Skip to main content
Variació existències productes acabats i en curs Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 155.440 -81.721 181.500
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes -73.611 16.114 19.648
Venda vehicles de motor -83.557 8.506 12.767
Manteniment i reparació vehicles de motor 5.056 6.019 892
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 3.650 -46 4.300
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.241 1.635 1.688
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 112.253 100.814 144.110
Intermediaris comerç 1.409 1.793 158
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.641 300 8
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria -157 1.167 -1.424
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir -221 -44 152
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 99 287 1.360
Intermediaris especialitzats venda altres productes 47 83 61
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.707 9.506 -3.873
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.741 1.888 -917
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 966 7.617 -2.956
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 28.343 14.090 44.883
Comerç engròs fruites i hortalisses 7.280 1.319 810
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 15.113 4.891 5.017
Comerç engròs begudes 375 -2.499 12.978
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau -446 1.090 2.162
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 3.043 5.785 14.521
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2.978 3.505 9.396
Comerç engròs articles d'ús domèstic 21.700 26.047 40.682
Comerç engròs tèxtils 5.931 1.515 6.265
Comerç engròs peces de vestir i calçat -28.359 3.975 -3.381
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió -513 -3.529 51
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja -165 1.069 834
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.310 4.531 7.231
Comerç engròs productes farmacèutics 25.078 15.320 28.957
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 18.418 3.167 724
Comerç engròs equips per a les TIC 2.340 9.494 4.905
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 252 4.839 131
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 2.088 4.655 4.774
Comerç engròs altra maquinària i equips 54.110 26.200 -977
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.959 4.848 -5.679
Comerç engròs màquines eina 3.375 2.125 588
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 2.404 2.536 641
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 56 -498 1.818
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 46.316 17.189 1.654
Altres tipus comerç engròs especialitzat -191 11.192 57.081
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 4.784 -427 11.874
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics -55 -500 2.221
Comerç engròs fusta i materials construcció -8.251 -234 23.004
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció -4.979 -3.386 4.256
Comerç engròs productes químics 7.609 9.772 7.708
Comerç engròs altres productes semielaborats -73 908 7.536
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 773 5.059 481
Comerç engròs no especialitzat 835 2.492 1.252
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 38.429 13.006 24.410
Comerç detall establiments no especialitzats 1.224 -4.467 869
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 944 -5.053 869
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 281 585 ~
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.547 -78 1.546
Comerç detall fruites i hortalisses 142 -159 124
Comerç detall carn i productes carnis -441 13 -139
Comerç detall peix i marisc 519 -132 448
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 1.382 164 -253
Comerç detall begudes i productes de tabac 477 7 432
Comerç detall altres productes alimentaris -532 28 934
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.035 407 7.777
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 29.780 14.721 10.545
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 7.507 1.723 -913
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 2.013 -1.861 1.281
Comerç detall tèxtils 422 487 380
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.997 1.087 687
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.061 2.594 2.522
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 437 582 285
Comerç detall peces de vestir 10.709 4.485 2.899
Comerç detall calçat i articles cuir 3.569 2.455 5.108
Comerç detall productes farmacèutics 1.722 21 -1.757
Comerç detall articles mèdics i de segona mà -185 2.891 -186
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 527 257 239
Comerç detall en parades i mercats ambulants 4.214 333 -24
Comerç detall fora d'establiments 629 2.090 3.696
Comerç detall per correspondència i per Internet 222 1.996 3.285
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 406 94 411
Transport i emmagatzematge 1.779 63 14.400
Transport terrestre; transport per canonades -173 1.234 2.216
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera -7 12 -100
Transport mercaderies per carretera i per canonada -166 1.222 2.316
Transport marítim i per vies navegació interiors ~ ~ -196
Transport aeri 370 -65 -1
Emmagatzematge i activitats afins al transport 786 -1.246 11.689
Dipòsit i emmagatzematge 1.105 -557 1.040
Activitats afins al transport -318 -690 10.650
Activitats postals i de correus 796 140 692
Hostaleria 10.628 6.055 7.495
Serveis d'allotjament -1.497 -129 121
Hotels i allotjaments similars -898 -38 515
Allotjaments turístics i altres de curta durada -668 -150 -522
Càmpings i altres tipus allotjaments 69 59 128
Serveis de menjar i begudes 12.124 6.183 7.374
Restaurants i establiments de menjars 9.446 2.250 5.267
Provisió de menjars preparats 2.994 868 418
Establiments de begudes -316 3.066 1.689
Informació i comunicacions 81.066 -63.215 10.564
Edició 1.622 8.147 -1.086
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.643 8.158 -1.282
Edició programes informàtics -21 -11 196
Cinema i vídeo; enregistrament de so 2.119 4.609 1.971
Ràdio i televisió -3.297 -1.600 2.376
Telecomunicacions -478 1.751 -206
Telecomunicacions per cable -280 1.324 -672
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres -198 427 466
Serveis de tecnologies de la informació 80.914 -75.940 7.420
Serveis d'informació 186 -182 89
Activitats immobiliàries -75.751 -211.993 -84.795
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi -64.969 -209.828 -94.981
Activitats immobiliàries per compte d'altri -10.782 -2.165 10.186
Activitats professionals, científiques i tècniques 34.419 30.193 17.539
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.589 4.078 5.539
Activitats jurídiques 2.725 1.215 4.079
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal -136 2.863 1.460
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.329 2.075 551
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 23.176 16.914 5.451
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 22.365 -1.063 4.415
Anàlisis i assajos tècnics 811 17.977 1.035
Recerca i desenvolupament 6.892 -292 2.297
Publicitat i estudis de mercat 70 2.594 32
Publicitat 114 2.477 -1.074
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública -44 117 1.105
Altres activitats professionals i tècniques 379 4.485 3.295
Activitats de disseny especialitzat 827 2.897 2.079
Activitats de fotografia 88 713 299
Activitats de traducció i d'interpretació 300 267 80
Altres activitats professionals i tècniques ncaa -836 608 836
Activitats veterinàries -16 339 375
Activitats administratives i serveis auxiliars 19.071 23.578 8.069
Activitats de lloguer 3.735 3.044 2.859
Lloguer vehicles de motor 999 892 2.236
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 432 154 357
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 2.303 1.999 266
Activitats relacionades amb l'ocupació 67 -187 154
Agències de viatges i operadors turístics 456 8 -3.005
Activitats de seguretat i investigació 1.426 854 1.494
Serveis a edificis i activitats de jardineria 840 2.152 1.089
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 447 1.692 741
Activitats de neteja -180 1.596 863
Activitats de jardineria 573 -1.135 -515
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 12.548 17.706 5.478
Activitats administratives i auxiliars oficina 151 -628 406
Activitats de centres d'atenció telefònica 117 137 294
Organització convencions i fires de mostres -337 1.332 1.078
Altres activitats de suport a les empreses 12.617 16.865 3.700
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.715 2.445 15.320
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 366 622 309
Activitats de biblioteques, arxius i museus 24 1.009 -259
Jocs atzar i apostes -15 -856 -28
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 3.340 1.669 15.298
Altres serveis 3.441 1.221 4.739
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 3.156 1.456 895
Reparació ordinadors i equips de comunicació 400 489 24
Reparació efectes personals i domèstics 2.756 966 870
Altres activitats de serveis personals 285 -235 3.844
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes