Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Hores treballades totals
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 109,6 1.119,8 284,2 1.513,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 56,4 1.098,3 232,2 1.387,0
45 hores setmanals i més 1,3 152,9 49,4 203,6
Total 174,5 2.461,2 591,8 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles