Skip to main content
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 1.057.941 766.993 366.357
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 234.056 234.241 433.180
Venda vehicles de motor 218.690 214.238 409.100
Manteniment i reparació vehicles de motor 14.249 -2.973 3.259
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor -3.379 22.741 8.441
Venda i reparació motocicletes i recanvis 4.497 235 12.379
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 468.969 326.470 415.843
Intermediaris comerç 47 1.487 -535
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls -119 376 138
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 17 1.833 174
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir -33 -24 103
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 15 -700 -1.212
Intermediaris especialitzats venda altres productes 167 3 262
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.638 -9.094 13.996
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar -6.043 -7.895 12.562
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 9.681 -1.200 1.433
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 76.710 47.635 82.058
Comerç engròs fruites i hortalisses 13.732 10.940 11.724
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos -3.093 -2.548 2.763
Comerç engròs begudes 12.460 24.094 18.983
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 16.196 -9.366 6.388
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 18.729 9.144 20.838
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 18.685 15.371 21.362
Comerç engròs articles d'ús domèstic 156.006 64.846 77.699
Comerç engròs tèxtils -7.458 -3.102 4.741
Comerç engròs peces de vestir i calçat 87.665 -13.953 -1.890
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 10.813 17.348 21.853
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja -626 -1.546 6.597
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 6.032 12.129 -2.806
Comerç engròs productes farmacèutics 39.570 29.770 49.022
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 20.010 24.200 183
Comerç engròs equips per a les TIC 72.122 -8.070 3.135
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 62.138 -16.285 18.365
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 9.984 8.215 -15.230
Comerç engròs altra maquinària i equips 47.043 39.438 75.435
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.016 694 11.148
Comerç engròs màquines eina 9.122 1.809 12.710
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 4.716 4.876 6.607
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 1.463 -626 395
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 30.725 32.685 44.577
Altres tipus comerç engròs especialitzat 111.654 189.811 155.238
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 22.028 56.724 22.698
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics -8.687 16.951 50.772
Comerç engròs fusta i materials construcció 50.808 20.630 22.218
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 14.942 35.290 30.946
Comerç engròs productes químics 26.200 42.658 41.550
Comerç engròs altres productes semielaborats 11.482 15.531 2.765
Comerç engròs ferralla i productes rebuig -5.119 2.027 -15.712
Comerç engròs no especialitzat 1.748 418 8.817
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 137.650 183.590 116.789
Comerç detall establiments no especialitzats 51.330 56.002 18.213
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 32.641 39.694 18.633
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 18.689 16.308 -420
Comerç detall aliments, begudes i tabac 7.284 8.641 -7.995
Comerç detall fruites i hortalisses 241 -6 147
Comerç detall carn i productes carnis 6.824 1.515 1.195
Comerç detall peix i marisc 157 278 501
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria -656 3.383 -1.818
Comerç detall begudes i productes de tabac -1.415 -932 -1.364
Comerç detall altres productes alimentaris 2.133 4.404 -6.657
Comerç detall carburants per a l'automoció 3.115 1.696 520
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 62.283 100.354 81.820
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 8.426 25.674 24.900
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 6.082 -6.803 7.847
Comerç detall tèxtils 6.814 127 -434
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 14.710 14.252 11.257
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 12.779 15.021 1.369
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria -3.213 2.340 1.588
Comerç detall peces de vestir 17.632 35.925 15.696
Comerç detall calçat i articles cuir -1.724 1.340 10.097
Comerç detall productes farmacèutics -47 -1.069 -4.203
Comerç detall articles mèdics i de segona mà -184 767 3.591
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 1.008 12.779 10.112
Comerç detall en parades i mercats ambulants 12 -504 382
Comerç detall fora d'establiments 13.627 17.401 23.850
Comerç detall per correspondència i per Internet 13.406 15.530 21.716
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 221 1.871 2.134
Transport i emmagatzematge 21.414 16.867 8.486
Transport terrestre; transport per canonades -132 9.732 7.830
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera -682 413 1.304
Transport mercaderies per carretera i per canonada 550 9.319 6.526
Transport marítim i per vies navegació interiors -152 75 162
Transport aeri 9.268 -2.159 -9.911
Emmagatzematge i activitats afins al transport 12.520 8.677 10.438
Dipòsit i emmagatzematge -385 1.521 524
Activitats afins al transport 12.906 7.156 9.914
Activitats postals i de correus -90 542 -34
Hostaleria 19.280 18.500 24.680
Serveis d'allotjament 25 -1.103 4.271
Hotels i allotjaments similars -182 -1.175 4.171
Allotjaments turístics i altres de curta durada 57 516 114
Càmpings i altres tipus allotjaments 149 -444 -14
Serveis de menjar i begudes 19.256 19.603 20.409
Restaurants i establiments de menjars 17.057 18.146 18.361
Provisió de menjars preparats -380 1.581 1.286
Establiments de begudes 2.578 -124 762
Informació i comunicacions 7.477 -7.337 8.249
Edició 1.331 -118 5.602
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.180 -277 5.024
Edició programes informàtics 151 159 578
Cinema i vídeo; enregistrament de so -1.343 -995 1.892
Ràdio i televisió 9 4 23
Telecomunicacions 7.993 -8.000 -1.587
Telecomunicacions per cable 7.672 -5.255 -2.748
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 322 -2.745 1.161
Serveis de tecnologies de la informació -480 1.734 1.534
Serveis d'informació -34 39 785
Activitats immobiliàries -7.590 -116.706 -627.182
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi -2.393 -14.551 -609.672
Activitats immobiliàries per compte d'altri -5.197 -102.155 -17.510
Activitats professionals, científiques i tècniques 133.517 6.746 -7.776
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.422 184 -4.660
Activitats jurídiques 716 -4 169
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 706 189 -4.829
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 242 2.067 -4.944
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 11.186 338 -1.796
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 11.359 106 -2.196
Anàlisis i assajos tècnics -173 231 400
Recerca i desenvolupament 836 5.270 1.989
Publicitat i estudis de mercat 116.890 -121 773
Publicitat 116.897 -251 800
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública -7 130 -27
Altres activitats professionals i tècniques 2.396 -1.564 796
Activitats de disseny especialitzat 1.269 -2.148 -340
Activitats de fotografia 1.066 139 -51
Activitats de traducció i d'interpretació -45 ~ 10
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 106 445 1.178
Activitats veterinàries 543 572 67
Activitats administratives i serveis auxiliars 17.280 119.973 -14.713
Activitats de lloguer 4.411 11.675 -11.562
Lloguer vehicles de motor 3.983 9.642 -11.571
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual -374 1.015 -209
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 802 1.018 218
Activitats relacionades amb l'ocupació 405 -103 -17
Agències de viatges i operadors turístics 99 479 133
Activitats de seguretat i investigació 1.309 670 172
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.974 75.839 286
Serveis integrals a edificis i instal·lacions -295 432 6
Activitats de neteja 1.255 75.107 269
Activitats de jardineria 1.015 300 11
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 9.082 31.412 -3.726
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.736 154 -968
Activitats de centres d'atenció telefònica 79 161 ~
Organització convencions i fires de mostres -375 -3.376 363
Altres activitats de suport a les empreses 7.642 34.473 -3.121
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment -11.163 -792 7.613
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles -265 263 1.061
Activitats de biblioteques, arxius i museus 632 66 196
Jocs atzar i apostes 254 754 950
Activitats esportives, recreatives i entreteniment -11.785 -1.876 5.405
Altres serveis 37.051 -14.560 1.188
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 32.203 34 -3.114
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.690 -839 -4.357
Reparació efectes personals i domèstics 29.513 873 1.243
Altres activitats de serveis personals 4.848 -14.594 4.302
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes