Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2021
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 46,7
Indústries extractives, energia, aigua i residus 49,2
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 173,5
Química i cautxú 88,4
Metal·lúrgia 71,2
Maquinària, material elèctric i de transport 188,8
Construcció 219,6
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 177,6
Comerç detall 331,7
Transport i emmagatzematge 202,4
Hostaleria 203,6
Informació i comunicacions 147,0
Activitats financeres i assegurances 74,9
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 273,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 177,7
Administració pública 169,9
Educació 244,0
Sanitat i serveis socials 308,5
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 225,3
Total 3.373,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles