Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Hores treballades habituals
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 142,3 373,2 515,5
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.292,8 1.056,9 2.349,8
45 hores setmanals i més 186,8 57,6 244,4
Sense horari habitual 79,5 38,3 117,8
Total 1.701,5 1.526,0 3.227,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles