Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades totals
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 536,9 743,8 1.280,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.019,6 780,8 1.800,4
45 hores setmanals i més 189,8 76,0 265,9
Total 1.830,0 1.649,4 3.479,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles