 46.452
Hotels i allotjaments similars 39.172 37.214 37.632
Allotjaments turístics i altres de curta durada 3.682 4.183 4.598
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.758 4.087 4.222
Serveis de menjar i begudes 101.796 112.989 120.455
Restaurants i establiments de menjars 59.689 64.871 69.020
Provisió de menjars preparats 17.048 17.221 18.115
Establiments de begudes 25.059 30.896 33.320
Informació i comunicacions 77.647 82.501 88.591
Edició 10.700 10.543 10.507
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 8.697 8.180 7.738
Edició programes informàtics 2.003 2.362 2.769
Cinema i vídeo; enregistrament de so 5.285 5.122 5.789
Ràdio i televisió 4.688 4.765 4.726
Telecomunicacions 7.680 7.869 9.229
Telecomunicacions per cable 4.073 3.720 3.681
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 3.607 4.149 5.548
Serveis de tecnologies de la informació 44.731 48.855 52.909
Serveis d'informació 4.563 5.347 5.431
Activitats immobiliàries 27.764 32.183 32.854
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 15.587 19.389 18.164
Activitats immobiliàries per compte d'altri 12.176 12.793 14.691
Activitats professionals, científiques i tècniques 134.034 144.960 156.713
Activitats jurídiques i de comptabilitat 40.176 42.542 43.971
Activitats jurídiques 12.691 13.735 13.541
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 27.485 28.808 30.430
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 20.766 22.031 28.015
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 30.537 32.279 34.584
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 21.119 22.704 25.488
Anàlisis i assajos tècnics 9.418 9.575 9.096
Recerca i desenvolupament 11.831 13.203 14.104
Publicitat i estudis de mercat 17.848 19.657 20.396
Publicitat 14.668 16.546 17.471
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 3.180 3.111 2.925
Altres activitats professionals i tècniques 10.708 12.681 13.051
Activitats de disseny especialitzat 1.363 2.293 2.419
Activitats de fotografia 961 1.008 877
Activitats de traducció i d'interpretació 1.423 1.668 1.723
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 6.960 7.711 8.031
Activitats veterinàries 2.168 2.567 2.593
Activitats administratives i serveis auxiliars 204.041 221.259 233.306
Activitats de lloguer 6.745 7.514 8.072
Lloguer vehicles de motor 1.730 1.884 2.306
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 940 1.063 1.072
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.075 4.568 4.694
Activitats relacionades amb l'ocupació 46.801 52.932 55.784
Agències de viatges i operadors turístics 8.749 8.815 9.066
Activitats de seguretat i investigació 16.075 18.999 20.110
Serveis a edificis i activitats de jardineria 74.436 79.033 81.943
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 9.645 10.743 11.016
Activitats de neteja 59.654 62.965 65.435
Activitats de jardineria 5.137 5.325 5.492
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 51.237 53.966 58.332
Activitats administratives i auxiliars oficina 4.328 4.955 5.838
Activitats de centres d'atenció telefònica 14.940 15.364 20.288
Organització convencions i fires de mostres 3.284 3.672 3.660
Altres activitats de suport a les empreses 28.685 29.974 28.545
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 39.994 40.112 36.656
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 7.616 5.521 5.606
Activitats de biblioteques, arxius i museus 3.355 3.551 3.240
Jocs atzar i apostes 3.537 4.176 5.200
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 25.486 26.865 22.609
Altres serveis 28.371 29.004 25.537
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.857 4.281 4.023
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.153 1.725 1.363
Reparació efectes personals i domèstics 2.705 2.556 2.659
Altres activitats de serveis personals 23.513 24.723 21.514
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes