Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Hores treballades totals
Catalunya. 3r trimestre del 2020
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 106,0 884,6 229,1 1.219,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 82,7 1.340,4 293,7 1.716,8
45 hores setmanals i més 4,4 195,2 58,2 257,9
Total 206,3 2.506,3 611,4 3.323,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles