Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Hores treballades habituals
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  16 a 24   25 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 75,6 439,9 515,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 90,1 2.259,7 2.349,8
45 hores setmanals i més 1,7 242,7 244,4
Sense horari habitual 7,0 110,8 117,8
Total 174,5 3.053,1 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles